środa, 20 września 2017

imieniny: Eustachego, Filipiny, Faustyny

RSS

Wypłata ekwiwalentu po nowemu

21.02.2012 00:00 red

Od tego roku ZUS wypłaci byłym pracownikom przedsiębiorstw robót górniczych ekwiwalent za węgiel z „urzędu”. Każdemu, kto w poprzednich latach choć raz złożył wniosek, a w latach 2010 – 2011 posiadał prawo do świadczenia (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej) i przyznany mu był ekwiwalent.   

REGION. Dobre wiadomości z ZUS-u dla emerytów i rencistów. Wszyscy, którzy w tym roku liczą na „deputatowe pieniądze” nie muszą już pilnować terminu i ganiać z wnioskami do ZUS-u. Do tej pory chcąc dostać stosowny ekwiwalent trzeba było złożyć odpowiedni wniosek do końca marca każdego roku. 28 lipca 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych. Zmiana dotyczy jednak tylko tych emerytów i rencistów, którzy złożyli już co najmniej jeden wniosek i ekwiwalent od ZUS otrzymały. – Zgodnie z nowelizacją osobom, którym ZUS wypłacił ekwiwalent na wniosek zgłoszony przed 1 stycznia 2012 roku, ekwiwalent w latach 2012 – 2015 zostanie wypłacony bez konieczności składania kolejnych wniosków o jego wypłatę – wyjaśnia Beata Kopczyńska, rzecznik prasowa rybnickiego ZUS. Jeśli jednak ktoś chce wystąpić o ekwiwalent po raz pierwszy, stosowny wniosek w ZUS-ie złożyć musi. Bardziej „po polsku” oznacza to, że każdy, kto w poprzednich latach złożył wniosek o wypłatę ekwiwalentu i któremu został on już wypłacony, w tym roku bez składania wniosku pieniądze za węgiel ZUS doliczy mu z „urzędu” i zostaną mu wypłacone wraz z emeryturą lub rentą za marzec. Tegoroczna wypłata obejmuje lata 2010 i 2011. 

Komu ekwiwalent? 

Wbrew pozorom uprawnionych do ekwiwalentu jest sporo. – Osobami uprawnionymi do ekwiwalentu są emeryci i renciści mający ustalone prawo do emerytury lub renty, którzy pobierali bezpłatny węgiel w naturze od przedsiębiorstw robót górniczych albo przeszli na emeryturę lub rentę z tych przedsiębiorstw. Do uprawnionych należą też wdowy, wdowcy i sieroty z ustalonym prawem do renty rodzinnej po byłych pracownikach przedsiębiorstw robót górniczych, którzy przed śmiercią byli uprawnieni do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla – tłumaczy rzeczniczka ZUS. 

Ile się należy?

Osoby, które nabyły stosowne uprawnienia na podstawie układu zbiorowego pracy z 1980 roku otrzymają równowartość dwóch i pół tony węgla, natomiast ci, którzy uprawnienia nabyli na podstawie układu zbiorowego z roku 1991 – równowartość trzech ton. W jaki sposób ZUS wyliczy kwotę? Jest to iloczyn ilości węgla objętego uprawnieniem, a więc odpowiednio dwie i pół lub trzy tony oraz przeciętnej średniorocznej ceny zbytu węgla kamiennego sortu „orzech II” z roku poprzedzającego rok, w którym ekwiwalent ma być wypłacony (za rok 2010 z roku 2009, a za rok 2011 z roku 2010). Kwota ta zostanie skorygowana o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok planowany i dopiero potem trafi do portfela. 

Kiedy wypłata? 

–  Ekwiwalent jest wypłacany za lata 2002 – 2009 w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku za dany okres, a za lata 2010 – 2015 w terminie do końca pierwszego kwartału roku, w którym ekwiwalent ma zostać wypłacony – mówi Beata Kopczyńska. Jak dodaje rzeczniczka ZUS, osoby, które po raz pierwszy będą składać wniosek o deputat węglowy mogą to zrobić w dowolnym oddziale ZUS, ale we wniosku muszą wskazać oddział, który wypłaca im świadczenie.

Jak złożyć wniosek po raz pierwszy?

Wniosek musi zawierać dane określone w ustawie czyli: imię i nazwisko osoby uprawnionej, numer PESEL (albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości obcokrajowca), adres zamieszkania, numer świadczenia (emerytury lub renty), nazwę przedsiębiorstwa robót górniczych, oświadczenie osoby uprawnionej o niepobieraniu przez nią w latach 2002 – 2007 lub za ich część ekwiwalentu lub bezpłatnego węgla w naturze. Do wniosku należy też dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do ekwiwalentu. W przypadku śmierci osoby uprawnionej, która zgłosiła wniosek, należny jej ekwiwalent zostanie wypłacony małżonkowi oraz dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe. Natomiast w razie ich braku – małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba. Roszczenia do rekompensaty wygasają po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci danej osoby.

Małgorzata Sarapkiewicz

  • Numer: 8 (276)
  • Data wydania: 21.02.12