Czwartek, 9 kwietnia 2020

imieniny: Mai, Dymitra, Dobrosławy

RSS

PILNE

Krzysztof Burek o szczegółach zwolnień grupowych w Rafako

29.09.2017 07:59 | 0 komentarzy | żet

Wiceprezes Krzysztof Burek omawia najważniejsze kwestie porozumienia Zarządu Rafako S.A. i Zakładowych Organizacji Związkowych w sprawie zwolnień grupowych.

Krzysztof Burek o szczegółach zwolnień grupowych w Rafako
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Główne elementy porozumienia

Myślę, że warto zwrócić uwagę na dwie istotne cechy zawartego dzisiaj porozumienia ze związkami: pierwsza: ostateczna wielkość redukcji została zmniejszona – z 325 do maksymalnie 276 osób. Druga cecha, to podzielenie zwolnień na trzy etapy i zakończenie tego ostatniego na koniec lipca przyszłego roku. Dodatkowo przed rozpoczęciem III fazy, w marcu przyszłego roku planowane jest kolejne spotkanie ze związkami zawodowymi, tak, aby omówić kwestię ostatniej fali zwolnień z punktu widzenia jej przesłanek oraz skali. Jak można zauważyć, te elementy, jak również inne zapisy w podpisanym dziś (28.09.2017 - red.) porozumieniu, mają na celu złagodzenie negatywnego efektu procesu koniecznej redukcji personelu przy utrzymaniu jednak nadrzędnego celu, jakim jest obniżka kosztów.

Uważamy, że to podpisane porozumienie ze związkami zawodowymi jest dowodem na to, że możliwe jest racjonalne podejście z obu stron do tak trudnego tematu jak zwolnienia i jednocześnie wypracowanie optymalnego rozwiązania akceptowalnego przez wszystkich.

Skala i etapy zwolnień grupowych

Proszę zauważyć, że założona na początku września kwota do redukcji – 325 osób od początku była zaznaczana jako maksymalna. Te mijające kilka tygodni wykorzystaliśmy właśnie do bardziej precyzyjnego określenia niezbędnych cięć kadrowych. Głównie mieliśmy na uwadze to, aby przy okazji redukcji nie pojawiły się dodatkowe zagrożenia związane z bieżącą realizacją zadań w Rafako jak i naszymi planami na przyszłość. Po przeprowadzeniu głębszej analizy procesów w firmie jak i zadań bieżących i planowanych dla kadry osiągnięta została bardziej zoptymalizowana skala redukcji personelu. W efekcie tego, wspólnie z zakładowymi organizacjami związkowymi uzgodniona została kwota maksymalnie 276 osób zaś sam proces zwolnień przeprowadzony będzie w 3 fazach: w fazie 1, do 31.12.2017 roku - ok. 102 osoby; w fazie 2, która potrwa do 31.03.2018 roku - ok. 42 osoby; oraz w fazie 3, która potrwa do 31.07.2018 roku i obejmie ok 132 osoby.

Kryteria doboru pracowników objętych zwolnieniami

Uzgodniony w porozumieniu podział na etapy planowanych redukcji kadry z jednej strony miał na celu złagodzenie negatywnych efektów społecznych procesu zwolnień grupowych, ale z drugiej strony pozwoli również na dokonanie bardziej uporządkowanego przeglądu struktury organizacyjnej firmy. Będzie to dotyczyło wszystkich tych stanowisk (w tym stanowisk managerskich) w komórkach organizacyjnych Spółki, w których te redukcja są planowane.

Decyzja o objęciu konkretnego pracownika zwolnieniami grupowymi będzie podejmowana indywidualnie na podstawie kilku kryteriów takich jak: likwidacja danego działu, stanowiska pracy, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, niższe kwalifikacje zawodowe - stwierdzone odpowiednimi dokumentami lub oceną przełożonych i krótszy staż pracy.

Rafako może wyłączyć ze zwolnienia grupowego niektórych pracowników spełniających powyższe kryteria z uwagi na ich zaangażowanie w realizację kluczowych – z punktu widzenia Spółki – procesów organizacyjnych. Jednocześnie ustaliliśmy, że w przypadku pracowników pozostających w związku małżeńskim przewidziana będzie ochrona jednego małżonka przed zwolnieniem w ramach zwolnienia grupowego, nawet jeśli jego stanowisko lub jednostka organizacyjna będzie zlikwidowana (wtedy zatrudniony zostanie na innym stanowisku, bez zmiany wysokości uposażenia).

Aktywizacja i outplacement

W przypadku zwolnionych osób, których obowiązki zostaną zlecone na zewnątrz w ramach outsourcingu, zobowiązaliśmy się rekomendować ich kandydatury podmiotom, które odpowiadać będą za realizację zleconych na zewnątrz zadań i z tego względu mogą prowadzić rekrutację.

Wszyscy pracownicy, objęci zwolnieniem grupowym, będą mogli skorzystać z programu tzw. zwolnienia monitorowanego lub organizowanego przez Rafako dodatkowego programu aktywizacji zawodowej. Informacje o jego zakresie będą przekazywane na bieżąco osobom objętym zwolnieniami oraz ich przełożonym.

W uzasadnionych przypadkach oferta wsparcia pracowników może obejmować również wsparcie w zakresie zdobycia przez pracownika nowych kompetencji, pod warunkiem, że przekwalifikowanie zwiększy istotnie szanse pracownika na rynku pracy.

Generalnie przyjętą zasadą towarzyszącą zwolnieniom grupowym będzie zasada indywidualnego podejścia do każdego zwalnianego pracownika, zwłaszcza do pracowników znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej. W tym zakresie Zarząd RAFAKO będzie współpracował ściśle z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Dofinansowanie nauki i pożyczki z ZFŚS

Warto też wspomnieć o tym, że pracownicy, z którymi zakład wypowie umowę o pracę a korzystający ze świadczonego przez Spółkę dofinansowania nauki, będą nadal korzystać z prawo do kontynuacji dofinansowania do końca roku szkolnego (akademickiego), który rozpoczęli przed dniem otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Będą też zwolnieni z obowiązku proporcjonalnego zwrotu kosztów dofinansowania przewidzianego na właśnie taką okoliczność wypowiedzenia. Z kolei pracownicy korzystający z pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymają możliwość ubiegania się o umorzenie części pożyczki pozostającej do spłaty.

Krzysztof Burek, wiceprezes Rafako