środa, 26 lutego 2020

imieniny: Aleksandra, Mirosława, Dionizego

RSS

3,5 tys. wniosków o świadczenie "Mama 4 plus" na Śląsku  

14.03.2019 08:01 | 0 komentarzy | d

Do oddziałów ZUS w województwie śląskim wpłynęło 3,5 tys. wniosków o rodzicielskie świadczenie uzupełniające - "Mama 4 plus". To najwięcej w całej Polsce. Wnioski wpływają od kobiet, ale jest też  jeden wniosek złożony przez ojca.  

3,5 tys. wniosków o świadczenie "Mama 4 plus" na Śląsku  
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Choć przepisy dotyczące rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego obowiązują od 1 marca, już od połowy lutego oddziały odnotowywały spore zainteresowanie tym tematem, a dokumenty składane były jeszcze przed dniem wejścia w życie przepisów. Do 11 marca do Oddziału ZUS w Rybniku wpłynęło 1450 wniosków, do bielskiego Oddziału - 454, a do chorzowskiego ZUS - 371. W Oddziale ZUS w Częstochowie 333 panie złożyły odpowiednie dokumenty o świadczenie "Mama 4 plus", a w sosnowieckim ZUS takich kobiet było 260. W Oddziale ZUS w Zabrzu odnotowano 629 wniosków od kobiet i jeden od mężczyzny.

- Już w wielu przypadkach zapadły decyzje przyznające świadczenie. Najwięcej takich decyzji, ponad 340, wydał oddział ZUS w Rybniku, ale też w rybnickim ZUS-ie wpływ wniosków jest kilkukrotnie większy niż w innych oddziałach. W większości osoby, które starają się o świadczenie "Mama 4 plus" są w przedziale wiekowym od 60 do 69 lat, ale w województwie śląskim jest też 7 osób w wieku 90-99 lat. Wśród wszystkich osób zgłaszających się o to świadczenie jest 8 osób, które wychowały co najmniej 9 dzieci - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Komu świadczenie może być przyznane?

 • Matce, która ukończyła 60 lat, urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci i nie ma dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.
 • Ojcu, który ukończył 65 lat i wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane ojcu, jeśli nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Świadczenie przysługiwać będzie nie tylko w przypadku wychowywania własnych dzieci, ale także w razie wychowywania dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Kto nie dostanie świadczenia?

Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie przysługuje również osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (oprócz osób, odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego). Ponadto Prezes ZUS (lub KRUS) może odmówić przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego:

 • osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka, lub dzieci w pieczy zastępczej,
 • w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Ile wynosi?

Świadczenie nie ma stałej kwoty, lecz nie może przekroczyć wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca wynosi 1100 zł brutto. Oznacza to, że osoba, która spełnia warunki wymagane do przyznania świadczenia i:

 • nigdy nie pracowała i nie ma prawa do emerytury lub renty - może uzyskać prawo do świadczenia w kwocie 1100 zł.
 • pobiera emeryturę lub rentę w kwocie niższej niż wysokość najniższej emerytury - może mieć przyznane rodzicielskie świadczenie uzupełniające w wysokości dopełnienia do kwoty najniższej emerytury, np.: matka wypracowała sobie emeryturę w kwocie 800 zł - rodzicielskie świadczenie uzupełniające może stanowić różnicę pomiędzy wysokością najniższej emerytury a pobieraną emeryturą - w tym przypadku 300 zł.

Pozostałe warunki do przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

 • zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadanie po ukończeniu 16 roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terenie RP przez okres co najmniej 10 lat,
 • posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadanie prawa pobytu lub prawa stałego pobytu na terytorium RP - dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
 • legalne przebywanie na terytorium RP - dotyczy cudzoziemców

Wniosek o świadczenie

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie jest przyznawane automatycznie, trzeba złożyć wniosek w ZUS (lub w KRUS). Wniosek o świadczenie mogą złożyć osoby, które ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) i nie mają wypracowanej emerytury lub renty w wysokości najniższej emerytury oraz niezbędnych środków utrzymania.

Do wniosku należy dołączyć:

 • akty urodzenia dzieci,
 • numery PESEL dzieci,
 • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
 • oświadczenie o innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia,
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję z zastrzeżeniem, że świadczenie nie może być przyznane wcześniej niż od osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego, czyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni).

Świadczenia są finansowane z budżetu państwa.

źródło: ZUS.