Piątek, 24 stycznia 2020

imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

RSS

Notowania

16.10.2002 00:00
 • 7 października Rafako otrzymało oficjalne zawiadomienie z Sądu Gospodarczego w Mechelen (Belgia) w sprawie ogłoszenia upadłości firmy SEGHERS BETTER TECHNOLOGY FOR SOLIDS+AIR N.V. (SEGHERS) z siedzibą w Willebroek w Belgii. RAFAKO S.A. zawarła z nią w 2001 roku umowę na dostawę kotła do spalarni odpadów komunalnych w firmie SYDKRAFT SAKAB AB w Szwecji o wartości 8,23 mln DEM, tj. około 4,36 mln euro. W związku z zaistniałą sytuacją spółka przystąpiła do oszacowania skutków finansowych wynikających z upadłości kontrahenta, a także podjęła rozmowy z inwestorem końcowym, firmą SYDKRAFT SAKAB AB oraz liderem konsorcjum wykonawczego firmą PEAB AB, zmierzające do skutecznego zakończenia, będącego w fazie końcowej, projektu i odzyskania nakładów kontraktowych. Skutki finansowe podjętych działań zostaną ujęte i opisane w raportach finansowych dotyczących III kwartału 2002 r.
   
 • RAFAKO S.A. 8 października otrzymało skutecznie podpisany aneks z 30 lipca 2002 r., pomiędzy konsorcjum RAFAKO S.A. i ALSTOM Power Boiler GmbH, a firmą ELEKTRIM-MEGADEX S.A., do umowy zawartej w dniu 12 kwietnia 2001 r., której przedmiotem jest dostawa kotła dla bloku energetycznego o mocy 460 MW w Elektrowni Pątnów II. Wprowadzone aneksem istotne zmiany, dotyczą rozszerzenia zakresu prac przedmiotowej umowy oraz wzrostu jej wartości z kwoty około 98 mln EUR do około 101 mln EUR. Udział RAFAKO S.A. w ramach umowy, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian, wzrósł z kwoty około 42 mln EUR do około 45 mln EUR.
   
 • Mieszko SA otrzymało zawiadomienie o liczbie akcji posiadanych w spółce przez Central EuropeanConfectionary Holdings B.V. (CEC) z siedzibą w Amsterdamie Holandii. W związku z nabyciem 220.000 akcji ZPC Mieszko S.A., CEC posiada łącznie 4.191.726 akcji, które stanowią 61,54 proc. akcji spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
   
 • Rafamet SA podpisał umowę na remont kapitalny dwóch specjalistycznych tokarek do obróbki kolejowych zestawów kołowych typu UGB 150 wraz z częściami zamiennymi dla PKP. Łączna wartość kontraktu wynosi 2 mln zł.Termin dostawy: grudzień 2002 r.
   
 • Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział VII wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli toczącego się postępowania układowego Rafamet SA. Spółka informuje, że zarząd zaproponował zmianę warunków postępowania układowego na następujące: uprzywilejować drobnych wierzycieli objętych postępowaniem układowym, których wierzytelności na dzień otwarcia postępowania układowego nie przekraczają 5 tys. zł w ten sposób, że w terminie 4 i 8 miesięcy od uprawomocnienia się układu zostaną spłaceni bez redukcji w dwóch równych ratach. W odniesieniu do pozostałych wierzycieli zredukować pozostałą kwotę wierzytelności o 40 proc. według stanu na dzień otwarcia postępowania układowego.
   
 • W drodze przetargu na wysokość miesięcznego czynszu władze miasta chcą oddać w najem wolny lokal mieszkalny przy ul. Staszica 4/3, składający się z trzech pokoi, powierzchnia 97 m kw., ogrzewanie piecowe. Lokal wymaga remontu.
 • Numer: 42 (549)
 • Data wydania: 16.10.02