Piątek, 5 marca 2021

imieniny: Adriana, Fryderyka, Oliwii

RSS

Wybory do Sejmu i Senatu. Sprawdź, jakie masz uprawnienia

30.09.2019 12:43 | 0 komentarzy | ż

Za dwa tygodnie czekają nas wybory parlamentarne. 13 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. W związku z tym przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące uprawnień wyborców związanych ze sporządzaniem spisu wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu. Sprawdź, jakie masz uprawnienia
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Prawo udziału w głosowaniu ma obywatel polski, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

Terminy czynności wyborczych związanych z realizacją uprawnień do udziału w głosowaniu

1. Do  30 września 2019 roku - zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zgłoszenia są przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III do dnia 30 września 2019 roku – w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do godziny 15:30, w siedzibie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, pokój 119, blok B, telefon/telefaks 33 813 63 74 lub 33 812 60 39.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej - skrzynka ePUAP – o adresie /m4q475ycio/skrytka Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej albo na adres e-mail: bbi-sekretariat@kbw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminu zgłoszenia rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III (art. 9 Kodeksu wyborczego), czyli do dnia 30 września 2019 r., do godziny 15:30.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 1, dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

2. Do 4 października 2019 roku (piątek) - składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wniosek składa się do Prezydenta Miasta Racibórz. Do wniosku należy dołączyć:

  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa
  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny ( ojciec, matka, dziadek, babka , itd.) małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

3. Do 8 października 2019 roku (wtorek)

  • składanie do Urzędu Miasta Racibórz wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
  • składanie do Urzędu Miasta Racibórz wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych

4. Do 10 października 2019 roku (czwartek) - zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą. Zamiar udziału w głosowaniu zgłasza się właściwemu konsulowi.

Dopisanie do spisu wyborców na wniosek osoby zainteresowanej powoduje jej skreślenia ze spisu wyborców w miejscu jej stałego zamieszkania.

Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

5. Do 11 października 2019 roku (piątek) - wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju i zagranicą.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wyborca wskaże swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.

W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Sprawdź, czy jesteś w spisie wyborców

Każdy wyborca może sprawdzić na pisemny wniosek czy został uwzględniony w spisie wyborców - w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta ( pokój nr 5 ) w terminie od dnia 23 września 2019 roku do 07 października 2019 roku w godzinach pracy Urzędu.

Wszelkich informacji dotyczących uprawnień wyborców związanych ze sporządzeniem spisu wyborców można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Racibórz (pokój nr 5) lub pod numerem telefonu32-7550615, 32-7550631.

Informacje dotyczące wyborów znajdziesz również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

źródło: UM Racibórz, oprac. ż