Szamba i osadniki do kontroli. Urząd w Jastrzębiu-Zdroju przypomina o obowiązkach i karach

Kontrolowane będzie opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, zapowiadają urzędnicy z Jastrzębia-Zdroju, przypominając o obowiązkach właścicieli nieruchomości i karach, jakie grożą za ich niedopełnienie. 

Szamba i osadniki do kontroli. Urząd w Jastrzębiu-Zdroju przypomina o obowiązkach i karach
Natomiast w przypadku niewykonania przyłącza do kanalizacji sanitarnej, prezydent miasta ma obowiązek wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia. Decyzja ta podlega egzekucji administracyjnej. Właściciel nieruchomości, który nie wykonuje tego obowiązku podlega karze grzywny w wysokości do 10.000 zł / fot. ilustracyjne freepik

Pracownicy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Straży Miejskiej będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków. Sprawdzą także czy zawarte są umowy na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi odpowiednie zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności na terenie Jastrzębia-Zdroju oraz będą skontrolują, czy właściciele mają dowody uiszczania opłat za te usługi.

W obszarze miasta, gdzie istnieje kanalizacja sanitarna, kontrola będzie obejmować również realizację obowiązku właścicieli nieruchomości, dotyczącego przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

Urzędnicy zwrócili się do mieszkańców z prośbą o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Osoby, które nie działały zgodnie z wyżej wymienionymi zapisami ustawy (nie podpisały umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków), powinny niezwłocznie spełnić swoje obowiązki w tym zakresie, przypomina urząd.

Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia. W ramach prowadzonego postępowania mandatowego strażnik miejski może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5.000 zł. Natomiast w przypadku niewykonania przyłącza do kanalizacji sanitarnej, prezydent miasta ma obowiązek wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia. Decyzja ta podlega egzekucji administracyjnej. Właściciel nieruchomości, który nie wykonuje tego obowiązku podlega karze grzywny w wysokości do 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej do 50.000 zł, zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~Tomek23 (91.204. * .145) 22.03.2023 21:11

Chciałbym mieć kanalizację. Obiecano na 2009. Mam ok 1km do oczyszczalni. I co?