Czwartek, 5 sierpnia 2021

imieniny: Marii, Oswalda, Stanisławy

RSS

Ile w 2020 roku mieszkańcy gminy Kornowac wytworzyli śmieci?

09.06.2021 07:00 | 0 komentarzy | mad

Przejrzeliśmy analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kornowac za 2020 rok. Wyłuszczając najciekawsze informacje z tego raportu, publikujemy je poniżej.

Ile w 2020 roku mieszkańcy gminy Kornowac wytworzyli śmieci?
Zdjęcie poglądowe
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Koszty i wydatki

W raporcie zamieszczono zestawienie przychodów i kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku. I jak dowiadujemy się, wpływy w tym zakresie stanowiły przychody z następujących tytułów: opłat - 1.296.177,18 zł, upomnień - 1.606,80 zł oraz odsetek - 1.685,57 zł. Łącznie 1.296.177,18 zł.

Zaś wydatki kształtowały się następująco: koszty podmiotu odbierającego odpady - 1.460.092,88 zł, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 60.285,75 zł, wydatki związane z budową PSZOK-a - 44.500,00 zł, oprogramowanie Eco-Intelligence - monitoring odbioru odpadów - 11.500,00 zł, koszty umów zleceń - 3.377,70 zł, koszty komornicze - 598,72 zł, koszty znaczków pocztowych - 578,40 zł oraz koszty szkoleń i delegacji - 460,30 zł. Łączna kwota wydatków wyniosła 1.584.149,45 zł. – Wydatki na prowizje i opłaty bankowe, oprogramowanie oraz drukowanie kalendarzy zawierających harmonogramy odbioru odpadów dla poszczególnych sołectw zostały poniesione ze środków własnych – czytamy w dokumencie.

Deklaracje i stawki

Na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęci są właściciele nieruchomości zamieszkałych (w ramach gminnego przetargu. Nieruchomości niezamieszkałe, czyli np. firmy muszą nawiązywać umowy we własnym zakresie). Na koniec 2020 roku złożonych zostało 100% wymaganych deklaracji. – W ramach systemu odpady odbierane są z nieruchomości, które zamieszkuje łącznie 4.579 osób. Natomiast liczba osób zameldowanych w gminie Kornowac na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 5090. Różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych, a ilością osób wykazanych w złożonych deklaracjach wynika głównie z faktu, że część osób zameldowanych zamieszkuje za granicą – napisała w raporcie podinspektor ds. ochrony środowiska i porządku publicznego Anna Cybura, zaś informacje zatwierdził wójt Grzegorz Niestrój.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy była (i jest*) uzależniona od liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości. W przypadku, gdy nieruchomość była zajmowana przez jedną osobę, stawka od osoby w 2020 roku wynosiła 30 zł (takich nieruchomości było 156), co miało generować miesięczny przychód na poziomie 3.875,00 zł. Stawka opłaty w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkiwana była przez odpowiednio dwie, trzy, cztery, pięć lub sześć osób wynosiła 24,50 zł od osoby. To właśnie o tej strukturze jest najwięcej nieruchomości w gminie Kornowac - łącznie 1030. Rozbijając te dane, dowiadujemy się, że nieruchomości zamieszkane przez dwie osoby miały generować miesięczny przychód w wysokości 10.241,00 zł (209 nieruchomości), przez trzy osoby - 18.669,00 zł (254 nieruchomości), przez cztery osoby - 26.754,00 zł (273 nieruchomości), przez pięć osób - 23.520,00 zł (192 nieruchomości), zaś przy sześciu zamieszkałych osobach - 14.994,00 zł (102 nieruchomości). Nieruchomości zamieszkałych przez siedem i więcej osób w systemie gospodarki odpadami komunalnymi było 67 i miały one generować przychód miesięczny w wysokości 13.606,50 zł. Zajmowało je łącznie 604 osoby, a stawka opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi od osoby w takim przypadku wynosiła 23,50 zł.

Ile wytworzono śmieci?

W 2020 roku na terenie gminy Kornowac odebrano ogółem 2442,403 kg odpadów wszystkich frakcji. Najwięcej mieszkańcy wytworzyli odpadów niesegregowanych (zmieszane) - 847,955 kg, na drugim miejscu są popioły i żużle - 510,33 kg, a na trzecim odpady kuchenne - 406,136 kg. Na przeciwnym biegunie są frakcje takie jak: opakowania z tworzyw sztucznych - 0,48 kg, papier i tektura - 0,71 kg oraz tworzywa sztuczne - 0,71 kg.

– Największe udziały w masie odpadów wytworzonych i odebranych na terenie gminy Kornowac mają odpady zmieszane, biodegradowalne, wielkogabarytowe i popiół z palenisk domowych. W przypadku każdej z tych frakcji wystąpił wzrost w stosunku do roku bazowego jak i roku poprzedzającego. Łącznie ilość odpadów tych frakcji wzrosła w stosunku do roku poprzedzającego o 440,541 Mg, a w stosunku do roku bazowego 73,621 Mg – napisano w raporcie, w którym przyjęto, że 2016 r. jest rokiem bazowym, zaś 2019 r. jest rokiem poprzedzającym.

PSZOK

W urzędniczym raporcie przypominano również o budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), który powstaje przy ul. Rekreacyjnej (za boiskiem KS Kornowac). – Konieczność budowy PSZOK wynika z obowiązku ustawowego, a jedną z największych trudności w realizacji tego zadania jest jego wysoki koszt w porównaniu do możliwości finansowych gminy – napisano w dokumencie. Wskazano tam również, że szacunkowa wartość projektu to 950 000,00 zł, z czego maksymalnie 85% kosztów może zostać dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Po przetargu wiadomo, że inwestycja będzie kosztować 1 119 844,69 zł - bo tyle zażyczyła sobie firma (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ergobud z Nędzy), która wygrała przetarg. Była to najtańsza oferta, jaka wpłynęła do kornowackiego urzędu. Zaś otrzymane dofinansowanie zamyka się w kwocie 794 235,20 zł.

– Aby przybliżyć mieszkańcom tematykę prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w ramach projektu zrealizowana zostanie kampania edukacyjno-informacyjna, w trakcie której organizowane będą różnorakie wydarzenia np. Szafing, czyli dzień wymiany odzieży po to, aby dać im drugie życie, dzień wymiany używanej książki, czy akcje edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Rekompensując mieszkańcom brak stałego punktu, w 2020 roku działał Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Monitorowanie tego terenu zdało egzamin, mieszkańcy już nie pozostawiali odpadów poza godzinami otwarcia MPSZOK, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich – napisano w dalszej części analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kornowac za 2020 rok.


*Obecnie mieszkaniec gminy Kornowac za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny płaci 32,50 złotych - w sytuacji, gdy nieruchomość zamieszkuje sam. W chwili, gdy mieszkańców jest dwóch lub więcej to stawka wynosi 29,50 złotych za osobę.

Ludzie:

Grzegorz Niestrój

Grzegorz Niestrój

Wójt gminy Kornowac.