środa, 23 października 2019

imieniny: Marleny, Seweryna, Odylii

RSS

W skrócie - powiat wodzisławski

04.09.2002 00:00
 

Powiat

 • Zwiększono wydatki budżetu powiatu wodzisławskiego o kwotę 169,240 zł. Ogólną kwotę budżetu powiatu po stronie wydatków ustalono na 66,800,534 zł, natomiast po stronie dochodów na 65,102.790 zł. Sumę, o którą zwiększono wydatki budżetu władze powiatu postanowiły pozyskać zaciągając pożyczkę. Będzie ona przeznaczona na specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, znajdujące się na terenie powiatu.
 • Władze powiatowe, księża, a także przedstawiciele kuratorium oświaty uczestniczyli w uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego w placówkach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych, prowadzonych przez powiat wodzisławski. Odbyła się ona 2 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.
 • Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego rozpoczęto trzeci etap termomodernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. Zadnie to ma być zakończone we wrześniu, dzięki podpisaniu umowy o dotację (284 tys. zł) i pożyczkę z Fundacją EkoFundusz. Dokument, ze strony powiatu, podpisał starosta Jerzy Rosół oraz członek zarządu Marek Okularczyk. Ostatni etap termomodernizacji, który obejmuje docieplenie ścian wszystkich budynków razem z internatem i domem dziecka, kompleksowy remont oraz zakup i montaż wyposażenia technologicznego kuchni, jest też wspierany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instytucja ta przekazała dotację w wysokości 25,531 zł i udzieliła niskoprocentowej pożyczki w wysokości 169,240 zł. W ramach pierwszego i drugiego etapu termomodernizacji przebudowano kotłownie c.o. i c.w.u. na paliwo stałe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz zabudowano kolektory słoneczne. Kolejną szkołą, która przewidziana jest do kompleksowej termomodernizacji, jest Zespół Szkół Technicznych przy ul. Pszowskiej w Wodzisławiu Śl.

Wodzisław

 • Podejmując stosowną uchwałę, radni zdecydowali o przekazaniu na rzecz województwa śląskiego nieruchomości gruntowej o pow. 30 m kw, położonej przy ul. Młodzieżowej. Teren ten ma być wykorzystany na poszerzenie znajdującego się tam chodnika.
 • 26 sierpnia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego podpisał umowę o współpracy z Funduszem Poręczeniowym. Jest on instytucją udzielającą poręczeń kredytów i pożyczek przedsiębiorstwom prowadzącym działalność proekologiczną. W celu pomocy zainteresowanym firmom ZGiPSZ utworzył punkt konsultacyjny, którego zadaniem jest udzielanie wszelkich informacji na temat warunków otrzymania poręczenia. Można tam również otrzymać wnioski o poręczenie oraz poradę, dotyczącą ich wypeł-niania.
 • 2 września zorganizowano miejskie obchody Dnia Weterana oraz 63 Rocznicy Wybuchu II wojny światowej. O godz. 13.00, w koś-ciele pw. Wniebowzięcia NMP odprawiono mszę św. w intencji poległych mieszkańców Wodzisławia, a po jej zakończeniu złożono kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Powstań Śląskich. W tym dniu, w Urzędzie Stanu Cywilnego, zorganizowano również spotkanie władz miasta z kombatantami.
 • Dąb szypułkowy, rosnący na terenie starego cmentarza parafialnego przy ul. ks. Roboty, poprzez przyjęcie przez radnych stosownej uchwały, został uznany za pomnik przyrody. Od tej pory zabrania się m.in. umieszczania na nim tablic, napisów, ogłoszeń i innych znaków związanych z ochroną obiektu.
 • Czterdzieści cztery ze stu osiemdziesięciu rodzin odpowiedziało na propozycję Urzędu Miasta, odraczającą termin zaległych płatności czynszowych za mieszkania komunalne. Ze względu na przekroczenie kryterium dochodów, jeden wniosek rozpatrzony został negatywnie. Ponadto dziesięciu rodzinom cofnięto odroczenie, ponieważ nie wywiązywały się one z warunków umowy i nie płaciły należności. Obecnie z odroczenia korzystają trzydzieści trzy rodziny, z tego dwadzieścia pięć objętych jest dodatkiem mieszkaniowym. Na propozycji wodzisławskiego magistratu skorzystają głównie mieszkańcy, a także Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej, który jest administratorem tych budynków. W okresie od 1 października 2001 r. do 30 czerwca 2002 r., z tytułu bieżącego regulowania czynszu, do kasy tej instytucji wpłynęło 88,856 tys. zł.
 • Radni wyrazili swoje stanowisko w sprawie proponowanej przez rząd likwidacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uważają, że zniknięcie tej instytucji spowoduje zagrożenie niezrealizowania rozpoczętych już inwestycji proekologicznych. Ich zdaniem WFOŚiGW przekazuje miastu każdorazowo spore środki finansowe, szczególnie na realizowanie przedsięwzięć, związanych z niską emisją i kanalizacją. Obawiają się również o losy budowy nowej oczyszczalni ścieków Karkoszka II.

Rydułtowy

 • Na ostatniej sesji Rady Miasta podjęto decyzję o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 5. W czerwcu ostatnie klasy podstawówki opuściły mury tej szkoły. W budynku tym mieści się obecnie gimnazjum. Nie zmienia się numeracja szkół podstawowych w mieście.
 • Odznakę honorową - „Złote grabie” nadano Oddziałowi Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Rydułtowach, jako wyraz uhonorowania jego zasług dla Ryduł-tów. Uroczyste wręczenie odznaki odbędzie się podczas obchodów X Dni Rydułtów. Oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Rydułtowach obchodzi w tym roku 75 rocznicę istnienia.
 • W ciągu najbliższych tygodni w rejonie targowiska miejskiego zos-tanie utworzonych około 20 nowych miejsc parkingowych.
 • Urząd Miasta poszukuje osób chętnych do pracy jako tzw. „Stopki”, czyli osoby, które przeprowadzają dzieci przez pasy przed szkołami. Są to stanowiska przeznaczone dla tegorocznych absolwentów.
 • Zarząd miasta podjął decyzję, że 25 tys. zł z rezerwy budżetowej zostanie przeznaczone na zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w szkołach. W sumie będzie to 120 godzin.

Radlin

 • Od 1 października obowiązywać będą nowe stawki opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miejska podczas swej sierpniowej sesji. Miesięczna opłata za przygotowanie posiłków (czesne) wynosi 50 zł przy korzystaniu z trzech posiłków, 40 zł - przy korzystaniu z dwóch posiłków, 26 zł - przy korzystaniu z obiadu i 14 zł przy korzystaniu ze śniadania lub podwieczorku. Rodzice mogą uzyskać 50% zniżkę na drugie dziecko korzystające z przedszkola. Jeżeli z przedszkola korzysta troje lub więcej dzieci z jednej rodziny można uzyskać zwolnienie z opłat za przygotowanie posiłków. Dzienne stawki kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków (tzw. wsad do kotła) wynoszą: 3,10 zł przy trzech posiłkach, 2,50 za dwa posiłki, 1,90 za obiad i 0,60 zł za śniadanie lub podwieczorek. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu te opłaty są zwracane rodzicom.
 • Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia działek drogowych od prywatnych właścicieli przy ul. Korfantego, Ściegiennego, Rymera, Napierskiego, Sokolskiej, Rydułtowskiej, Cmentarnej i Skautów. Zgodnie z dotychczasową praktyką, na wniosek mieszkańców boczne drogi dojazdowe do posesji są utwardzane przez miasto pod warunkiem nieodpłatnego przekazania przez właś-cicieli gruntu na rzecz miasta. Sprawa ta wywołała wśród radnych pewne dyskusje, gdyż ostatnio zdążył się wypadek, że jeden z właścicieli najpierw zgodził się na komunalizacje swojego gruntu, potem tę zgodę wycofał - już po wykonaniu prac.
 • Przyjęty został przez radnych wieloletni plan zadań inwestycyjnych na lata 2003-2006. Przewiduje on m.in. kontynuację rozbudowy gimnazjum przy ul. Makuszyńskiego i modernizacji Domu Sportu oraz Domu Kultury, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbudowę oczyszczalni w Wodzisąłwiu-Karkoszce oraz budowę komunalnego budynku socjalnego.
 • Numer: 36 (156)
 • Data wydania: 04.09.02