Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

Przedwyborczy sprawdzian Nowin Wodzisławskich (Pszów)

19.10.2018 07:00 | 22 komentarze | juk

Każdemu kandydatowi na wójta, burmistrza, prezydenta w powiecie wodzisławskim zadaliśmy trzy pytania, dotyczące problemów, sposobów ich rozwiązania i najważniejszych priorytetów, którymi zamierzają się w nadchodzącej kadencji zająć. Dzięki temu czytelnik sam może ocenić, do którego kandydata mu najbliżej w kwestiach dotyczących jego gminy czy miasta. Może też porównać, który kandydat ma ciekawsze, a może bardziej realne propozycje. Każdy kandydat miał taką samą, ściśle określoną ilość miejsca na udzielenie odpowiedzi i od niego zależało czy ją wykorzystał. Odpowiedzi zamieściliśmy zgodnie z pozycjami kandydatów na listach Państwowej Komisji Wyborczej. Życzymy owocnej lektury! W siódmym odcinku prezentujemy Pszów. 

Przedwyborczy sprawdzian Nowin Wodzisławskich (Pszów)
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Pytania:

1. Proszę zdefiniować najważniejszy problem z jakim boryka się gmina/miasto.

2. Proszę wskazać, w jaki sposób, po wyborze na urząd, kandydat zamierza rozwiązać ten problem?

3. Proszę opisać priorytety, które kandydat będzie chciał zrealizować w trakcie kadencji.

Pszów

Czesław Krzystała:

Proszę zdefiniować najważniejszy problem z jakim boryka się gmina/miasto.

1. Najważniejszym problemem miasta może być konieczność dokonania zwrotu środków finansowych z tytułu podatku od wyrobisk górniczych.

Proszę wskazać, w jaki sposób, po wyborze na urząd, kandydat zamierza rozwiązać ten problem?

2. Miasto cały czas czyni starania, aby nie nastąpiła taka konieczność. Są spore przesłanki, że działania te mogą zakończyć się w sporej części sukcesem. Warunkiem koniecznym jest intensyfikacja tych działań.

Proszę opisać priorytety, które kandydat będzie chciał zrealizować w trakcie kadencji.

3. Priorytetami w najbliższej kadencji będzie: a) sensowne zagospodarowanie terenów pokopalnianych, w sposób który da impuls do rozwoju miasta, b) budowa nowoczesnego przedszkola, która zapewni niezbędną ilość miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym, c) działania związane z ochroną środowiska w tym - likwidacja niskiej emisji, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w tych miejscach, w których nie ma możliwości przyłączenia do kanalizacji, d) współpraca z innymi gminami naszego powiatu zainteresowanymi budową Drogi Głównej Południowej.


Michał Lorek:

Proszę zdefiniować najważniejszy problem z jakim boryka się gmina/miasto.

1. Podstawowym problemem dla naszego miasta jest ustabilizowanie trudnej sytuacji finansowej miasta. W tym momencie jest to najważniejsze w kontekście projektu budżetu na przyszły rok, w kontekście zadłużenia miasta oraz w kontekście zwrotu podatków od wyrobisk. Niestety, oczekiwania mieszkańców są duże. Wszyscy kandydaci obiecują niesamowite rzeczy a my musimy patrzeć na nasze możliwości realnie. W kampanii mieszkańcom tłumaczę, co chciałbym w mieście zrobić, a z drugiej strony mówię co możemy zrobić.

Proszę wskazać, w jaki sposób, po wyborze na urząd, kandydat zamierza rozwiązać ten problem?

2. Oczywiście problem musi być rozwiązany, co na pewno nie będzie proste. W tym celu konieczne jest zrobienie szczegółowej analizy stanu finansów, zarówno od strony dochodowej jak i wydatkowej. Jednak nie możemy wpadać w paranoję. Pszów nie jest gminą o największym zadłużeniu, jak również nie jest na skraju bankructwa co niektórzy podnoszą. Trzeba jednak liczyć się z ograniczeniem wydatków bieżących, ale przede wszystkim zwiększyć dochody własne poprzez ściągnięcie do Pszowa inwestora strategicznego.

Proszę opisać priorytety, które kandydat będzie chciał zrealizować w trakcie kadencji.

3. Najważniejsze priorytety wynikają z naszego programu wyborczego. To: zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta pozwalającego na równomierny rozwój i nowe działania planistyczne, uproszczenie struktury organizacyjnej urzędu i miejskich jednostek, uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i tereny inwestycyjne, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, zintensyfikowanie działań w kierunku przebudowy i rozbudowy infrastruktury drogowej, ograniczenie niskiej emisji, rozwiązanie problemów najmłodszych – żłobek, przedszkola, place zabaw, sport i turystyka – ścieżki rowerowe, tereny zielone, lepsze wykorzystanie obiektów sportowych, doprowadzenie do rewitalizacji terenów pokopalnianych. Są to hasła, które powielają prawie wszyscy. Ja ponadto intensywnie chcę wykorzystać możliwości, które dają programy rządowe. Chodzi mi tutaj o programy: „Czyste Powietrze”, „Mieszkanie plus” oraz „Senior plus”. Są to tematy często pomijane, a dające ogromne możliwości rozwoju.


Alicja Nawrat:

Proszę zdefiniować najważniejszy problem z jakim boryka się gmina/miasto.

1. Zarządzanie gminą wymaga rozwiązywania wielu równoważnych problemów dlatego najważniejszą sprawą dla mnie jest dobra współpraca z mieszkańcami. Tu nawiązuję do mojego hasła: „Żyć dla ludzi i z ludźmi !”. Bardzo ważne dla mnie z semantycznego punktu widzenia jest rozróżnienie „rządzenie gminą” od „zarządzania gminą”. Widzę zasadniczą różnicę między tymi dwoma sformułowaniami.

Proszę wskazać, w jaki sposób, po wyborze na urząd, kandydat zamierza rozwiązać ten problem?

2. Chciałabym zaprosić mieszkańców do współuczestniczenia w zarządzaniu naszym miastem. Ten problem zamierzam rozwiązać poprzez częste spotkania z mieszkańcami, co nie było do tej pory praktykowane. Najważniejsze priorytety będą zgłaszane przez mieszkańców, następnie weryfikowane i realizowane w miarę możliwości finansowych gminy.

Proszę opisać priorytety, które kandydat będzie chciał zrealizować w trakcie kadencji.

3. Marzy mi się miasto przyjazne dla mieszkańców, „smart city”, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Mój pomysł na zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprowadzi do poprawy warunków życia naszej społeczności oraz stworzy warunki długofalowego rozwoju. Poprzez: przejęcie terenów po kopalni Anna i ich zagospodarowanie; włączenie części obiektów poprzemysłowych do szlaku śląskich zabytków techniki, co może przyczynić się do promocji miasta; stworzenie możliwości dla budownictwa indywidualnego oraz wielorodzinnego, wykorzystanie posiadanych gruntów z zasobu gminnego i społecznego do budowy mieszkań socjalnych i komunalnych; kontynuacja budowy kanalizacji; pomoc mieszkańcom w wymianie źródeł ciepła, skorzystanie z funduszy unijnych, programów rządowych; przekształcenie obszarów pokopalnianych w tereny rekreacyjne; uporządkowanie struktury drogowej; zwiększenie nakładów na kulturę, sport i rekreację; budżet obywatelski. Pszów to od wieków centrum pielgrzymkowe. Upatruję również szans na rozwój w oparciu o ruch pielgrzymkowy.


Ryszard Zawadzki:

Proszę zdefiniować najważniejszy problem z jakim boryka się gmina/miasto.

1. Podstawowym problemem, z którym będzie musiał się zmierzyć przyszły burmistrz i Rada Miejska będzie dług wobec Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Miasto zostało postawione przed faktem zwrotu niesłusznie pobranego podatku od wyrobisk górniczych. Nadal nie rozpoczęła się spłata należności, a przekraczają one razem z odsetkami i odsetkami od odsetek już ok. 16 mln zł. To duża kwota do spłaty, która na pewno odbije się bardzo wyraźnie na funkcjonowaniu miasta. To nie jedyne poważne zobowiązania finansowe Pszowa.

Proszę wskazać, w jaki sposób, po wyborze na urząd, kandydat zamierza rozwiązać ten problem?

2. Jedynym rozwiązaniem jakie dostrzegam w takiej sytuacji jest intensywne korzystanie ze środków zewnętrznych. Tylko dzięki znacznemu wsparciu ze strony dotacji unijnych i ministerialnych jesteśmy w stanie zrealizować zadania inwestycyjne w Pszowie. Nie możemy doprowadzić do zahamowania rozwoju miasta i wstrzymania inwestycji. Tu potrzeba mądrego i oszczędnego zarządzania finansami miasta. Jestem przekonany, że wiem jak to zrobić. Mam kilka konkretnych rozwiązań. Przyjdzie czas, by o nich opowiedzieć.

Proszę opisać priorytety, które kandydat będzie chciał zrealizować w trakcie kadencji.

3. W najbliższej kadencji trzeba przymierzyć się do budowy przedszkola i żłobka. W Pszowie mieszka wiele młodych rodzin, które takich nowoczesnych i zadbanych placówek potrzebują, dlatego chcemy wyjść im naprzeciw. Zamierzam też „odczarować” miasto, by z sypialni stało się miejscem gdzie warto przyjechać, odpocząć, pospacerować. Mamy do zagospodarowania tereny po byłej kopalni Anna. Mamy perełki, takie jak bazylika MB Uśmiechniętej i Kalwaria Pszowska. To identyfikuje miasto. Dlatego chcemy włączyć się w Szlak Zabytków Techniki oraz zamierzamy zadbać o pielgrzymów. Wszystko po to, by zachęcić firmy do inwestowania w Pszowie. Wśród naszych priorytetów nie zapominamy oczywiście o mieszkańcach. Budżet obywatelski, Pszowska Karta Mieszkańca, rada młodzieżowa i rada seniorów, które będą pracowały nad najlepszymi rozwiązaniami dla swoich środowisk - o każdej z tych inicjatyw można długo opowiadać, ale myślę że wszystkie przypadną Pszowianom do gustu. Najważniejsze, by teraz świadomie wybrali przyszłość dla naszego miasta.

Ludzie:

Michał Lorek

Michał Lorek

Radny Powiatu Wodzisławskiego IV kadencji.

Ryszard  Zawadzki

Ryszard Zawadzki

Ryszard Józef Zawadzki (ur. 24 sierpnia 1951 w Nysie) – polski polityk, nauczyciel i samorządowiec, poseł na Sejm VI i VII kadencji.