Czwartek, 22 kwietnia 2021

imieniny: Leona, Kai, Heliodora

RSS

Wieści gminne

01.01.2003 00:00

Kuźnia Raciborska

 • 7 i 8 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbędą się eliminacje powiatowe III Przeglądu Inscenizacji Bożonarodzeniowych „Pójdźmy do Betlejem”. Celem imprezy jest kultywowanie zwyczajów i obrzędów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, aktywizowanie zespołów szkolnych do prezentacji piękna i bogactwa kultury materialnej i duchowej swoich miejscowości, wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych oraz kultywowanie gwary śląskiej i elementów wielokulturowości. W przeglądzie wezmą udział zespoły szkolne oraz działające przy parafiach, instytucjach kultury, stowarzyszeniach i placówkach wychowania pozaszkolnego z terenu całego powiatu raciborskiego. Zaprezentują inscenizację bożonarodzeniową w formie widowiska jasełkowego, szopki, spektaklu teatralnego lub grupy kolędniczej. Wyróżnione zespoły zostaną zakwalifikowane do eliminacji wojewódzkich „Radlińskie Betlejki”, które odbędą się w dniach 13-15 stycznia 2003 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie. Eliminacje zakończy koncert galowy 13 stycznia o godz. 11.00 w MOKSiR w Kuźni Raciborskiej.

Krzyżanowice

 • W minionym roku na terenie gminy Krzyżanowice, Krzanowice i Pietrowice Wielkie wzrosła przestępczość. Stwierdzić tak można na podstawie danych za trzy kwartały przedstawione przez Komendę Powiatową Policji, a dotyczących działalności Komisariatu w Krzyżanowicach. Odnotowano 282 przestępstwa, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2001 było ich 203. Wskaźnik wykrywalności wyniósł 70,6 proc. Najczęściej przestępstwa dotyczyły kradzieży i uszkodzeń mienia oraz kradzieży z włamaniem.
 • Rada Gminy przyjęła tegoroczne stawki podatków i opłat lokalnych. W przypadku podatku od nieruchomości wynoszą one odpowiednio; grunty (za metr kw. powierzchni): związane z działalnością gospodarczą - 56 gr, pozostałe - 9 gr; budynki lub ich części (za metr kw.): mieszkalne - 49 gr, przeznaczone na działalność gospodarczą - 15,60 zł, przeznaczone na działalność gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,32 zł, przeznaczone na działalność gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł, pozostałe - 4,15 zł; budowle - związane z prowadzeniem działalności gospodarczej inna niż rolnicza lub leśna - 2 proc. Przyjęto też stawki podatku od środków transportowych.
 • Kolejna sesja Rady Gminy odbędzie się 30 stycznia. Głównym tematem obrad będzie gospodarka komunalna oraz plan rozwoju gminy na lata 2003-2006.
 • 51 tys. zł przekazał gminie wojewoda śląski na spłatę ubiegłorocznych zobowiązań z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

Rudnik

 • Na drugiej sesji Rada Gminy Rudnik uchwaliła wynagrodzenie wójta Dominika Koniecznego w wysokości 5.549 zł brutto. Kwota ta jest mniejsza o przeszło 200 zł od kwoty wynagrodzenia poprzedniego wójta Huberta Miczki.
 • Rada Gminy Rudnik na wniosek wójta odwołała Krystynę Marciniak ze stanowiska sekretarza gminy. Powodem odwołania było złożenie pisemnej rezygnacji z zajmowanego stanowiska.
 • Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Rudnik na zwiększenie na jej terenie liczby policyjnych patroli.

Nędza

 • Gmina zawarła porozumienie z powiatem, na podstawie którego przekazała policji w 2002 r. 3 tys. zł na paliwo do samochodów patrolowych.
 • Pod koniec grudnia ub. roku zakończono remont klatki schodowej kościoła i prace remontowe na plebani w parafii Matki Boskiej Różańcowej w Nędzy. Wiele spotkań z udziałem laikatu organizowanych jest w Domu Parafialnym. W grudniu ub. roku św. Mikołaj spotkał się z ministrantami i kandydatami na ministrantów. Rozwija działalność parafialne koło Caritas. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowało wieczerzę wigilijną dla ok. 80 osób samotnych i niepełnosprawnych. Odbyło się również spotkanie opłatkowe dla członków Rady Duszpasterskiej i ok. 30 członków Caritasu. 22 grudnia w Domu Parafialnym odbyło się spotkanie członków DFK i ich rodzin na tzw. „Weihnachstfajer”. Specjalny program religijny przedstawiły w języku niemieckim dzieci ze SP w Nędzy.
 • Numer: 1 (560)
 • Data wydania: 01.01.03