Poniedziałek, 24 lutego 2020

imieniny: Macieja, Bogusza, Jaśminy

RSS

Program Stop Smog. Zadeklaruj chęć udziału

17.01.2020 10:23 | 0 komentarzy | AgaKa

Miasto Rybnik zamierza przystąpić do rządowego programu pn. "STOP SMOG" skierowanego do najmniej zamożnych gospodarstw domowych zamieszkujących budynki jednorodzinne.

Program Stop Smog. Zadeklaruj chęć udziału
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przedsięwzięcia niskoemisyjne realizowane w ramach Programu będą indywidualnie dopasowane do budynków mieszkalnych jednorodzinnych i będą obejmowały np. termomodernizację budynków oraz wymianę lub likwidację pieców niespełniających standardów niskoemisyjnych. 

Szczegółowy zakres możliwych inwestycji określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 22). Ustawa zakłada, że średni koszt inwestycji nie powinien przekroczyć 53 tys. zł brutto.

Inwestycje w ramach Programu realizowane będą przez Miasto Rybnik (po spełnieniu warunków ww. ustawy i Programu), a to oznacza m.in. iż Miasto Rybnik będzie odpowiedzialne za wybór wykonawcy inwestycji i nadzór nad ich realizacją. 

Warunki udziału w Programie STOP SMOG: Osoby chętne do przystąpienia do programu powinny spełniać łącznie następujące warunki, wynikające bezpośrednio z ustawy:

  1. Wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem albo jest posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu (jeżeli w budynku wydzielone zostały dwa lokale mieszkalne), w którym realizowana będzie inwestycja,
  2. W okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy z miastem, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zmianami), nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. obecnie 1.925 zł, i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. obecnie 1.375 zł, i złożyła oświadczenie, w którym określi liczbę osób w gospodarstwie domowym oraz dochód przypadający na jednego członka tego gospodarstwa,
  3. Wnioskodawca posiada środki własne oraz zasoby majątkowe, nieprzekraczające kwoty 424.000 zł i złożyła oświadczenie zawierające informacje o tych środkach i zasobach majątkowych,
  4. Wnioskodawca faktycznie zamieszkuje w budynku lub lokalu, o którym mowa w pkt 1,
  5. Wnioskodawca wyrazi zgodę na udostępnienie budynku lub lokalu, o którym mowa w pkt 1, w celu realizacji inwestycji,
  6. Wnioskodawca wyrazi zgodę na udostępnianie budynku lub lokalu, o którym mowa w pkt 1, w celu przeprowadzenia corocznej weryfikacji przestrzegania warunków umowy zawartej z miastem,
  7. Wnioskodawca złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
  8. Wnioskodawca wyrazi zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości oraz w sposób określony przez Radę Miasta Rybnika, jednak nie większej niż 10% kosztu realizacji inwestycji.

Po zebraniu informacji o zainteresowaniu udziałem w Programie rozważone zostanie wprowadzenie dodatkowych kryteriów.