Czwartek, 25 lutego 2021

imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza

RSS

Czy skarga może być udostępniona jako informacja publiczna

22.02.2021 09:58 | 0 komentarzy | (s)

Na dyrektora szkoły złożono donos do Kuratora Oświaty. Wszczęto kontrolę, a w informacji o kontroli doraźnej podano dane wnioskodawców. Czy na podstawie dostępu do informacji publicznej dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty o udostępnienie całego pisma ze skargą?

Czy skarga może być udostępniona jako informacja publiczna
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Odpowiedź:

Nie. Skarga nie jest dokumentem, który powinien być udostępniony jako informacja publiczna.

Uzasadnienie:

Dostęp publiczny obejmuje informacje o sprawach publicznych m.in.:

  1. treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
    • treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
    • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
    • treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,
  2. treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej.

Skarga nie jest dokumentem wytworzonym przez organ administracji publicznej. Jest to dokument skierowany przez osobę prywatną, a tym samym nie ma waloru informacji publicznej. Na takim stanowisku stanął też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 27.04.2016 r. II SAB/Sz 37/16. Jak wskazał sąd:
"Dokument prywatny, niezależnie od tego, czy wszczyna postępowanie w konkretnej sprawie przed organem administracji publicznej czy też nie, współtworzy wespół z innymi dokumentami całość akt prowadzonej przed nim sprawy. Jednak fakt, że dokument prywatny trafia do organu i służy realizacji powierzonych prawem zadań organu, nie oznacza, że przez to nabiera on cech dokumentu urzędowego. Dokument skierowany do organu administracji publicznej przez podmiot prywatny nigdy nie stanie się dokumentem urzędowym tylko dlatego, że został doń zaadresowany i znajduje się w jego posiadaniu. Nie nabierze zatem cech dokumentu urzędowego, w rozumieniu przedmiotowej ustawy (nawet, gdy jego forma miałaby postać oficjalnego wzoru).

Zapamiętaj!

Artykuł 6 ust. 2 DostInfPubU stanowi, że dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy."

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176) - art. 6.

 

Michał Kowalski
radca prawny
Ekspert Portalu Oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/

Materiał zewnętrzny