Niedziela, 20 czerwca 2021

imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny

RSS

Patrol

Nowa ustawa o komornikach. Wszystkie czynności będą nagrywane

15.06.2016 08:44 | 21 komentarzy | acz

– Nie może być tak, że komornik jest obojętny na ludzką krzywdę i koncentruje się bezwzględnie na zysku, by ściągnąć z dłużnika wszelkimi metodami, również bezprawnie, przysłowiową ostatnią koszulę – poinformował Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Materiał wideo:

Czy miałes kiedyś do czynienia z komornikiem?

Minister Zbigniew Ziobro przedstawił najważniejsze założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych. - To odpowiedź na ogromne społeczne oczekiwanie, formułowane od lat przez wielu Polaków. Za sprawą mediów dowiadywaliśmy się bowiem o często rażących krzywdach i bezprawiu, jakie były czynione za sprawą komorników nieprzestrzegających prawa, ani elementarnych standardów etycznych. To słusznie bulwersowało opinię publiczną – zaznaczył Ziobro.

Zapowiedział, iż zgodnie z przygotowaną nowelizacją, w sposób istotny zwiększone mają zostać uprawnienia nadzorcze i kontrolne Ministra Sprawiedliwości nad komornikami. Będzie on mógł, w ramach postępowania administracyjnego, podejmować działania prowadzące nawet do usunięcia z urzędu komornika z zajmowanego stanowiska, a wcześniej do zawieszenia go w czynnościach, jeśli komornik rażąco naruszy prawo.

Projekt nowej ustawy o komornikach, jak informował, daje prezesom sądów rejonowych uprawnienia do odsunięcia komornika od wykonywanych czynności na 30 dni i wnioskowania, bezpośrednio do Ministra Sprawiedliwości, o odwołanie komornika ze stanowiska. Dziś takich uprawnień prezesi sądów rejonowych nie posiadają. W myśl projektu zostaną oni zobligowani do podjęcia każdorazowo działań wobec komorników, którzy naruszają prawo lub zasady etyki zawodowej.

- Jeśli prezes sądu tego zaniecha, a znajdzie się dowód pokazujący, że dotarła do jego wiedzy informacja wskazująca na nieprawidłowości w działaniu komornika, sam narazi się na daleko idącą odpowiedzialność dyscyplinarną – relacjonował Zbigniew Ziobro.

Ważną zmianą zawartą w projekcie, jak poinformował Minister, jest wprowadzenie obowiązku nagrywania wszystkich czynności komornika przeprowadzanych w terenie. Nagranie takie ma być elementem akt postępowania, włączanym do protokołu. To odpowiedź na zgłaszane często skargi dotyczące sposobu przeprowadzania czynności przez komorników, nie tylko pod względem prawnym, ale też – jak mówił Minister Sprawiedliwości – kultury osobistej.  -

Sam fakt rejestracji czynności będzie wpływał na odpowiednią kulturę i respektowanie przepisów prawa przez komornika, który wykonuje swoje zadania w terenie – zaznaczył Zbigniew Ziobro.

Nowością jest również zasada, że przy egzekucji komornik każdorazowo będzie zobowiązany do wręczenia dłużnikowi prostego i klarownego formularza skargi, tak aby każdy mógł skierować ją do właściwego sądu, jeśli doszło do nieprawidłowości.

Nowelizacja ustawy wprowadza również zasadę, że gdy dochodzi do użycia siły i przymusowego wejścia komornika do mieszkania dłużnika, wówczas musi to nastąpić w asyście policji.

Rozszerzeniu ma ulec katalog naruszeń prawa, za które komornicy będą odpowiadać dyscyplinarnie. Postępowania takie zostaną przyśpieszone. Kancelarie komornicze będą kontrolowane co najmniej raz na dwa lata, a nie raz na cztery lata, jak obecnie. I co ważne – z udziałem przedstawicieli Urzędów Skarbowych. Niezależnie od kontroli stałych, prezesi sądów rejonowych, jak też Minister Sprawiedliwości, będą mogli inicjować kontrole prewencyjne, ad hoc, również z udziałem biegłego rewidenta.

Warte podkreślenia, jak zaznaczył minister, są zmiany, które sprawią, że komornicy nie będą wysługiwać się asesorami i zrzucać na nich odpowiedzialności za błędy.