Poniedziałek, 17 czerwca 2019

imieniny: Laury, Alberta, Marcjana

RSS

Kiedy i jak sekretarz Karina L. odejdzie z urzędu gminy?

23.02.2018 06:15 | 4 komentarze | ma.w

Sebastian Mikołajczyk domagający się od wójta Rudnika natychmiastowego zwolnienia z pracy skazanej urzędniczki dostał odpowiedź z urzędu. My sprawdziliśmy co w tej sprawie mówią prawnicy ze stowarzyszeń monitorujących jawność samorządu.

Kiedy i jak sekretarz Karina L. odejdzie z urzędu gminy?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Od kilku numerów podajemy nowe fakty w sprawie sekretarz gminy Rudnik – Kariny L. skazanej w styczniu prawomocnym wyrokiem przez sąd za przestępstwo w procesie karnym. Jej pracodawca wójt gminy Rudnik Alojzy Pieruszka uważa, że to prywatna sprawa urzędniczki. Sam nie zamierza podejmować żadnych czynności względem niej zanim nie otrzyma z sądu oficjalnej informacji na temat wyroku. O skazaniu urzędniczki informuje od dnia ogłoszenia wyroku w sądzie prasa, internet oraz radni gminy na sesji. Interpelację w tej sprawie przedłożył wójtowi wiceprzewodniczący rudnickiej rady Sebastian Mikołajczyk. Włodarz gminy odpisał mu, że realizuje zapisy ustawy o pracownikach samorządowych. Dodał, że autor interpelacji „powinien zakończyć bezprecedensową kampanię bezprawnych nacisków skierowanych przeciwko pracownikom urzędu”, bo naraża na utratę autorytetu i zaufania. Mikołajczyk swoją interpelację kierował wyłącznie w sprawie skazanej Kariny. L.

Zwróciliśmy się do dwóch organizacji zajmujących się działalnością samorządu w Polsce – Bona Fides i Watchdog by zapytać je co sądzą o zwlekaniu przez wójta z rozwiązaniem stosunku pracy ze skazaną. Oto co uzyskaliśmy w odpowiedzi:

Grzegorz Wójkowski ze Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides

Wójt zwolni sekretarz, ale dopiero po oficjalnym zawiadomieniu go o prawomocnym wyroku na podstawie art. 21 Kodeksu postępowania karnego. Gdy sekretarz zatrudniona była na podstawie umowy o pracę, jej rozwiązanie może nastąpić wyłącznie za wypowiedzeniem. Nie jest możliwe jej dyscyplinarne zwolnienie.

W przypadku gdy wójt nie odwoła/wypowie umowy o pracę sekretarz w przepisanym prawie terminie, wojewoda uprawniony będzie na podstawie art. 98 a ustawy o samorządzie gminnym do wezwania wójta do podjęcia określonych czynności w terminie 30 dni. Jeżeli w dalszym ciągu wójt będzie zwlekał z ich podjęciem, wojewoda uprawniony będzie wydać zarządzenie zastępcze.

Czy zwolniona sekretarz może wrócić do urzędu np. jako doradca wójta?

Obecnie przepisy nie przewidują zatrudniania pracowników samorządowych na stanowiskach doradców i asystentów ze względu na uchylenie z dniem 18.11.2017 r. art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych. W poprzednim stanie prawnym stanowisko doradcy nie było stanowiskiem urzędniczym, a zatem osoba je pełniąca mogła być skazana prawomocnym wyrokiem.

oprac. m


Paula Kłucińska – Sieć Obywatelska Watchdog

Proszę zwrócić uwagę na art. 6a ustawy o pracownikach samorządowych. Sekretarz gminy nie może pracować w samorządzie, jeżeli został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Zachowanie wójta nie jest prawidłowe – biorąc pod uwagę art. 6a ustawy o pracownikach samorządowych, pracodawca nie ocenia zależności pomiędzy popełnionym przestępstwem, a wykonywaną pracą. Liczy się sam fakt popełnienia przestępstwa i prawomocnego skazania.

Jeżeli chodzi o sposób rozwiązania stosunku pracy, to przyjęte w art. 6a ustawy rozwiązanie jest korzystniejsze niż skutki prawomocnego skazania pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w powszechnym prawie pracy. Co do terminu, to w przepisie jest on sformułowany następująco: najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o fakcie prawomocnego skazania. Przepis nie jest precyzyjny, ale powinien to być 1 miesiąc liczony od dnia dowiedzenia się o fakcie prawomocnego skazania.

Ludzie:

Alojzy Pieruszka

Alojzy Pieruszka

Były wójt gminy Rudnik.