Piątek, 18 października 2019

imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła

RSS

Siódemka Nowin. Andrzej Strzedulla odpowiada na 7 pytań o przyszłość Krzanowic

17.10.2018 07:58 | 0 komentarzy | ma.w

Zwróciliśmy się do wszystkich 12 kandydatów na włodarzy gmin powiatu z pytaniami o wybrane zagadnienia z przyszłego kierowania samorządem. Niestety nie wszyscy zdecydowali się odpowiedzieć. Publikujemy wypowiedzi burmistrza Krzanowic Andrzeja Strzedulli.

Siódemka Nowin. Andrzej Strzedulla odpowiada na 7 pytań o przyszłość Krzanowic
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

1. Kwestia skanalizowania gminy – jak sprawić by wieś znalazła się w XXI wieku? Do dziś opróżniane są szamba, a unijne przepisy są coraz bardziej restrykcyjne dla gmin, które nie mają uregulowanej gospodarki kanalizacyjnej. Kiedy i w jaki sposób gmina zostanie skanalizowana?

Andrzej Strzedulla: W 2017 r. na terenie gminy Krzanowice rozpoczął się kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej, którego celem jest budowa sieci dla miejscowości Krzanowice o dł. 5,1 km i podłączenie 176 posesji. Roboty potrwają do lipca 2019 r. Po wykonaniu tego etapu procentowy udział gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej wzrośnie na terenie aglomeracji do 25,60%. Realizacja kolejnych etapów i w efekcie doprowadzenie do skanalizowania całej gminy Krzanowice, uzależniona jest przede wszystkim od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Koszty budowy kilometra dochodzą do 1,5 mln zł, a środki finansowe jakimi dysponuje gmina, nie pozwalają na realizację zadania tylko z własnego budżetu.

2. Problem smogu nasilający się w okresie grzewczym – jakie działania może Pana/Pani zdaniem podjąć gmina na swoim obszarze, poza promowaniem rządowego programu „Czyste powietrze”? Co Pani/Pan sądzi o najnowszym pomyśle z Raciborza: strefa bez węgla w piecach, wdrażanym stopniowo przez samorząd?

Andrzej Strzedulla: Gmina jest w trakcie realizacji trzyletniego programu ograniczenia niskiej emisji współfinansowanego przez WFOŚiGW w Katowicach. W ramach programu mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany niskosprawnych źródeł ciepła. Dofinansowywane są nowe kotły z załadunkiem automatycznym na paliwo stałe klasy 5, pompy ciepła, kotły gazowe i olejowe. Rocznie z programu może skorzystać 50 mieszkańców a kwota dotacji to 4 tys zł. Program będzie realizowany w latach 2018 – 20. Ponadto przeprowadziliśmy ankietyzację wśród mieszkańców odnośnie zainteresowania przyłączeniem do sieci gazowej. Wpłynęło ponad 300 wstępnych deklaracji. Zgazyfikowanie gminy stanowi alternatywę w stosunku do węgla.

3. Wieś chwaląca się nową fabryką czy też wieś sielska – anielska – do czego Pani/Pana zdaniem ma dążyć gmina: do modelu pietrowickiego gdzie nowy, wielki inwestor zmienia wiejską okolicę w park przemysłowy czy do takiego, który zapewnia spokój mieszkańcom, którzy znaleźli w pozamiejskiej okolicy miejsce wypoczynku po pracy, do której dojeżdżają w miastach?

Andrzej Strzedulla: Powstanie drugiej, tak dużej firmy jak w Pietrowicach Wielkich na terenie Raciborszczyzny wydaje się mało prawdopodobne ze względu na ograniczony potencjał ludzki. Już dziś mamy bezrobocie na poziomie 4%. Gmina Krzanowice dysponuje bardzo dobrymi gruntami rolnymi, zazwyczaj klasy 1 do 3 i są to grunty najlepsze w całym województwie. Dynamicznie rozwijają się u nas gospodarstwa rolne ukierunkowane w szczególności na produkcję mleka. Rozwój gminy powinien być zrównoważony, uwzględniający interesy zarówno rolników jak i biznesu. Na terenie byłego przejścia granicznego w Pietraszynie powstało centrum gospodarcze, w którym przedsiębiorcy mogą nieodpłatnie korzystać z lokali przez okres dwóch lat.

4. Proszę wymienić trzy najpilniejsze inwestycje drogowe, których potrzebuje Państwa gmina w ciągu najbliższych 5 lat. Jaki jest pomysł na ich sfinansowanie?

Andrzej Strzedulla: W gminie Krzanowice wszystkie drogi łączące miejscowości są drogami powiatowymi bądź wojewódzkimi i większość z nich wymaga remontu. W pierwszej kolejności gruntownej przebudowy wymaga droga Krzanowice – Samborowice. Koszt inwestycji to kilka milionów złotych. Pilnego remontu wymaga także wiadukt wraz z drogą biegnącą przez Wojnowice. Obie drogi są drogami powiatowymi. Ważna przy realizacji tych inwestycji będzie ścisła współpraca gminy z powiatem. Wszystkie samorządy pokładają duże nadzieje w zapowiadanym rządowym programie budowy dróg lokalnych. Trzecią inwestycją jest budowa drogi z Pietraszyna w kierunku Pietrowic Wielkich. Droga ta znacznie skróciłaby dojazd do pracy mieszkańcom tam pracującym.

5. Jak można unowocześnić jednostki OSP z obszaru gminy – które i czym (chodzi nam o szanse na nowe lub nowsze wozy bojowe)?

Andrzej Strzedulla: W trakcie ostatnich czterech lat na doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy została wydana kwota 1.150.000 zł. Udało się kupić nowy wóz bojowy dla jednostki OSP Krzanowice oraz doposażyć wszystkie pozostałe remizy. Środki pochodziły z europejskich programów transgranicznych, budżetu państwa oraz gminy. Moje działania w tym zakresie będą kontynuowane, jednostka OSP Bojanów podobnie jak Krzanowice należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i wymaga wymiany wozu bojowego. W małych gminach wymiana wozów strażackich jest możliwa tylko przy znacznym udziale środków zewnętrznych, ostatnie lata pokazały że potrafimy się skutecznie o nie ubiegać.

6. Aktualna sieć oświatowa w gminie – czy Pani/Pan widzi potrzebę zmian w niej, wprowadzenia oszczędności? Jeśli tak, to w jaki sposób i gdzie?

Andrzej Strzedulla: W naszej gminie obecnie funkcjonują dwa Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Borucinie i Wojnowicach oraz Szkoła Podstawowa w Krzanowicach, a także Przedszkole w Krzanowicach z oddziałami w Pietraszynie oraz Bojanowie. Obecna sieć jest dobrze rozłożona po terenie gminy, wszystkie szkoły są ośmioklasowe, cieszy również fakt, że w każdej miejscowości gminy są odziały przedszkolne. Subwencja oświatowa jaką otrzymujemy nie wystarcza na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek. W 2018 r. do funkcjonowania samych szkół z budżetu gminy dołożyliśmy kwotę miliona złotych, udało się pomimo tego wprowadzić dodatkowe zajęcia np. z nauki pływania dla klas 3 współfinansowane przez Ministerstwo Sportu.

7. Proszę wymienić jeden ważny dla gminy problem – spoza wymienionego przez nas zakresu. W jaki sposób chce go Pani/Pan rozwiązać?

Andrzej Strzedulla: Ważnym problemem na terenie gminy jest brak sieci gazowniczej. Działania zmierzające do jej budowy trwają już od blisko dwóch lat, została przeprowadzona dwukrotnie ankietyzacja mieszkańców, za pierwszym razem wpłynęło zaledwie kilkadziesiąt ankiet. Po przeprowadzeniu kampanii informacyjnej i kolejnej akcji, ankiet z wstępnymi deklaracjami wpłynęło już ponad 300. Budowa sieci w znacznym stopniu przyczyniłaby się do poprawy komfortu życia mieszkańców oraz pozwoliła skuteczniej dbać o jakość powietrza, zwłaszcza w miesiącach zimowych. Istnieją możliwości techniczne, aby taką sieć w ciągu 2 – 3 lat zaprojektować, a przy odpowiedniej ilości odbiorców gazu także wybudować.

Ludzie:

Andrzej Strzedulla

Andrzej Strzedulla

Burmistrz Krzanowic.