Czwartek, 22 października 2020

imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii

RSS

Użytkujesz gospodarstwo rolne? Czeka cię spis rolny

01.09.2020 19:00 | 0 komentarzy | art

Właśnie rozpoczyna się powszechny spis rolny. W jakim celu prowadzone jest to badanie, jak będzie wyglądało i kogo dotyczy?

Użytkujesz gospodarstwo rolne? Czeka cię spis rolny
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

REGION Spisy rolne realizowane są co 10 lat. Ich wyniki są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych. Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Jak zaznacza Główny Urząd Statystyczny, wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy mogą udzielać informacji o gospodarstwach rolnych poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej spisrolny.gov.pl, bądź telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Zrobią to telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym lub bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego. – W przypadku, gdy rolnik nie dopełni obowiązku spisowego, nie spisze się samodzielnie przez internet lub telefon skontaktuje się z nim rachmistrz telefonicznie bądź bezpośrednio. W wypadku takiego kontaktu rolnik jest zobowiązany do udzielenia rzetelnych i prawdziwych informacji, czyi musi wypełnić spis. Za brak dopełnienia obowiązku spisowego ustawa o statystyce publicznej wymienia karę grzywny – zaznacza Karolina Banaszek, rzecznik prasowy Głównego Urzędu Statystycznego. Grażyna Witkowska z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Katowicach precyzuje, że to nie urząd wymierza karę, a sąd, które decyduje o winie lub nie rolnika. - Ale to są ostateczne sytuacje. Możliwości wykonania spisu jest wiele, łącznie z bezpiecznym samospisem - mówi Witkowska. Przypomina, że jeśli ktoś się nie podda samospisowi, to wówczas czeka go telefon albo wizyta rachmistrza spisowego, któremu na czas wypełniania obowiązków służbowych przysługuje taka sama ochrona prawna jak funkcjonariuszowi publicznemu.

Kto jest objęty spisem rolnym?

Jak wyjaśnia GUS, spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą. Do działalności rolniczej prowadzonej przez gospodarstwo rolne zalicza się uprawę roślin, która obejmuje: wszystkie uprawy rolne (w tym również uprawę grzybów jadalnych), warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych. Do działalności rolniczej zalicza się równiez chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, tj. bydła, owiec, kóz, koni, świń, drobiu, królików, pozostałych zwierząt futerkowych, zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych (np. dziki, sarny, daniele, lamy) i pszczół. Działalnością rolniczą jest również utrzymywanie gruntów rolnych, już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych, według zasad dobrej kultury rolnej (zgodnie z normami).

Spisowi podlegają prowadzone przez osoby fizyczne gospodarstwa rolne o powierzchni o powierzchni 1 ha i więcej użytków rolnych oraz gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych (w tym nieposiadające użytków rolnych) prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną (roślinną i/lub zwierzęcą) o znaczącej, określonej następującymi progami skali: 0,5 ha dla: drzew owocowych, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, truskawek gruntowych oraz chmielu; 0,3 ha dla szkółek sadowniczych i szkółek ozdobnych; 0,1 ha dla tytoniu; 5 sztuk dla bydła ogółem; 20 sztuk dla świń ogółem; 5 sztuk dla loch; 20 sztuk dla owiec ogółem i kóz ogółem; 100 sztuk dla drobiu ogółem; 10 sztuk dla zwierząt dzikich utrzymywanych w systemie fermowym; 20 pni dla pszczół.

Spisowi podlegają również gospodarstwa rolne prowadzone przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, którego podstawowa działalność jest zaliczana według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) do sekcji A, dział 01, grupy: 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6, klasa 01.61 – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska), a także niezależnie od zaklasyfikowania działalności podstawowej, gdy w gruntach użytkowanych przez jednostkę powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha lub prowadzony jest chów/hodowla zwierząt gospodarskich.

Spisowi podlegają również gospodarstwa rolne nietowarowe (tj. nie prowadzące sprzedaży wytworzonych produktów rolnych i zwierząt gospodarskich), czyli takie, które produkują wyłącznie na samozaopatrzenie gospodarstwa domowego lub których działalność rolnicza ogranicza się tylko i wyłącznie do utrzymywania gruntów rolnych, już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych, w dobrej kulturze rolnej.

O co zapytają w spisie?

- Podmiotem spisu jest gospodarstwo rolne. Pytamy o składowe elementy gospodarstwa rolnego. W spisie rolnym zapytamy o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zbierzemy dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą. Zbierzemy informacje o wkładzie pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia w gospodarstwie również działalności pozarolniczej. Chodzi o przybliżone podanie, jaką część (w %) dochodów stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty. Podczas spisu nie będziemy pytali o sprzedawane przez gospodarstwa rolne produkty, tylko o to, czy gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi sprzedaż produktów rolnych. Oczekujemy jedynie odpowiedzi twierdzącej lub zaprzeczającej - tłumaczy Karolina Banaszek. Pytania podzielone będą na 12 działów: użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, zwierzęta gospodarskie, nawożenie, ochrona roślin, budynki gospodarskie, ciągnik i maszyny rolnicze, działalność gospodarcza, struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego, aktywność ekonomiczna, chów i hodowla ryb. GUS zachęca do poświęcenia chwili czasu na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

Kto powinien udzielić odpowiedzi na pytania spisowe?

Gospodarstwa rolne spisywane są u ich użytkowników, a nie u właścicieli. Oznacza to, że jeżeli właściciel gospodarstwa wydzierżawił je w całości innej osobie i w dniu 1 czerwca 2020 r. ta osoba była użytkownikiem tego gospodarstwa, to powinno być ono spisane u użytkownika. Spisem nie są objęci właściciele gruntów nie prowadzący działalności rolniczej.

(art)