Niedziela, 21 kwietnia 2019

imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada

RSS

Czy Dawid Wacławczyk spełnia wymogi formalne na wiceprezydenta? Ronin i Wacławczyk mówią: TAK [AKTUALIZACJA]

25.11.2014 16:57 | 5 komentarzy | żet, ma.w, eos, (q)

W razie zwycięstwa Anny Ronin w drugiej turze wyborów prezydenckich, wiceprezydentem ma zostać Dawid Wacławczyk. Tymczasem Raciborski Portal Internetowy raciborz.com.pl informuje: jest bardzo możliwe, że Dawid Wacławczyk nie spełnia wymogów, by być wiceprezydentem.

Czy Dawid Wacławczyk spełnia wymogi formalne na wiceprezydenta? Ronin i Wacławczyk mówią: TAK [AKTUALIZACJA]
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Źródłem rewelacji jest analiza rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z 18 marca 2009 roku. W tabeli nr 3 rozporządzenia zawarto wykaz stawek dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, które muszą spełnić. W przypadku zastępcy wójta/burmistrza (także prezydenta) w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców wymagane są: wykształcenie wyższe (Dawid Wacławczyk ma wykształcenie wyższe - ukończył studia na kierunku turystyka i rekreacja) oraz 6 lat stażu pracy.

Czy działalność gospodarcza równa się stażowi pracy?

Odpowiedź na to pytanie może zawierać Ustawa o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 roku, która w art. 6 ust. 4 rozdziału pierwszego wyraźnie rozgranicza pojęcie stażu pracy i działalności gospodarczej:

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz dodatkowo:

1) posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

2) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

Anna Ronin: to niezgodne z prawdą

Kandydatka na prezydenta Anna Ronin nie chce komentować informacji, jakoby ze względów prawnych Dawid Wacławczyk, nie może objąć zaproponowanej mu funkcji wiceprezydenta. – To niezgodne z prawdą, opisane wymogi prawne konsultujemy z naszymi prawnikami i sprostowanie wyślemy dzisiaj do mediów – powiedziała Anna Ronin.

Dawid Wacławczyk: dziennikarze dali się podpuścić

Rezonu nie traci również Dawid Wacławczyk. - To typowa wrzutka, ktoś dziennikarzom wysłał bzdurę i  dali się podpuścić. Nie obawiam się żadnej przeszkody prawnej tego typu. Media dają się wkręcać sztuczkom prawników amatorów. Prowadzenie działalności gospodarczej jest traktowane jako zatrudnienie. Wskazują na to interpretacje sądów. Spełniam wszystkie określone przez ustawodawcę wymagania dla tego stanowiska - komentuje.

żet, ma.w, eos, q


Poniżej przepisy odnoszące się do omawianego przypadku

Ustawa o pracownikach samorządowych (wypisy)

Art. 4.

1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:

1) wyboru:

a) w urzędzie marszałkowskim: marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali członkowie zarządu województwa – jeżeli statut województwa tak stanowi,

b) w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu – jeżeli statut powiatu tak stanowi,

c) w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta),

d) w związkach jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządu związku i pozostali członkowie zarządu – jeżeli statut związku tak stanowi;

2) powołania – zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa;

3) umowy o pracę – pozostali pracownicy samorządowi.

2. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach:

1) urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;

2) doradców i asystentów;

3) pomocniczych i obsługi.


Art. 6.

1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

2. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz dodatkowo:

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz dodatkowo:

1) posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

2) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (wypisy)

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługioraz doradców i asystentów;

2) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach;

3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

4) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

5) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach;

6) wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zwanej dalej „ustawą”;

7) warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;

8) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;

9) warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.

W rozporządzeniu jest tabela nr 3(stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania) z której wynika, że wiceprezydent miasta takiego jak nasze musi spełniać minimalne wymagania kwalifikacyjne:

w zakresie: wykształcenie oraz umiejętności zawodowe - wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku

w zakresie: staż pracy - lat 6


Wyjaśnienie Dawida Wacławczyka rozesłane mediom

W odniesieniu do tematyki artykułu „Dawid Wacławczyk nie będzie "wice"?!” proszę o zamieszczenie stosownego wyjaśnienia w trybie wyborczym:

Cytowany specjalista Pan Michał Culepa wprost napisał, że okres prowadzonej działalności gospodarczej zalicza się do stażu pracy niezbędnego do zajmowania kierowniczego stanowiska urzędniczego. Ta wypowiedź podkreśla, że moja osoba (9 lat doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej) spełnia wymagania dotyczące powołania na stanowisko zastępcy prezydenta.

Cytowane przez dziennikarza portalu raciborz.com.pl słowa Pana Culepy zostały wyrwane z kontekstu i dotyczą zaliczenia okresu prowadzonej działalności gospodarczej do stażu wymaganego do otrzymania nagrody jubileuszowej, o której mówi art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych. Cytat pochodzi ze strony internetowej portalu prawniczego LEX i Państwo sami mogą zapoznać się z jego treścią pod adresem: http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-okres-prowadzenia-tej-dzialalnosci-gospodarczej-wlicza-sie-do-stazu-pracy

Zgadzamy się w całości ze stanowiskiem cytowanego prawnika, że okres działalności gospodarczej wlicza się do stażu pracy wymaganego do zajmowania stanowisk kierowniczych, ale nie wlicza się do stażu pracy przy obliczaniu nagrody jubileuszowej. Wyraźnie mówi o tym art. 6 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. Inna interpretacja rozporządzenia wydanego do tej ustawy byłaby sprzeczna z w/w przepisem, który będąc w randze ustawy ma pierwszeństwo przed zapisami rozporządzenia.

Mówiąc wprost: Dawid Wacławczyk może być zastępcą prezydenta, a na dodatek będzie tańszy dla budżetu miasta niż obecni zastępcy Mirosława Lenka.Ludzie:

Anna Ronin

Anna Ronin

Radna Gminy Racibórz