Poniedziałek, 25 marca 2019

imieniny: Marioli, Dyzmy, Wieńczysława

RSS

Nędza walczy z niską emisją. Urzędnicy pomogą wypełnić wniosek

05.07.2016 07:00 | 0 komentarzy | (q)

W UG w Nędzy doradcy pomogą napisać mieszkańcom wniosek na inwestycje związane z ograniczeniem niskiej emisji. Od 11 do 22 lipca br. będzie można złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu pilotażowego „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.

Nędza walczy z niską emisją. Urzędnicy pomogą wypełnić wniosek
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

finansowania w formie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Kwotę dofinansowania stanowi odpowiedni procent kosztów kwalifikowanych:

  • 25% w przypadku modernizacji źródła ciepła,
  • 15% w pozostałych przypadkach.

W Urzędzie Gminy w sali nr 14 uruchomiony zostanie bezpłatny punkt konsultacyjny dla osób planujących złożyć wniosek do WFOŚiGW w Katowicach.

Punkt czynny będzie w następujących terminach:

  • 15.07.2016 r.: 08.00-15.00
  • 19.07.2016 r.: 08.00-15.00

W tych terminach będzie także możliwość zadawania konsultantom pytań drogą telefoniczną: 32 66 60 478

Zainteresowani Mieszkańcy Gminy Nędza proszeni są o przygotowanie poniższych informacji niezbędnych podczas opracowania wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach:

1. Określenie zakresu rzeczowego planowanego do realizacji (prosimy o wybranie jednego zakresu):

1) Kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012

2) Kocioł gazowy

3) Kocioł olejowy

4) Kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 4 lub 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:20125:2012

5) Wymiennik ciepła / opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej

6) Powietrzna pompa ciepła

7) Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe)

8) Kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak jakości "Solar Keymark"

9) Docieplenie ścian

10) Docieplenie stropodachów i dachów

11) Wymiana okien i drzwi zewnętrznych

12) Modernizacja lub budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania

Uwaga dot. podpunktów 9,10,11,12: Zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu zwiększenie oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych ma zastosowanie jedynie w budynkach, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 16.12.2002 r.

Jeżeli nie jest planowana całkowita modernizacja powierzchni przegrody, prosimy o podanie procentu modernizowanej powierzchni w ogólnej powierzchni przegród [%].

Rozeznanie cen rynkowych materiałów oraz usług firm wykonujących montaż, na tej podstawie prosimy o wyznaczenie szacunkowego kosztorysu inwestycji (cena z VAT).

Uwaga: Wartość nakładów inwestycyjnych, które mają być objęte dofinansowaniem, nie może być mniejsza niż 8 000,00 zł brutto.

2.Informacje dotyczące dotychczasowego źródła ciepła, tj: rodzaj paliwa (węgiel, gaz, olej, biomasa, pompą ciepła), typ, firma, moc, rok produkcji, liczba sztuk (dane dostępne, np. na tabliczce znamionowej kotła).

3. Planowana data zakończenia realizacji zadania (nie później niż do dnia 30.09.2017 r.)

4. Numer Księgi Wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem.

5. Numer działki, na której zlokalizowany jest budynek objęty wnioskiem.

6. Udział procentowy powierzchni, na której jest prowadzona działalność gospodarcza (w tym najem, dzierżawa, użyczenie) w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej budynku, (zgodny z decyzją ws wymiaru podatku od nieruchomości), jeżeli w budynku objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza.

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów wymaganych na etapie składania wniosku:

1. Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, nie starszy niż 6 miesięcy, odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

2. Dokumenty zatwierdzające do realizacji zadanie zgodnie z Prawem budowlanym lub dokumenty potwierdzające wystąpienie Wnioskodawcy do właściwych organów o wydanie tych dokumentów.

3. W przypadku gdy Wnioskodawcą jest współwłaściciel nieruchomości objętej wnioskiem,

do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na wystąpienie z wnioskiem

o dofinansowanie oraz na realizację inwestycji.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/likwidacja-niskiej-emisji-program-pilotazowy