Niedziela, 1 listopada 2020

imieniny: Seweryna, Wiktoryny, Warcisława

RSS

Ekonowiny: 10 pytań o program Zielone Powietrze

05.11.2019 00:00 sub

Ekonowiny: 10 pytań o program Zielone Powietrze

1. Czy można ubiegać się o dofinansowanie, jeśli w budynku wyodrębnionych jest więcej niż 2 lokale, ale jest 1 właściciel całej nieruchomości?

Nie. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo Budowlane, w budynku jednorodzinnym mogą być wydzielone nie więcej niż 2 lokale mieszkalne, lub jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy. Budynek o większej ilości wyodrębnionych lokali nie spełnia tej definicji. Nie ma znaczenia ilu jest właścicieli.

2. Ile trwa ocena wniosku?

Rozpatrywanie wniosku odbywa się w terminie do 90 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów może wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku.

Wskazany termin ma charakter instrukcyjny i może zostać wydłużony np. z powodu złożonej dużej liczby wniosków.

3. Popełniłem/-am błąd podczas wypełniania wniosku – czy zostanie on odrzucony?

Nie. W ramach oceny wniosku (ocena kryteriów formalnych oraz ocena kryteriów merytorycznych) pracownik wojewódzkiego funduszu skontaktuje się z Wnioskodawcą w celu poprawy/uzupełniania wniosku. Wniosek można poprawić jednokrotnie na każdym z dwóch etapów oceny. Za każdym razem Wnioskodawca będzie miał do 15 dni roboczych na poprawę wniosku.

4. Czy i kiedy odbędzie się kontrola na miejscu inwestycji?

W przypadku wykonywania robót siłami własnymi przedsięwzięcie będzie podlegało obowiązkowej wizytacji końcowej po zakończeniu realizacji na etapie wniosku o płatność. Przeprowadzenie wizytacji końcowych dla pozostałych przedsięwzięć będzie odbywać się losowo na próbie losowej stanowiącej nie mniej niż 15% tych przedsięwzięć wyłonionej w ciągu roku kalendarzowego w ramach złożonych wniosków o płatność końcową. Dodatkowo, w okresie trwałości (3 lata od zakończenia realizacji zadania), istnieje możliwość kontroli zrealizowanego przedsięwzięcia.

5. Gdzie będzie podpisywana umowa o dofinansowanie?

Wnioskodawca, składając wniosek o dofinansowanie, składa oświadczenie woli zawarcia umowy dotacji, we wniosku zawarte są warunki powyższej umowy. Wniosek po akceptacji przez wojewódzki fundusz staje się umową o czym wnioskodawca jest informowany pisemnie. Data odbioru pisma jest datą zawarcia umowy dotacji. Umowę pożyczki wnioskodawca podpisuje w siedzibie wojewódzkiego funduszu, w którym był rozpatrywany jego wniosek o dofinansowanie.

6. Kiedy wypłacana jest dotacja oraz pożyczka?

Podstawą wypłacenia dotacji i/lub pożyczki jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność, po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia.

7. Jak mogę udowodnić, że zamontowałem/-am źródło ciepła spełniające wymagania Programu?

Do wniosku o płatność należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Programu Czyste Powietrze - certyfikat lub etykietę efektywności energetycznej w zależności od źródła ciepła.

8. Czy mogę złożyć kolejny wniosek w ramach Programu?

Tak. Jednak ocena kolejnego wniosku może odbyć się dopiero po zrealizowaniu i zakończeniu przedsięwzięcia zawartego w poprzednim wniosku. Nie można wnioskować na ten sam zakres zadania.

9. Co to jest „okres trwałości wniosku”?

Okres 3 lat od zakończenia inwestycji, w którym beneficjent nie może:

  • zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny,
  • nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
  • zainstalować dodatkowych źródeł ciepła niespełniających warunków Programu Czyste Powietrze.

10. Czy korzystając z dofinansowania z Programu Czyste Powietrze mogę korzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Tak można łączyć te źródła finansowania.

  • Numer: 45 (989)
  • Data wydania: 05.11.19
Czytaj e-gazetę