Był "Juliusz", będzie Śródmiejska Strefa Wielopokoleniowa

Koncepcja rewitalizacji, przygotowana przez Urząd Miasta Rybnika przewiduje kompleksowe przeznaczenie budynków poszpitalnych, parku Bukówka i sąsiadującego z nimi parkingu miejskiego w tzw. Śródmiejską Strefę Wielopokoleniową.

Był "Juliusz", będzie Śródmiejska Strefa Wielopokoleniowa
Jest szansa, że "Juliusz" znów będzie tętnił życiem (fot. Łukasz Kohut)

Inwestycja za 55 milionów

Po realizacji planowanego przedsięwzięcia, na powyższych terenach, powstanie kompleks obiektów o wzajemnie uzupełniających się funkcjach. Usługi medyczne i okołomedyczne realizowane będą w budynku byłego szpitala oraz w nowo wybudowanym obiekcie. Usługi dla seniorów – w nowym obiekcie powstałym na terenie parkingu miejskiego, funkcje kulturalne realizowane będą zaś w zmodernizowanym budynku poszpitalnym, a park Bukówka będzie stanowił naturalne uzupełnienie powyższych obiektów, pełniąc funkcje rekreacyjną i sportową.

Szacowana łączna wysokość wydatków inwestycyjnych w ramach projektu wyniesie około 55 mln zł (w tym wkład własny partnera prywatnego, który wybuduje i będzie zarządzał nowymi budynkami). Wydatki te będą dotyczyły przede wszystkim modernizacji istniejących budynków, budowy nowych obiektów, zagospodarowania otoczenia oraz zakupu niezbędnego wyposażenia. Koszty utrzymania obiektów po rewitalizacji, z uwagi na złożoność projektu, na tym etapie nie są jeszcze znane.

Radni „za”

Radni Miasta Rybnika, podczas sesji rady 1 października, poparli działania prezydenta Piotra Kuczery,  zmierzające do przejęcia nieruchomości. Aktualnie wszelkie formalności związane z przekazaniem są w toku. Prezydent Miasta Rybnika napisał list do Starosty Powiatu Rybnickiego z intencją przejęcia, dalej starosta zwraca się do Marszałka Województwa o przekazanie na rzecz Miasta Rybnika.

Prezydent Miasta podjął również starania o przyjęcie projektu pn. Aktywna starość w Rybniku do udziału w programie wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Departamencie Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Przedstawiony projekt został zakwalifikowany pozytywnie 6 października 2015 roku. Program wsparcia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oferuje wsparcie eksperckie do prowadzenia projektu oraz poszukuje podmiotów do realizacji na wszystkich etapach: od analizy i doradztwa, przez znalezienie inwestora, aż do operatora realizacji zadania. Prace odbywają się przy współudziale miasta.

Partnerem wspierającym działania Rybnika na rzecz gospodarki senioralnej – w zakresie projektów i strategii związanych z szerokorozumianą srebrną gospodarką, jest Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Wsparcie odnosi się do inwestycji w mieszkalnictwo dla osób starszych, opiekę medyczną i pielęgnacyjną oraz programy społeczne, zmierzające do zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów.

(opr. pm)


Piotr Kuczera, prezydent Rybnika

Sama rewitalizacja jest częścią kompleksowej koncepcji powstania kwartału w głównej mierze przeznaczonego dla seniorów. W ostatnim czasie dużo mówi się o znaczeniu rozwoju polityki senioralnej.  W tym kierunku również chcemy dostosowywać politykę miejską, bo demografii nie da się oszukać. Stworzyliśmy koncepcję Śródmiejskiej Strefy Wielopokoleniowej, która polega na zagospodarowaniu: terenów  byłego szpitala, który został wybudowany w 1869 roku, przyległego do niego parku Bukówka, a także wolnego terenu inwestycyjnego, sąsiadującego z budynkiem urzędu miasta, który aktualnie wykorzystywany jest jako parking miejski. Budynki byłego szpitala zostaną zaadaptowane na cele kulturalne i medyczne, w jednym z nich (budynek dawnego oddziału dermatologii) powstanie – z udziałem środków UE – centrum wsparcia dla rodziny, skupiające miejskie i pozarządowe organizacje związane z tą tematyką. Park Bukówka będzie naturalnym łącznikiem pełniącym funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe dla kolejnego planowanego przedsięwzięcia, jakim ma być powstanie domu opieki dla seniorów na wspomnianym już parkingu. Ważny tutaj jest także aspekt urbanistyczny – zagospodarowanie terenu znajdującego się w centrum miasta w taki sposób, by jak najlepiej służył lokalnej społeczności Rybnika. Przede wszystkim teren ten, z którym tak sentymentalnie związani są rybniczanie, powinien zostać dla nich otwarty. Obecnie trwają prace analityczno-studialne nad reurbanizacją śródmieścia i opracowaniem mechanizmów umożliwiających realizację postulatu „powrotu do centrum”, który jest tematem wielu dyskusji. Mam świadomość, że plany te są ambitne. Zapewne będą związane z koniecznością przezwyciężenia wielu trudności. Jestem jednak przekonany, że warto podjąć wyzwanie i walczyć o przywrócenie „Juliusza” mieszkańcom Rybnika.


Marzena Rudnicka, prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Senioralnej

Zamierzenie inwestycyjne „Kwartał Juliusz” w Rybniku jest spójne z  najnowszymi rekomendacjami, związanymi z budowaniem przestrzeni do życia dla osób starszych. Według planów, będzie to  miejsce współistnienia takich form pobytowych i usług , aby spowodować włączenie społeczne seniorów, ale też i młodych pokoleń, dla których starsza osoba może pełnić ważną rolę społeczną i mentorską.

Wszelkie formy mieszkalnictwa i usług dedykowane osobom już na wczesnym etapie ich starzenia się, pozwalają na radykalne polepszenie – w kolejnych latach ich życia – poziomu aktywności. Aktywna społecznie osoba starsza  zdecydowanie dłużej żyje, w lepszym zdrowiu i dłużej pozostaje samodzielna. Senior, do którego dociera wsparcie i asysta, pozostaje dłużej samodzielny, przez co statystycznie mniej choruje i rzadziej wymaga całodobowej pełnej opieki. Z drugiej strony należy pamiętać, że dynamika zmian poziomu samodzielności seniorów jest znaczna i należy zadbać również o miejsca świadczenia opieki całodobowej, co projekt również przewiduje.

Tworzenie takich miejsc, jak „Kwartał Juliusz”, należy uznać za rozwiązanie korzystne również pod względem ekonomicznej stopy zwrotu – oszczędność środków publicznych na opiekę nad osobami niesamodzielnymi, ale też społecznej stopy zwrotu – wzajemne wsparcie międzypokoleniowe i nowe miejsce do życia dla mieszkańców miasta.


Zespół szpitalny im. Juliusza Rogera

Zespół szpitalny im. Juliusza Rogera powstał w latach 1868-1869 z inicjatywy Juliusza Rogera, przybocznego lekarza księcia raciborskiego, Wiktora I. Jako Szpital Miejski nr 1 istniał do 2000 roku, kiedy to wszystkie oddziały szpitalne zostały przeniesione do nowego szpitala w dzielnicy Orzepowice (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3). Od tego momentu obiekt stopniowo popadał w ruinę. Obecnie kompleks składa się z czterech gmachów dawnego szpitala: najstarszych i największych Juliusz i Rafał, dawnego oddziału dermatologii i dobudowanego znacznie później budynku dawnego pogotowia ratunkowego. Oprócz tego kompleks uzupełnia kaplica pw. św. Juliusza. W 1992 r. obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. W 2009 roku zespół poszpitalny został podzielony przez dotychczasowego właściciela – Zarząd Województwa Śląskiego – i znalazł nowych właścicieli. Większość obiektów przejęło Starostwo Powiatowe w Rybniku. 16 kwietnia 2012 r. kaplicę pw. św. Juliusza przejęła Archidiecezja katowicka – obecnie właścicielem jest Stowarzyszenie Rybnik Nasze miasto. W 2012 roku Starostwo Powiatowe w Rybniku przekazało budynek pogotowia ratunkowego rybnickiej Izbie Rzemieślniczej, gdzie powstała Szkoła Zawodowa.


 

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].