Czwartek, 28 stycznia 2021

imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza

RSS

Mediacja – jestem na tak. Konferencja w Rybniku

18.10.2016 12:52 | 0 komentarzy | pm

W czwartek, 20 października, w rybnickim magistracie odbędzie się konferencja „Mediacja – jestem na tak”. Do 21 października wszystkie osoby zainteresowane mogą zaś skorzystać z profesjonalnej pomocy mediatorów. Wszystko w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. 

Mediacja – jestem na tak. Konferencja w Rybniku
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Ideą konferencji jest promocja mediacji w lokalnym społeczeństwie, przedstawienie nowych uregulowań ustawowych oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami podmiotów kierujących sprawy do mediacji, mediatorami oraz osobami związanymi ze środowiskami prawniczymi.

Konferencja odbędzie się w czwartek, 20 października o godz. 10.00 w sali 264 Urzędu Miasta Rybnika (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność przybycia). Organizatorami przedsięwzięcia są: Sąd Okręgowy w Gliwicach, Sąd Rejonowy w Rybniku, mediator Magdalena Mirosławska.

W ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji wszystkie osoby zainteresowane mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy mediatorów w okresie od 17 do 21 października br. Informacje dotyczące dyżurów dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Sądów Rejonowych (Rybnik – ZOBACZ). Dyżurować będą też funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Rybniku (17-21 października, godz. od 7.30 do 15.30) – informacje dostępne na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Rybniku – ZOBACZ.

Mediacja to pozasądowy sposób zakończenia zaistniałego sporu, w którym osoba trzecia – mediator – pomaga stronom we wzajemnej komunikacji oraz wypracowaniu porozumienia. Proces ten ma charakter odformalizowany, dobrowolny i poufny, co daje jego uczestnikom idealne warunki do wypracowania satysfakcjonujących obie strony postanowień ugody.

– Najważniejszą kwestią jest wzmacnianie świadomości mieszkańców w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów w tym instytucji mediacji. Sąd powinien być ostateczną instancją, do której strony zwracają się wówczas, gdy wyczerpane zostają inne możliwości ugodowego zakończenia sporu. Większość spraw strony mogą rozwiązać przy wsparciu i pomocy mediatora. Ugoda zawarta w ramach postępowania mediacyjnego po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody sądowej. Ugoda mediacyjna po jej zatwierdzeniu staje się tytułem egzekucyjnym i może podlegać wykonaniu w drodze egzekucji. Strony powinny mieć świadomość, że mają prawo – a od 1 stycznia 2016 r. obowiązek – poddać się mediacji przed wniesieniem sprawy do Sądu. Skonfliktowane strony samodzielnie lub przy udziale i pomocy bezstronnej osoby powinny dążyć do rozwiązania sporu. W tym miejscu powinny zwrócić się do mediatora – wskazuje mediator Magdalena Mirosławska.

Listy stałych mediatorów dostępne są na stronach internetowych Sądów Okręgowych, gdzie udostępnione są numery telefonów i dane adresowe mediatorów. Strony mają pełną swobodę w wyborze osoby mediatora. Mogą wyszukać mediatora w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Chcąc przystąpić do mediacji, wystarczy umówić się z mediatorem i wypełnić wniosek o przeprowadzenie mediacji. Mediator kontaktuje się z drugą stroną i zaprasza na spotkanie.

Sama mediacja charakteryzuje się znacznie większą elastycznością aniżeli postępowanie przed sądem. Ma charakter swobodnej, poufnej rozmowy, której podstawowym celem jest zażegnanie konfliktu i doprowadzenie do najkorzystniejszego dla stron rozwiązania.

Mediator czuwa nad przebiegiem procesu mediacji, pomaga stronom formułować treść porozumienia, przygotowuje niezbędne dokumenty – ugodę mediacyjną, wniosek o zatwierdzenie ugody i protokół – które następnie składa we właściwym Sądzie. W tym momencie kończy się rola mediatora, a zaczyna Sądu, który zatwierdza ugodę zawartą przed mediatorem postanowieniem lub przenosi treść porozumienia do wyroku orzekającego.

Do podstawowych korzyści, jakie niesie mediacja – alternatywna wobec postępowania sądowego metoda rozwiązywania sporów zaliczyć należy:

• szybkość postępowania,
• niskie koszty,
• odformalizowanie procedury,
• możliwość załatwienia wielu spraw w toku jednego postępowania,
• zapobieganie eskalacji konfliktu między stronami,
• możliwość zrozumienia rzeczywistych przyczyn sporu,
• wpływ stron na treść wypracowanego porozumienia.
(inf. UM Rybnik)