Wtorek, 23 lipca 2019

imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława

RSS

Kącik ZUS

26.03.2019 00:00 sub

Odpowiada Beata Kopczyńska rzecznik regionalny ZUS Województwa Śląskiego

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy dotyczące akt osobowych. Czy wszyscy płatnicy składek muszą złożyć dokument ZUS OSW?

Złożenie dokumentu ZUS OSW jest dobrowolne, a na jego złożenie nie ma wyznaczonego terminu. Pracodawca może złożyć ZUS OSW w dowolnym czasie. Dokument ZUS OSW składa płatnik składek, który chce skrócić okres przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat dotyczących pracowników oraz zleceniobiorców, którzy byli zatrudnieni przez danego pracodawcę, zleceniodawcę po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 roku do grudnia 2018 roku. Złożenie oświadczenia ZUS OSW. a następnie raportów ZUS RIA pozwoli na skrócenie okresu przechowywania akt.

Czy można dobrowolnie opłacać składki na emeryturę lub rentę? Mam inne dochody, a brakuje mi jeszcze parę lat do emerytury, chciałabym się zabezpieczyć na starość.

Jeśli nie podlega Pani obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, można dobrowolnie opłacać składki na te ubezpieczenia. Może Pani zgłosić się do tych ubezpieczeń dobrowolnie jeśli: mieszka Pani w Polsce, bądź nie mieszka w Polsce, ale była Pani wcześniej objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w Polsce, albo nie mieszka Pani w Polsce, ale mają do Pani zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dobrowolnymi ubezpieczeniami jest się objętym od dnia, który wskaże się we wniosku o objęcie nimi. Dzień ten nie może być jednak wcześniejszy od dnia, w którym złożony zostanie do ZUS wniosek. Ubezpieczenia dobrowolne ustają od: dnia, który wskaże Pani we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony; dnia, w którym ustanie tytuł do podlegania tym ubezpieczeniom, np. kiedy zawrze Pani umowę o pracę i na tej podstawie będziesz mieć obowiązkowe ubezpieczenia; pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który zapłacisz składki po terminie lub niepełne (możesz wtedy złożyć do nas wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie tych składek po terminie zgadzamy się w uzasadnionych przypadkach). Jeżeli okres dobrowolnych ubezpieczeń przekroczy 10 lat, przestanie obowiązywać gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia. Otrzyma Pani wtedy świadczenie w wysokości, która wynika ze stanu środków na Pani koncie w ZUS.

Złożyłam wniosek w ZUS w ramach programu Mama 4+. Czy w razie nieprzyznania mi tych pieniędzy, gdzie mogę się odwołać?

Tak, choć w innym trybie, niż w przypadku świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Są dwie drogi. Można w terminie 14 dni od doręczenia decyzji wystąpić do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie wniosku i wtedy sprawa nie trafia od razu do sądu. Prezes ZUS może zmienić swoją decyzję. Jeśli prezes ZUS nie zmieni decyzji wtedy należy w ciągu 30 dni złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Albo - ponieważ jest to decyzja administracyjna od razu złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

  • Numer: 13 (958)
  • Data wydania: 26.03.19
Czytaj e-gazetę