środa, 22 maja 2019

imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy

RSS

Ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy Kornowac

07.06.2011 10:43 | 1 komentarz | MK

Wójt Gminy Kornowac działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zmian.) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości inwestycyjnych położonych w sołectwie Rzuchów stanowiących własność Gminy Kornowac.

Ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy Kornowac
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w przetargu.

I. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów:

1) działka nr 1818/83, (położona w obrębie Rzuchów na karcie mapy 1)
- powierzchnia: 8784 m.kw.
- zapisana w księdze wieczystej Kw GL1R/00043983/4
- cena wywoławcza: 244.000,00 zł netto
- wysokość wadium: 24.400,00 zł

2) działka nr 1874/83, (położona w obrębie Rzuchów na karcie mapy 1)
- powierzchnia: 10076 m.kw.
- zapisana w księdze wieczystej Kw GL1R/00043983/4
- cena wywoławcza: 280.000,00 netto
wysokość wadium: 28.000 zł

UWAGA: do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

II.Opis nieruchomości:

Działki będące przedmiotem przetargu położone są w kompleksie aktywności gospodarczej w Rzuchowie, przy drodze wojewódzkiej 935. Mają korzystne położenie pod względem komunikacyjnym - (w pobliżu skrzyżowania dróg wojewódzkich 935, 933 oraz 932). Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej obejmujące sieci: energetyczną, wodociągową i telefoniczną znajdujące się wzdłuż ulicy Rybnickiej (drogi wojewódzkiej 935), do której dostęp posiadają przedmiotowe działki.

III. Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.

IV. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki posiadają symbol oznaczenia:
- częściowo 11AG-2 co oznacza zabudowę związaną z działalnością gospodarczą na terenach wolnych od zabudowy
- częściowo 11aZN co oznacza tereny zieleni nieurządzonej,
(Uchwała Rady Gminy Kornowac Nr XL/165/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rzuchów w Gminie Kornowac opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. Nr 74, poz. 2147 )

V. Warunki przetargu:

1. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2011r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kornowac - w sali obrad Rady Gminy Kornowac (Kornowac ul. Raciborska 48)
2. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium:
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Nr 45 8455 0000 2001 0032 3095 0002 w Banku Spółdzielczym w Rybniku.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 lipca 2011r., przy czym dniem zapłaty jest dzień uznania na rachunku bankowym Gminy .
Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone na podane konto bankowe, w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który przetarg wygra wadium zalicza się na poczet ceny.
3. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1) Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych.
2) W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości wspólnie przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
3) W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka do dokonania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku odrębnego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub w przypadku rozdzielności majątkowej - przedłożenie dokumentu potwierdzającego powyższe.
4) W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie będące osobami prawnymi i posiadające zdolność do czynności prawnych (np. spółka jawna) warunkiem udziału w przetargu jest działanie przez właściwie organy osób prawnych lub osoby fizyczne upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także przedstawienia dokumentów z których wynika prawo do składania oświadczeń woli (odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej itp.) wydanego nie później niż 3 miesiące przed dniem przetargu.
5) W przypadku udziału w przetargu przez pełnomocnika, niezależnie od dokumentów wymienionych w pkt. 3 należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej w przetargu.
6) Osoby fizyczne lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży, przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
7) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.
8) Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny (do której zaliczone zostanie wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
4. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca wyłoniony w drodze licytacji zostanie powiadomiony na piśmie. Jeżeli osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości nie dokona zapłaty ceny w terminie określonym w pkt. 3 ppkt. 6 zapłaty ceny nabycia nieruchomości lub bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży, to sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy a wadium nie podlega zwrotowi.
5. Koszty notarialne i sądowe:
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.


6. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kornowac w pokoju nr 23, w godzinach 8:00 do 14:30 (od poniedziałku do piątku) lub telefonicznie pod numerem 32 4301037, 4301038 wew. 127 / 123.

 

Ogłoszenie płatne