Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

imieniny: Marii, Natalii, Sandry

RSS

Kącik ZUS

05.09.2017 00:00 sub

Odpowiada Aldona Węgrzynowicz rzecznik regionalny ZUS Województwa Śląskiego

Wkrótce przejdę na emeryturę. Mieszkam w Niemczech. W jaki sposób osoba mieszkająca za granicą może otrzymywać wypłatę świadczenia?

Emerytowi lub renciście mieszkającemu za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) bądź państwie, z którym wiąże Polskę dwustronna umowa międzynarodowa o zabezpieczeniu społecznym (czyli w tzw. państwie umownym), świadczenie wypłaca się zgodnie z jego wnioskiem:

w Polsce: na rachunek bankowy emeryta lub rencisty albo do rąk osoby upoważnionej przez emeryta lub rencistę mieszkającej w Polsce (drogą pocztową), bądź w państwie zamieszkania – w formie transferu na zagraniczny rachunek bankowy emeryta lub rencisty prowadzony w banku w tym państwie.

Świadczenie może zostać przekazane wyłącznie na rachunek bankowy świadczeniobiorcy (wskazany rachunek nie może należeć do innej osoby niż świadczeniobiorca). Nie mniej jednak dopuszczalnym jest dokonywanie wypłaty świadczenia na rachunek bankowy prowadzony dla opiekuna prawego sprawującego opiekę nad osobą uprawnioną do świadczenia emerytalno-rentowego oraz dla osoby sprawującej opiekę nad osobą małoletnią, której przysługuje renta rodzinna.

  • Numer: 36 (877)
  • Data wydania: 05.09.17
Czytaj e-gazetę