środa, 2 grudnia 2020

imieniny: Balbiny, Pauliny, Rafała

RSS

Epidemia na Śląsku:

Ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy Kornowac

07.02.2012 08:54 | 0 komentarzy | MK

Wójt  Gminy Kornowac, działając na podstawie  art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. z  2010 r. Dz. U. Nr  102  poz. 651 ze zmian.) ogłasza  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   lokalu  mieszkalnego  stanowiącego własność Gminy Kornowac.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

kliknij tabelkę, aby powięszyć  • Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z roku 2011 Nr 54 poz. 535 z późn. zmian.) sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.


I.    Oznaczenie i opis nieruchomości:

    Lokal znajduje się  w budynku wielolokalowym położonym w Rzuchowie przy ulicy Karola Miarki 8C posadowionym  na działce oznaczonej  nr 1827/114  o pow. 0,1054 ha  opisanej w księdze wieczystej Nr GL1R/00040152/9 Sądu Rejonowego w Raciborzu.

II.Opis lokali:
Lokal mieści  się na parterze budynku 6-cio lokalowego. W lokalu wykonano remont generalny (okna, tynki, posadzki, instalacje). Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.  Budynek położony w niedalekiej odległości od szkoły i przedszkola.

III. Obciążenia nieruchomości:
Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń  wobec osób trzecich  nie ujawnionych w księdze wieczystej.

IV.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada symbol oznaczenia: 17aM, U-1 - zabudowa mieszkaniowa oraz zabudowa związana z działalnością  usługową  lub inną  nieuciążliwą  działalnością gospodarczą  na terenach już zabudowanych lub częściowo zabudowanych. (Uchwała Rady Gminy Kornowac Nr XL/165/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rzuchów w Gminie Kornowac opublikowanym  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28 czerwca 2006 r.  Nr 74,  poz. 2147)

V.  Warunki przetargu:

1. Termin i miejsce  przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 8 marca 2012 r. o godzinie 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy Kornowac - sali Rady Gminy  (Kornowac ul. Raciborska 48) 

2.  Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium:
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy  Nr  45 8455 0000 2001 0032 3095 0002  w Banku Spółdzielczym w Rybniku. Wadium należy wpłacić  najpóźniej  do dnia  1 marca 2012 r., przy czym dniem zapłaty jest dzień uznania na rachunku bankowym Gminy. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

3.    Warunki uczestnictwa w przetargu:
1)    Warunkiem udziału  w przetargu jest  wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości  oraz okazanie komisji  przetargowej  dowodu wniesienia wadium oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku firm aktualnego  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej bądź odpisu  z KRS (wydanego nie później niż 3 miesiące przed dniem przetargu) oraz zgodę ich organów  statutowych na nabycie nieruchomości.
2)    Uczestnikami przetargu mogą być  osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych.
3)    W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości wspólnie przez  małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.  
4)    W przypadku udziału w przetargu przez pełnomocnika należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej w przetargu.
5)    Osoby fizyczne lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży, przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji na nabycie nieruchomości.

4. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest  do zapłaty wylicytowanej ceny (z zaliczeniem na jej poczet wadium)  nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem iż dniem  dokonania zapłaty uważa się  uznanie jej na rachunku bankowym gminy. O terminie  i miejscu zawarcia umowy wygrywający przetarg zostanie powiadomiony pisemnie po zamknięciu przetargu. W przypadku gdy osoba ustalona w przetargu nabywcą  nie  przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu  i terminie  podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium  nie będzie podlegało zwrotowi.

5. Koszty notarialne i sądowe:    
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

Dodatkowe  informacje: o przetargu  można uzyskać  w Urzędzie  Gminy Kornowac  w   pokoju nr 23,w  godzinach od 8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku) lub  telefonicznie pod numerem (032) 4301037, 4301038 wew. 127

Ogłoszenie płatne