Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

RSS

W skrócie - powiat raciborski

16.11.2004 00:00
                   
Na niezwykle interesującą wystawę pt. „Pszczelarstwo na Śląsku” zaprasza od 19 listopada raciborskie Muzeum. Ekspozycja przygotowana została w głównym gmachu przy ul. Gimnazjalnej.

25 listopada o godz. 10.00 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu organizuje w swojej auli konferencję teoretyczno-metodyczną pt. „Intedyscyplinarne uzasadnienie prewencji chorób nowotworowych w środowisku szkolnym”. Współorganizatorami są: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Urząd Miasta, Śląska Liga Walki z Rakiem oraz Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

10 listopada odbyło się zebranie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej. Zatwierdzono program obchodów „Roku Gawliny 2005” oraz plan prelekcji w siedzibie TMZR na nowy rok. Zarząd poparł też inicjatywę Piotra Klimy na temat utworzenia w Raciborzu tzw. Muzeum Szkoły. Aktualnie w siedzibie TMZR przy ul. Długiej 9 oglądać można prace malarskie Stanisława Wojtyny z Wodzisławia Śląskiego.

Gwiazdami XIII Raciborskiego Przeglądu Piosenki Religijnej będą: w sobotę 20 listopada o godz. 20.00 New Life M oraz w niedzielę 21 listopada o godz. 20.00 Magda Anioł z zespołem. Bilety (w cenie 7 zł, karnet na dwa dni w cenie 10 zł.) są dostępne w RCK, w parafiach i szkołach. W recitalach wystąpią: zespoły Midwey (w sobotę) oraz Stater, Rodzina, Atlantyda, Testimonium, All One (w niedzielę).

19 listopada odbędą się uroczystości związane z przyznaniem Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu medalu „Zasłużony dla Miasta Raciborza”.

„Służyć, cierpieć i milczeć z miłością” - spektakl o takim tytule, opisujący życie św. Notburgi, wystawili, 15 listopada, pensjonariusze DPS przy pl. Jagiełły mianujący się Wspólnotą Św. Notburgi. Pomysłodawczynią jest siostra Estera, reżyserem Kazimierz Frączek. W role aktorów wcielili się pensjonariusze i ich opiekunowie. Muzyka: „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego.

21 listopada o godz. 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu będzie miało miejsce oficjalne ogłoszenie werdyktu jury X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Barwy jesieni”, połączone z wręczeniem nagród oraz wernisażem nagrodzonych prac. Imprezę uświetni koncert Agnieszki Busuleanu, Mai Markowiak oraz Dawida Koczego.

W niemieckim Bexbach (Powiat Saarpfalz) odbyło się II Międzynarodowe spotkanie Partnerów Projektu „Tour.Com”. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele powiatu raciborskiego, który wraz z czterema innymi samorządami realizuje projekt. Przedsięwzięcie grupuje partnerów z trzech regionów przygranicznych (Polska, Francja i Niemcy). „Tour.Com” zainicjowany został przez niemiecki powiat Uecker-Randow i polski powiat Police z woj. zachodniopomorskiego. Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie gospodarki regionalnej izolowanych regionów przygranicznych poprzez rozwój turystyki. Szczególny nacisk kładziony jest na utrzymanie obecnych miejsc pracy oraz tworzenie nowych w sektorze usług turystycznych i przedsiębiorstwach powiązanych z turystyką. „Tour.Com” ma stworzyć narzędzia i metody dla przedsiębiorstw z branży turystycznej, służących lepszemu i bardziej efektywnemu wykorzystaniu lokalnych i transgranicznych potencjałów turystycznych. Projekt zakończy się w 2006 r. W tym czasie odbywać się będą spotkania na poziomie regionalnym z partnerami lokalnymi - przedstawicielami sektora turystycznego w danym regionie oraz robocze spotkania międzynarodowych partnerów projektu. Głównym efektem ma być uruchomienie centrów kompetencji turystycznej (CKT), których zadaniem będzie dostarczanie informacji i wiedzy podmiotom z sektora usług turystycznych oraz stwarzanie transgranicznych sieci turystycznych. Tworzy się także strony internetowe prezentujące walory turystyczne regionów oraz broszury prezentujące regiony partnerów. Strona internetowa tworzona przez powiat raciborski będzie prezentacją atrakcji turystycznych terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Euroregionu „Silesia”. Serwis uruchomiony zostanie na przełomie roku 2004 i 2005.

Rada Miasta przyjęła na ostatniej sesji kilka uchwał o charakterze socjalnym. Dotyczą one: ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania oraz częściowego lub cał-kowitego zwolnienia z odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym; zasad naliczania i sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za wyżywienie ponoszone przez podopiecznych w dziennym domu pomocy społecznej; określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania; sprawiania pogrzebu przez gminę Racibórz oraz ustalania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pochówku a także określenia wysokości, szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie. Przyjęto także uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.

Radni powiatowi przyjęli przedstawione przez zarząd sprawozdania z realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Do naszej redakcji dotarł „List wdzięczności” od dzieci z Białorusi, które przebywały w Raciborzu. Dziękują w nim wszystkim życzliwym ludziom i chwalą „bajecznie ładne miasto”. Pod listem podpisali się również rodzice i działacze Związku Polaków na Białorusi - Halina Szokiel i Piotr Pietkiewicz. Z uwagi na obszerną zawartość podziękowań, nie możemy zamieścić ich na naszych łamach.

Swoje dyżury wznawiają raciborscy radni. Odbywają się one w każdy poniedziałek w biurze Rady Miasta przy ul. Batorego 6 w godzinach od 15.00 do 16.00. Harmonogram: 22 listopada - Krystyna Klimaszewska, 29 listopada - Mirosław Lenk, 6 grudnia - Henryk Mainusz, 13 grudnia - Franciszek Mandrysz, 20 grudnia - Mariusz Marchwiak.
  • Numer: 47 (657)
  • Data wydania: 16.11.04