Niedziela, 29 listopada 2020

imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka

RSS

Epidemia na Śląsku:

Jest zielone światło dla nowej kopalni w Rybniku

28.10.2020 17:08 | 10 komentarzy | acz

Po 4 latach Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał dziś decyzję środowiskową dla wydobycia węgla ze złoża „Paruszowiec” w Rybniku. - Nie ma powodów do odmowy - pisze w uzasadnieniu.

Jest zielone światło dla nowej kopalni w Rybniku
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Czy jesteś za powstaniem nowej kopalni w Rybniku?

Chodzi o udostępnienie i wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” oraz jego przeróbkę, na które złożą się zarówno roboty górnicze pod ziemią, jak i budowa obiektów powierzchniowych. Decyzja została wydana 28 października po trwającym ponad 4 lata postępowaniu. Zostało ono wszczęte we wrześniu 2016 r. na wniosek inwestora, spółki BAPRO z Dąbrowy Górniczej. W styczniu 2018 r. inwestor złożył ujednolicony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Postępowanie dowodowe zakończyło się w kwietniu 2020 r. - W ramach postępowania dwukrotnie, wiosną i jesienią 2019 r., z dokumentacją mogli zapoznać się i swoje uwagi zgłosić mieszkańcy Rybnika. Zgłoszone uwagi oraz odpowiedź inwestora na nie zostały zawarte w treści decyzji środowiskowej - wyjaśniają urzędnicy.

Decyzja to ważny, ale wstępny etap na drodze do realizacji inwestycji. Wydanie decyzji poprzedza starania inwestora o uzyskanie koncesji na wydobycie, nie jest również równoznaczne z pozwoleniem na budowę.

- W ramach postępowania nie stwierdzono przesłanek, które mogłyby skutkować odmową wydania decyzji środowiskowej. Planowane przedsięwzięcie nie stoi również w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Od decyzji stronom postępowania przysługuje odwołanie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie - informuje RDOŚ w Katowicach.

Przypomnijmy, w ubiegłym roku rybniccy radni jednomyślnie wyrazili negatywne stanowisko wobec przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża "Paruszowiec". Jak radni uzasadniali uchwałę?

Właściwy i równomierny rozwój Rybnika w perspektywie długoterminowej zapewnia przeznaczanie i udostępnianie przestrzeni miejskiej jej mieszkańcom. Tak się stało w przeszłości w dzielnicach Paruszowiec Piaski, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, Wielopole, czy też Rybnik-Północ. Narażenie mieszkańców Rybnika na negatywne skutki eksploatacji górniczej, a także ryzyko wystąpienia szkód górniczych w stosunku do zakładów pracy, ośrodków sportu i rekreacji, stanowi okoliczności, na jakie rybnicki samorząd nie może wyrazić zgody. Wątpliwości pojawiają się również w trakcie analizy schematu technicznego, oddziaływania na środowisko, a także harmonogramu oddania do użytkowania kopalni węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”. Polityka energetyczna Polski, przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie, a także kierunki podążania konkurencyjnych rynków krajów UE, nie pozostawiają złudzeń w kontekście wydobycia węgla i produkcji energii na bazie tego nośnika. Tylko dywersyfikacja źródeł energii uratuje Polskę przed negatywnymi skutkami zbyt późnego planowania w sferze przemysłu energetycznego.

Od lat 90-tych, kiedy odstąpiono od eksploatacji węgla pod wskazanymi wyżej dzielnicami, nowe budynki nie wymagały zabezpieczenia przed negatywnymi wpływami eksploatacji górniczej. W wyniku planowanych szkód górniczych nieruchomości stracą znacznie na wartości, a spodziewane osiadania i odkształcenia terenu, mając na uwadze bliskość rzeki Rudy, wpłyną negatywnie na eksploatację urządzeń infrastruktury technicznej takiej jak: drogi, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągi, sieć gazowa, elektryczna i telekomunikacyjna, stwarzając liczne kłopoty Rybnikowi, jak również właścicielom sieci uzbrojenia. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że teren wzdłuż rzeki Rudy, na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest oznaczony jako teren zalewowy, a największe osiadania znajdują się także na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

W wyniku eksploatacji górniczej mogą zostać znacznie naruszone stosunki wodne na tym obszarze. Działalność górnicza powoduje powstawanie ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych. To przede wszystkim wody dołowe zawierające ogromny ładunek soli bardzo negatywnie wpływają na jakość wód potoków, rzek i zbiorników przez nie zasilanych, a co za tym idzie - na życie biologiczne i wartość rekreacyjną wód.

Swoje obawy i sprzeciw wobec tej inwestycji wyrazili również mieszkańcy dzielnic oraz przedstawiciele Rad Dzielnic: Paruszowiec-Piaski, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, Wielopole, czy też Rybnik-Północ w wystosowanych protestach.

Podzielając obawy mieszkańców i mając na uwadze powyższe argumenty, Rada Miasta Rybnika wyraża swój sprzeciw wobec budowy nowej kopalni i planowanego prowadzenia wydobycia węgla kamiennego w granicach miasta Rybnika, ze złoża Paruszowiec.

- Warto pamiętać, że decyzje środowiskowe nie są ani pozytywne, ani negatywne. Zawarte w decyzji warunki określają, w jaki sposób przeprowadzić Inwestycję, by była ona możliwie jak najmniej uciążliwa dla ludzi i środowiska - uspokaja katowicki RDOŚ.