Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Wieści gminne

21.02.2006 00:00
RUDNIK
 • Niezwykle pracowita była, 15 lutego, pierwsza tegoroczna sesja Rady Gminy. Radni przyjęli uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 – „Wspólna Gmina 2006”; wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 10 lat Towarzystwu Społeczno Kulturalnemu Niemców Woj. Śląskiego z Raciborza budynku przy ul. Powstańców Śl. 31b w Grzegorzowicach; wystąpienia Gminnej Spółki Wodnej w Rudniku z Rejonowego Związku Spółek Wodnych; zaciągnięcia 226,6 tys. zł pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na remont-termomodernizację budynku mieszkalno-użytkowego wraz z modernizacją kotłowni i ogrzewania, w Rudniku przy ul. Gawliny 2; zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem; ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych; stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez gminę za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym; uchwalenia „regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zasad przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik”. Wyróżnienie może być przyznawane zarówno mieszkańcom gminy jak i osobom spoza jej terenu za szczególne zasługi w zakresie rozwoju gminy w obszarze działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej, sportowej w tym także za twórczość artystyczną, literacką, naukową oraz inne osiągnięcia wyróżniające i promujące Rudnik.
 • Od 1 marca do 30 czerwca przeprowadzona zostanie kontrola w miejscowym ZLA
 • Maksymalne zaakceptowane przez radnych stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych świadczone przez podmioty posiadające zezwolenie na tego typu działalność wynoszą brutto a więc łącznie z podatkiem VAT: za pojemnik 50 l (metalowe kosze uliczne) - 2,06 zł; za pojemnik 120 l - 4,00 zł; za pojemnik 240 l - 6,70 zł, za pojemnik 1100 l - 29,10 zł.
KUŹNIA RACIBORSKA
 • Burmistrz Ernest Emrich rozstrzygnął konkurs na realizację zadania „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz systematyczny udział w rywalizacji sportowej i podnoszenie sprawności fizycznej”. Pieniądze przeznaczono na projekty, realizowane przez Miejski Klub Sportowy MAXPOL Kuźnia Raciborska (28 tys. zł), Ludowy Klub Sportowy „BUK” Rudy (24,2 tys. zł, sekcja piłki nożnej – 22,2 tys. zł, sekcja skata - 2 tys. zł), Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Siedliska (6 tys. zł), Ludowy Klub Sportowy Ruda Kozielska (18.3 tys. zł), Ludowy Klub Sportowy Jankowice (6.500 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Kuźnia Raciborska (4 tys. zł), Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „TAJFUN” Kuźnia Raciborska (8 tys. zł).
 • Burmistrz ogłosił konkurs na realizację zadania pn. „Świadczenie usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na rzecz chorych, starszych i niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska”. Przeznaczono na ten cel 15 tys. zł. Oferty można składać do 14 marca.
 • Burmistrz określił w zarządzeniu zadania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Do jej kompetencji należy teraz: ocena warunków mieszkaniowych wnioskodawcy, weryfikowanie wniosków mieszkaniowych o przydział lub zamianę lokalu, opiniowanie złożonych wniosków mieszkaniowych, sporządzanie projektów list osób zakwalifikowanych do otrzymania lub zamiany mieszkania.
NĘDZA
 • Na oficjalnej stronie internetowej gminy zamieszczono plan wywozu odpadów komunalnych - nieczystości stałych oraz zbiórkę worków z posegregowanymi odpadami z plastiku i szkła. W tym roku zajmować się tym będą firmy Naprzód (Rydułtowy), Remondis (Gliwice), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (Kuźnia Raciborska) oraz Recykling-Szkło (Marklowice).
  #nowastrona#
GORZYCE
 • W minionym roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gorzycach odnotowano 172 urodzenia i 209 zgonów. Zawarto 124 małżeństwa. Za granicę wyemigrowało 31 osób, miejsce zamieszkania zmieniło 270 osób. W gminie na pobyt czasowy zameldowano 455 osób.
GODÓW
 • 20 lutego odbyło się posiedzenie komisji mienia komunalnego, ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego. Poruszono sprawy związane z bezpieczeństwem na drogach i chodnikach, zajęto się też analizą zagrożenia powodziowego na rzekach w gminie Godów.
 • 22 lutego o godz. 15.00 odbędzie się sesja Rady Gminy. W porządku obrad znajduje się uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Godów. Ponadto radni wyrażą opinię na temat przekształcenia samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. polegającego na ograniczeniu liczby łóżek na oddziale urologicznym. Powołana zostanie doraźna komisja inwentaryzacyjna uchwalone zostaną plany pracy stałych komisji Rady Gminy.
 • Na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę sieci wodociągowej wraz z podłączeniami do budynków w Gołkowicach przy ul. Borowickiej i w Skrzyszowie przy ul. Sobieskiego oraz na remont zewnętrznej sieci wodociągowej w Skrzyszowie przy ul. 1 Maja. Uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji kierować można do Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Godowie ul. 1 Maja 53, pokój nr 21, w godz. od 7.00 do 15.00 do 9 marca 2006 r.
 • Numer: 8 (723)
 • Data wydania: 21.02.06