Sobota, 5 grudnia 2020

imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy

RSS

Epidemia koronawirusa:

Wielki raport o stanie Marklowic

26.09.2020 07:00 | 0 komentarzy | juk

MARKLOWICE 72 stron zawiera najnowszy, a zarazem drugi w samorządowej historii Marklowic dokument o nazwie: raport o stanie gminy. Jego sporządzenie i analiza to wymóg wynikający ze znowelizowanych przepisów Ustawy o samorządzie gminnym. Przeczytaliśmy dokument, który jest prawdziwą kopalnią wiedzy o mieście. Oto najważniejsze informacje, jakie zostały w nim zawarte. (juk)

Wielki raport o stanie Marklowic
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Finanse Marklowic

 • Dochody – 29 352 962 zł
 • Wydatki – 30 589 596 zł
 • Deficyt – 1 236 634 zł
 • Nadwyżka – 4 011 111 zł

Samorząd

63 – tyle uchwał w 2019 r. podjęła Rada Gminy Marklowice

 • – 57 podjętych uchwał weszło w życie
 • – 5 uchwał unieważniono
 • – 1 uchwałę uchylono

Demografia

Na koniec 2019 r. gminę Marklowice zamieszkiwało 5 357 osób w tym 2 736 kobiet i 2 621 mężczyzn.

Oświata

 • 220 – tyle dzieci uczęszczało do gminnego przedszkola
 • 474 – tyle uczniów uczęszczało do szkół podstawowych

W 2019 r. gmina poniosła na oświatę koszty w wysokości 9 054 443 zł. Otrzymała subwencję w wysokości 5 844 896 zł oraz dotacje ze środków UE i programów rządowych w wysokości 351 426 zł. 2 858 121 zł gmina dołożyła z własnych dochodów, by utrzymać szkoły i przedszkole na właściwym poziomie.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2019 r.

 • – 16 decyzji w sprawie dożywiania w szkole
 • – 13 decyzji w sprawie dożywiania w przedszkolu
 • – 33 decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego
 • – 685 informacji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego
 • – 67 decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego
 • – 42 decyzji w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • – 47 decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego
 • – 11 decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • – 520 informacji w sprawie świadczenia Dobry start

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

W 2019 r. prowadzonych było na terenie gminy 6 procedur Niebieskich Kart. Komisja wystąpiła do sądu z jednym wnioskiem o przymusowe leczenie. Na działania profilaktyczne gmina w zeszłym roku wydała łącznie kwotę wynoszącą 64 232 zł. Pieniądze pochodziły z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zabytki

Na terenie Marklowic znajduje się 16 obiektów, które wpisane są do Gminnej Ewidencji Zabytków. Są to:

 • – Cmentarz Parafialny – początek II wojny światowej poszerzony w latach 60-tych XX wieku
 • – Pomnik Powstańców Śląskich – rok 1924, ul. Wyzwolenia 134
 • – Krzyż kamienny kapliczkowy – rok 1908, skrzyżowanie ulic: Wyzwolenia 133/Porzeczkowa
 • – Krzyż kamienny kapliczkowy – przełom XIX/XX wiek, ul. Wyzwolenia 136
 • – Krzyż kamienny kapliczkowy – rok 1901, ul. Wiosny Ludów 73
 • – Krzyż kamienny kapliczkowy – rok 1936, ul. Wiosny Ludów 78
 • – Krzyż kamienny kapliczkowy – rok 1889, ul. Goplany 2
 • – Krzyż kamienny kapliczkowy – rok 1937, ul. Krakusa (w polu)
 • – Krzyż kamienny kapliczkowy – rok 1881, ul. Szymanowskiego 62
 • – Krzyż kamienny kapliczkowy – rok 1887, skrzyżowanie ulic: Świerkowa – Wyzwolenia
 • – Kościół Parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika – lata 1914-1916 r., ul. Wyzwolenia 134
 • – Dwór, obecnie budynek mieszkalny wielorodzinny – połowa XIX w. przebudowa około 1910 r., ul. os. Kolorowe 13
 • – Szkoła Podstawowa Nr 2 – lata 1903-1905, rozbudowa 2014 rok, ul. Wiosny Ludów 78
 • – Dwór – koniec XIX w., ul. Wyzwolenia 13
 • – Szkoła, obecnie Szkoła podstawowa Nr 1 – lata 1903 – 1905, rozbudowa 1929-930 i 1970, następna rozbudowa w roku 2004 i 2011 r. ul. Wyzwolenia 160
 • – Szkoła, następnie siedziba Urzędu Gminy, a potem Przedszkole – rok budowy 1842-1844, przebudowa: rok 1927 i 2018, ul. Wyzwolenia 136

Stypendia

W roku 2019 r. gmina udzieliła stypendia dla 60 uczniów na łączną kwotę 38 100 zł, co stanowi 12,65% wszystkich uczniów.

Zasób mieszkaniowy

Gmina Marklowice posiada 10 lokali mieszkalnych, z czego: 8 lokali mieszkalnych znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Osiedle Kolorowe 13, 1 lokal mieszkalny znajduje się na ul. Jankowickiej 15, 1 lokal w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Wyzwolenia 160.

Grunty komunalne

Gmina posiada ogółem 211 ha gruntów komunalnych w tym m.in.: 146 ha to użytki rolne, 5 ha to grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, 31 ha to grunty zabudowane i zurbanizowane, 28 ha to tereny komunikacyjne, czy drogi.

Infrastruktura drogowa

Wójt Gminy Marklowice zarządza 62,17 km dróg gminnych i wewnętrznych w tym: o nawierzchni bitumicznej jest ich 56,87 km, z kostki betonowej – 1,16 km i tłuczniowej 0 4,14 km. W 2019 r. koszty utrzymania dróg wyniosły 335 323 zł, z czego 237 428 zł to koszt remontów bieżących i oznakowań a 97 895 zł to koszt koszenia poboczy, odśnieżania i utrzymania czystości (ten zakres realizuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej).

Oświetlenie

Na oświetlenie uliczne składa się 871 sztuk lamp. Koszt utrzymania oświetlenia dróg w 2019 r. wyniósł 209 478 zł, na co składały się: konserwacja oświetlenia – 86 401 zł i zakup energii – 123 077 zł.

Sieć wodno-kanalizacyjna

Według stanu na koniec 2019 r. na terenie gminy Marklowice znajduje się 312 budynków mieszkalnych podłączonych do zbiorników bezodpływowych, a 118 budynków mieszkalnych podłączonych jest do 116 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Transport autobusowy

W ramach komunikacji zbiorowej na terenie gminy Marklowice funkcjonuje 6 linii autobusowych, które obsługują 30 przystanków autobusowych.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych przez właścicieli nieruchomości, objętych systemem jest 4962 mieszkańców. W 2019 r. w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami sprzed nieruchomości zamieszkałych odebrane zostały następujące ilości frakcji odpadów:

 • – odpady zmieszane – 518,04 tony
 • – papier – 50,71 tony
 • – szkło – 154,08 tony
 • – plastik – 187,52 tony
 • – odpady biodegradowalne i zielone – 262,617 tony
 • – popiół i żużel – 403,99 tony
 • – odpady wielkogabarytowe – 67,07 tony

Do funkcjonującego na terenie gminy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy dostarczyli 466,075 tony odpadów, co daje łączną ilość odpadów komunalnych pochodzącą ze strumienia odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych 2110,102 tony. Z powyższych danych wynika, że średnia ilość odpadów komunalnych wytworzona przez jednego mieszkańca wynosi 425,25 kg, czyli o 113,55 kg więcej niż w 2018 r.

Ochrona powietrza

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Marklowice w roku 2019 wymieniono:

 • – 25 kotłów gazowych kondensacyjne lub z zamkniętą komorą spalania
 • – 142 kotłów na ekogroszek
 • – 16 kotłów na pelet
 • – 6 kotłów gazowych

W 2019 r. przeprowadzono 2 doraźne kontrole przydomowych kotłowni w związku z podejrzeniem spalania odpadów. Ponadto w ramach działań ciągłych przeprowadzono 165 prewencyjnych kontroli kotłowni o charakterze zapobiegawczym oraz w celu podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców.