Powstała kolejna placówka dla pokrzywdzonych dzieci

W styczniu  w Gorzyczkach uruchomiona została kolejna w powiecie wodzisławskim całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza. Jej celem jest zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży powyżej 10 roku życia, dla których nie udało się znaleźć rodziny zastępczej.

Powstała kolejna placówka dla pokrzywdzonych dzieci
Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach

Jak tłumaczy Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., placówka zgodnie z obecnymi trendami, by odchodzić od instytucjonalnej pieczy zastępczej na rzecz form rodzinnych, a wielkie domy dziecka przekształcać w małe, kameralne placówki, przeznaczona jest dla 14 dzieci, które są tutaj otoczone całodobową opieką i wychowaniem. Jej utworzenie nie wymagało zatrudnienia dodatkowego personelu. Trzon jej kadry stanowią bowiem wychowawcy dotychczas zatrudnieni w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach.

Całą sferą administracyjną zajmuje się z kolei Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach. Centrum swoją działalnością obejmuje też dwie pozostałe instytucje tego typu w powiecie, czyli Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach oraz Powiatową Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Wodzisławiu Śl. Łącznie z placówką w Gorzyczkach zapewniają one opiekę 45 dzieciom pozbawionym właściwej opieki ze strony rodziców.

- Niestety, potrzeby w tym zakresie nie maleją i dlatego Powiat Wodzisławski poprzez swoje jednostki cyklicznie podejmuje akcje promocji rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwania nowych kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. Jedną z nich jest kampania „Każde dziecko powinno mieć dom” - podkreśla Wojciech Raczkowski, kierownik Biura Komunikacji Społecznej i Informacji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. 

Jak dodaje, równie ważne jest też podejmowanie działań wzmacniających jakość pieczy oraz wspierających rodziny zastępcze. Z tego powodu Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach od stycznia realizuje unijny projekt pt. „Przystań piecza”, na który Powiat Wodzisławski pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości prawie 474 tys. zł. Projekt zakłada wzmocnienie procesu odchodzenia od form instytucjonalnych na rzecz form rodzinnych w systemie pieczy zastępczej w powiecie wodzisławskim poprzez:

  • utworzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 wychowanków,
  • objęcie systemem szkoleń osób sprawujących pieczę zastępczą (rodziny zastępcze),
  • objęcie systemem szkoleń usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej,
  • wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

Grupę docelową oprócz 14 wychowanków nowej placówki w Gorzyczkach, stanowi też 20 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, a także 25 wychowanków pieczy zastępczej.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].