Wtorek, 4 sierpnia 2020

imieniny: Dominika, Protazego, Jana

RSS

Ekonowiny: Fundusz określił swoje priorytety

18.06.2019 00:00 sub

Za nami konferencja pt.: „Konsultacje listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2020 r.”.

Liczne audytorium cieszyło tym bardziej gdyż – co podkreślił szef Funduszu – konferencja nie była poświęcona jedynie tym już podjętym lub zaplanowanym działaniom WFOŚiGW. Jak najbardziej było miejsce na dyskusję o przyszłych inicjatywach WFOŚiGW w Katowicach. Te zaś mają wykreować się na podstawie jak najszerszych konsultacji, które z powodzeniem można rozpocząć właśnie od tej debaty.

Uroczystego otwarcia dokonał gospodarz województwa śląskiego, marszałek Jakub Chełstowski. Apelował do zebranych o lepszą wymianę informacji i zdecydowanie więcej inicjatywy. Za przykład podał projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, na których lokacja środków wynosi aż 75 mln zł. Tymczasem na razie samorządy wnioskowały o raptem 840 tys. zł. Marszałek Chełstowski bardzo wyraźnie podkreślił, że szeroko pojęta ochrona środowiska jest i będzie jednym z głównych filarów rozwoju województwa śląskiego.

Z kolei Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, zwrócił uwagę, by konstruowana lista przyszłych działań WFOŚiGW w jak największym stopniu była konsultowana nie tylko z samorządowcami i przedsiębiorcami, ale też z samymi mieszkańcami. Wojewoda przy okazji zwrócił uwagę, że nigdy wcześniej w historii Polski, jak i naszego województwa nie było tak rekordowych pieniędzy na poprawę jakości powietrza, jak i w ogóle ochronę środowiska. Zdaniem Jarosława Wieczorka tylko od naszej determinacji zależy w jakim stopniu będą one wykorzystane.

Mimo, że „Czyste Powietrze” to potężny program, to nie jest on jedynym obecnie działaniem WFOSiGW w Katowicach na rzecz ochrony środowiska. Wśród długoterminowych celów do 2024 r. oprócz poprawy jakości powietrza znajdziemy też racjonalną gospodarkę energetyczną, łączącą efektywność energetyczną z nowoczesnymi technologiami; system zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi; zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami; czy zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych.

Poszczególne te zadania mają swój ślad w priorytetowej liście zadań WFOŚiGW w Katowicach na 2019 r. Znajdziemy tu chociażby budowę lub modernizację sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców; zakup sprzętu specjalistycznego – maszyn i pojazdów komunalnych służących realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami; przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych; budowa infrastruktury transportu rowerowego o charakterze ponadlokalnym i wojewódzkim; działania zmierzające do zmniejszenia uciążliwości hałasu drogowego; ochrona i rehabilitacja zagrożonych rodzimych gatunków zwierząt i roślin; czy doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach kształcenia i specjalizacjach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Uczestnicy konferencji mieli później okazję do dyskusji nad szczegółowymi już problemami, przy którymś ze zorganizowanych stolików tematycznych, takich jak np. „Doradcy energetyczni”, "Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, zapobieganie poważnym awariom” albo „Ochrona i zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi”. (eco)

  • Numer: 25 (970)
  • Data wydania: 18.06.19
Czytaj e-gazetę