Wtorek, 19 czerwca 2018

imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława

RSS

Nowoczesne studia dofinansowane w Cieszynie

11.07.2017 13:47 | 0 komentarzy | EK

W ofercie kształcenia Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej znajdują się takie kierunki, jak: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Informatyka, Bezpieczeństwo Narodowe oraz Studia Menedżerskie pozwalające na zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach wielu różnych specjalności.

Nowoczesne studia dofinansowane w Cieszynie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Już od października 2017 r. w cieszyńskim Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Biznesu realizowany będzie projekt „Praktyczne programy kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu”, w ramach którego mieszkańcy naszego regionu będą mogli rozpocząć nowoczesne, dofinansowane studia inżynierskie i magisterskie.

W ramach projektu Uczelnia oferuje cztery, innowacyjne specjalności studiów inżynierskich i magisterskich na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Informatyka.

Inżynier symulacjistudia inżynierskie (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)

Ta unikatowa specjalność wyposaży studentów w praktyczne umiejętności kompleksowego symulowania realizowanych w przedsiębiorstwie procesów (np. produkcyjnych, transportu wewnętrznego) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (FlexSim GP, FlexTerm, AnyLogic, FloWorks, OptQuest FlexSim Healthcare). Narzędzia symulacji umożliwiają podęcie decyzji w oparciu o prognozowanie zachowania wybranego systemu (np.: transportowego, produkcyjnego, logistycznego) w przyszłości i przewidzenie konsekwencji podejmowanych decyzji. Symulacje pozwalają na testowanie nowych rozwiązań, zwiększając sukces i bezpieczeństwo nowych wdrożeń, podnosząc bezpieczeństwo techniczne, minimalizują ilość popełnionych błędów oraz pozwalają na kontrolę ryzyka kontraktowego (niezrealizowanie zamówienia), ryzyka wypadków i ryzyka awarii. Posiadane przez Uczelnię specjalistyczne oprogramowanie do symulacji umożliwi studentom zdobycie praktycznych umiejętności projektowania symulacji mających zastosowanie w firmach logistycznych, transportowych (terminale kontenerowe), w przemyśle petrochemicznym, chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, motoryzacyjnym, a nawet w służbie zdrowia. To kompleksowe i unikatowe wykształcenie nie tylko na skalę regionu, ale także kraju.

W programie studiów m. in.:

 • modelowanie systemów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego (FlexSim GP),
 • modelowanie systemów transportowych i magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego (FlexTerm),
 • modelowanie systemów produkcyjnych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego (FlexSim GP oraz FloWorks),
 • optymalizacja systemów dyskretnych i ciągłych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego (OptQuest),
 • zaawansowane modelowanie systemów magazynowych z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego (FlexSim GP).

Informatyka przemysłowa – studia inżynierskie

Specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na specjalistów posiadających umiejętności praktyczne z zakresu owych technologii informatycznych, a także projektowania, wdrażania, eksploatacji, konserwacji i obsługi przemysłowych systemów informatycznych. Absolwenci proponowanej specjalności jako pracownicy związani z przemysłem bardzo dobrze odnajdą się na rynku pracy, ponieważ w ostatnich latach znaczna część inwestycji w Polsce to przede wszystkim rozwój parków maszynowych. Zadaniem absolwentów specjalności Informatyka przemysłowa będzie m. in. obsługa sprzętu produkcyjnego oraz informatyczne wspomaganie procesów produkcyjnych dzięki realizacji symulacji przeprowadzanych zmian na liniach produkcyjnych.

Program studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • programowanie sterowników przemysłowych,
 • przemysłowe systemy wizualizacji,
 • modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych w przemyśle,
 • modelowanie procesów z wykorzystaniem UML i BPMN,
 • sieci czasu rzeczywistego.

Zarządzanie infrastrukturą publiczną – studia magisterskie (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)

W programie studiów m.in.:

 • Zasady kształtowania przestrzeni publicznych, układów transportowych i obiektów infrastruktury technicznej.
 • Zastosowanie systemów informacji zewnętrznej (GIS) w planowaniu przestrzennym i logistyce miejskiej.
 • Kształcenie praktycznych umiejętności związanych z implementacją działań zgodnych z ideą inteligentnych miast (Smart City), opartych np.: na zastosowaniu instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii oraz wdrażaniu inteligentnych rozwiązań w zakresie oświetlenia, monitoringu bezpieczeństwa, systemów transportowych, zintegrowanego zarządzania ruchem i logistyki miejskiej.
 • Zarządzanie infrastrukturą miejską w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie w zakresie: zarządzania odpadami, zarządzania siecią ciepłowniczą, zarządzania centrum przesiadkowym oraz systemem informacji pasażerskiej.
 • Moduł związany z wirtualizacją relacji urząd – interesariusz i rozwojem e-usług instytucji publicznych z wykorzystaniem m. in. oprogramowania SEKAP, LSI, PUAP.
 • Zasady realizacji procesów inwestycyjnych.

Perspektywy zatrudnienia: w administracji publicznej, samorządowej oraz w podmiotach prawa handlowego (spółki kapitałowe) realizujących usługi pożyteczności publicznej (m. in. spółki komunalne).

Zarządzanie zrównoważoną energią – studia magisterskie (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)

Globalne zmiany klimatyczne, jak również inne zagrożenia środowiskowe i społeczne skłaniają do intensyfikacji światowych wysiłków na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, o możliwie najniższej energochłonności i materiałochłonności.

Specjalność skierowana do osób zainteresowanych nabyciem kompleksowej wiedzy w zakresie zarządzania energią, sposobów optymalizacji zużycia i kosztów energii w różnych obszarach jej wykorzystania oraz przeprowadzania potrzebnych analiz energetycznych i ekonomicznych w tym zakresie.

W programie studiów m.in.:

 • Wiedza z zakresu podstaw rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w podmiotach publicznych i komercyjnych oraz możliwości wykorzystania różnych źródeł energii i jej dystrybucji, w tym m.in. odnawianych źródeł energii.
 • Wdrażanie rozwiązań materiałooszczędnych i energooszczędnych.
 • Regulacje prawne z zakresu zarządzania i ochrony środowiska w obszarze gospodarki energetycznej.
 • Kształcenie praktycznych umiejętności analizy oraz oceny technicznych i środowiskowych sposobów wytwarzania energii i gospodarowania nimi.
 • Tworzenie audytów energetycznych.
 • Zastosowanie infrastruktury sprzętowej i programowej Smart grid.

Perspektywy zatrudnienia: na stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie energią w jednostkach samorządu terytorialnego, innych instytucjach publicznych, przedsiębiorstwach i organizacjach, które prowadzą systematyczne działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej, redukcji zużycia oraz kosztów energii, ograniczenia materiałochłonności i energochłonności procesów wytwórczych.

Dlaczego warto wybrać studia w Wyższej Szkole Biznesu?

Przygotowany program kształcenia w ramach nowych, dofinansowanych specjalności został opracowany przez interdyscyplinarny zespół utworzony z przedstawicieli Uczelni oraz praktyków z szeroko rozumianego otoczenia publicznego. Uwzględniono w nim najlepsze wzorce kształcenia pochodzące z uczelni międzynarodowych, kładąc nacisk na aktywne metody uczenia w oparciu o myślenie problemowe (problem based learning, learning by developing), symulacje i ścisłą współpracę z pracodawcami – kształcenie dualne. Wśród wykładowców prowadzących zajęcia ze studentami znajdują się eksperci posiadający bogate doświadczenie zawodowe, a organizowane w ramach specjalności wizyty studyjne to możliwość udziału w prezentacjach, wykładach i spotkaniach w wiodących na rynku przedsiębiorstwach i skonfrontowania posiadanej wiedzy z praktyką oraz okazja do nawiązania stałej współpracy.

Dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prestiżowe studia magisterskie na wymienionych specjalnościach już od października 2017 będą prowadzone w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie.

Zapraszamy!

Szczegóły: www.rekrutacja.wsb.edu.pl/kierunek/studia-dofinansowane-w-cieszynie

Kontakt:

Rekrutacja

ul. Frysztacka 44, pok.104

43-400 Cieszyn

Tel. 33 852 30 94,

885 588 100

www.wsb.edu.pl

Tekst sponsorowany