Wtorek, 18 maja 2021

imieniny: Eryka, Aleksandry, Feliksa

RSS

Warsztaty dla przedsiębiorców potrzebne od zaraz

01.07.2014 00:00 QLA

Na jakie wsparcie mogą liczyć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014 – 2020 dowiedzieli się raciborscy przedsiębiorcy podczas spotkania w Zamku Piastowskim. Inicjatorem była Raciborska Izba Gospodarcza przy współpracy z Euroregionem Silesia w Raciborzu. O nowym projekcie umożliwiającym pozyskanie środków europejskich dla biznesu w następnej perspektywie finansowej mówił Mariusz Węglorz z wydziału rozwoju regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego. Program jeszcze w kwietniu wysłany został do Komisji Europejskiej, która do 10 lipca przedstawi uwagi do projektu.

Na realizację RPO WSL przeznaczona jest kwota prawie 3,5 mld euro, którą zaplanowano rozdysponować pomiędzy tzw. osie priorytetowe: Nowoczesna gospodarka (241 mln euro); Cyfrowe Śląskie (140 mln euro); Konkurencyjność MŚP (262 mln euro); Efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i gospodarkę niskoemisyjna (744 mln euro); Ochrona środowiska i wykorzystanie zasobów (odpowiednio 25 mln i 212 mln euro); Transport (prawie 504 mln euro); Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna (293 mln zł), a także Infrastruktura edukacyjna (81 mln zł). Oprócz wymienionych tzw. projektów twardych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uwzględnione w programie zostały też projekty miękkie, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, do którego należą: Regionalny Rynek Pracy (226 mln euro); Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy (207 mln euro); Włączenie społeczne (prawie 259 mln euro); Wzmocnienie potencjału edukacyjnego (165 mln euro) oraz Pomoc techniczna (110 mln euro).

Przedsiębiorcy aplikujący w oś priorytetową „Nowoczesna gospodarka” będą mogli zainwestować pozyskane środki np. w tworzenie lub rozwój infrastruktury badawczej w swych przedsiębiorstwach, w prace badawczo-rozwojowe czy też wdrożenie własnych lub zakupionych wyników badań naukowych oraz technologii.

„Cyfrowe śląskie” umożliwia natomiast zainwestowanie w rozwiązania służące rozwojowi produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, a także w sprzedaż produktów i usług w internecie.

Oś dedykowana MŚP ma wesprzeć rozwój istniejących, w tym również akademickich, inkubatorów przedsiębiorczości. Ponadto środki mogą posłużyć do zintensyfikowania rozwoju klastrów o charakterze regionalnym. Na terenie woj. śląskiego istnieje kilkadziesiąt takich klastrów, skupiających firmy o podobnym profilu działalności.

W osi „Konkurencyjność MŚP” przewidziana jest także pula środków na pożyczki rynkowe i pożyczki preferencyjne kierowane do MŚP oraz innych podmiotów nierynkowych, a także poręczenia skierowane do MŚP. Łatwiejsza dostępność przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych, przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności mikro-, małych i średnich firm z regionu. W ramach tej osi o wsparcie można ubiegać się również w zakresie przedsięwzięć turystycznych.

Wsparcie z programu można uzyskać przy budowie i rozbudowie infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przedsiębiorstwa.

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach „Infrastruktury społecznej i zdrowotnej”, zostaną wydatkowane na zagospodarowanie przestrzeni miejskich poprzez przebudowę oraz remont obiektów poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich lub zdegradowanych budynków.

Środki na inwestycje tzw. miękkie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej „Regionalny rynek pracy” zaplanowano przeznaczyć na wsparcie działalności gospodarczej w początkowym okresie tworzenia czy też istnienia przedsiębiorstwa (do 24 miesięcy od daty zarejestrowania działalności). Oś „Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy” służyć będzie natomiast podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw, a także wsparciu przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Zadania dedykowane sektorowi MŚP będą realizowane przez Ślaskie Centrum Przedsiębiorczości, a  te znajdujące się w obszarze rynku pracy – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Obecni na spotkaniu raciborscy przedsiębiorcy mówili o zawiłościach przy sporządzeniu wniosków i gromadzeniu właściwej dokumentacji.

– Firmy, które aplikują o środki na innowacje, rozbudowę, modernizacje, badania oraz rozwój, to zwykle te same firmy, które otrzymują dofinansowanie. Firmy te samodzielnie przygotowują wnioski aplikacyjne, albo korzystają z pomocy instytucji wyspecjalizowanych w ich sporządzaniu. Wniosek taki z pewnością każdy przedsiębiorca potrafi napisać sam, a część finansową przygotowuje księgowość. Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego nie wolno angażować się w pisanie projektów, ale możemy udzielać informacji dotyczących potrzebnej dokumentacji – zapewniał Mariusz Weglorz.

W Urzędzie Marszałkowskim istnieje punkt informacyjny, porad można zasięgać też w trzech referatach obsługi projektów.

Przedsiębiorcy proponowali utworzenie takiego punkty konsultacyjnego również w mieście. Korzystna dla raciborskiego biznesu była propozycją organizowania cyklicznych warsztatów.

– Podpowiedziano nam dziś kilka ciekawych pomysłów. Nikt jednak przedsiębiorców nie zwolni z myślenia, najważniejsze, aby mieć dobry projekt. Ponieważ sprawy informacyjne są bardzo ważne, razem z samorządem miejskim i powiatowym będziemy chcieli takie spotkania organizować – prezes RIG Tadeusz Ekiert obiecał, że izba włączy się w ich inicjowanie.

(ewa)

  • Numer: 26 (1155)
  • Data wydania: 01.07.14
Czytaj e-gazetę