Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Ostatni dzwonek

21.12.2004 00:00
Do 31 grudnia osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają czas na dokonanie niezbędnych zmian we wpisie do gminnej ewidencji.   Przypomnijmy, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o swobodzie działalności gospodarczej posiadany wpis musi być uzupełniony o numer ewidencyjny PESEL, a dotychczasowy zakres wykonywanej działalności gospodarczej powinien odpowiadać Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Tekst PKD dostępny jest na stronie internetowej www.stat.gov.pl. Zmian tych dokonuje się w wydziałach spraw obywatelskich właściwego urzędu gminy. Koszt 50 zł.
Większość przedsiębiorców już wywiązała się z tego obowiązku. Nie brakuje jednak takich, którzy zwlekają z procedurą. Tymczasem trzeba pamiętać, że urząd ma 14 dni na wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany. Ci, którzy zaniechają obowiązku muszą się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Sankcją za brak reakcji i nie uzupełnienie danych jest odmowa wydania odpisu o wpisie do ewidencji. Być może dla niektórych firm nie jest to uciążliwa kara. Wielu innym może to jednak utrudnić codzienne funkcjonowanie, choćby przy okazji zakładania rachunku w banku, startowania w publicznych przetargach przy załatwianiu spraw w innych urzędach.

W myśl nowych uregulowań, do 22 lutego przyszłego roku do ewidencji muszą się również wpisać osoby wykonujące wolne zawody. Porządkują one także sprawę prowadzenia działalności gospodarczej przez oboje małżonków na podstawie jednego wpisu do ewidencji. Firmy te, określane mianem spółek małżeńskich, funkcjonowały dotychczas w obrocie pod jednym numerem ewidencyjnym. Do 22 lutego urząd gminy wezwie małżonków, aby zdecydowali które z nich pozostanie wpisane do ewidencji pod dotychczasowym numerem, a które zostanie z niej wykreślone. W tym celu należy złożyć wniosek o zmianę wpisu. W przypadku niezłożenia wniosku, organ ewidencyjny w terminie do 31 grudnia 2005 r. dokona wykreślenia wspólnego wpisu małżonków z ewidencji działalności gospodarczej.
 
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej sankcjonuje dotychczasowy stan prawny, stanowiąc wyraźnie, że przedsiębiorcami nie są spółki cywilne, ale jej wspólnicy w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą jest więc każdy wspólnik spółki cywilnej, a nie sama spółka. Dlatego też każdy wspólnik spółki cywilnej musi dokonać rejestracji w gminnej ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli jest osobą fizyczną) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (jeżeli jest np. spółką handlową, przedsiębiorstwem państwowym lub fundacją).
 
Warto też pamiętać, że osoby, posiadające dowody osobiste wydane w latach 1973 - 1980 mają obowiązek ich wymiany do 31 grudnia. Aby wymienić dowód należy pobrać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) stosowny wniosek. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy przedłożyć: dwie aktualne wyraźne fotografie, aby ukazywały głowę w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem, dowód uiszczenia opłaty 30 zł za wydanie dowodu osobistego, dotychczasowy dowód osobisty, do wglądu - akt urodzenia oraz akt
małżeństwa, ważny paszport polski. Dowody osobiste typu książeczkowego zachowują ważność do 31 grudnia 2007 r.

(waw)
  • Numer: 5253 (662/663)
  • Data wydania: 21.12.04