Niedziela, 27 września 2020

imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli

RSS

Subregion będzie przyznawać dotacje

16.02.2016 00:00 red

Ponad 40 mln euro mogą pozyskać w Unii Europejskiej nasze samorządy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) RPO WSL 2014-2020 w tym roku. Konkursy będą ogłaszane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wspólnie z Związkiem Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, ale co jeszcze dla samorządów Subregion Zachodni przygotował w 2016 roku?

W ramach RIT w samym roku 2016 planuje się przeprowadzenie ok. 13 konkursów. Udział w nich mogą wziąć gminy, miasta i powiaty z terenu Subregionu Zachodniego. Co może zostać dofinansowane? – Samorządy i wszystkie inne podmioty uprawnione do składania wniosków, mogą starać się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield, budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, a także termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej i budynków wielorodzinnych – wymienia Adam Wawoczny, koordynator RIT Subregionu Zachodniego oraz Dyrektor Biura Związku. Dofinansowanie uzyskać mogą również projekty związane z likwidacją niskiej emisji, zakupem taboru autobusowego, budową kanalizacji oraz unieszkodliwianiem azbestu. Pieniądze będą także przeznaczone na rozwój infrastruktury, związanej ze szkolnictwem zawodowym. W puli 40 mln euro znajdują się także pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, na tzw. projekty miękkie. W tym przypadku można pozyskać środki na wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej, zwiększenie miejsc wychowania przedszkolnego (co może się przydać w świetle problemów z miejscami w przedszkolach), czy rozwój kompetencji wśród uczniów szkół zawodowych. Subregion Zachodni ma zapewnione środki na kolejne konkursy do 2020 roku.

Powietrze, bilet i drogi

Obsługa i wdrażanie programu RIT pochłonie w najbliższych latach najwięcej energii pracowników Związku. W tym roku priorytetem jest również pochylenie się nad problemem złego stanu powietrza. W tym temacie kontynuowane będą spotkania specjalnie powołanej Grupy roboczej ds. niskiej emisji. Warto dodać, że w ubiegłym roku Subregion Zachodni przygotował szkolenie dla 58 pracowników gmin i ich jednostek organizacyjnych zakresie poboru próbek popiołu z palenisk dla potrzeb badań laboratoryjnych. Szkolenie może zaowocować tym, że w roku bieżącym jeszcze więcej gmin zacznie sprawdzać, czym palą w piecach mieszkańcy. Dbałość o powietrze to jednak nie wszystko. – Ważnym zadaniem będzie w tym roku ciągłe wspieranie samorządów dla pozyskiwania funduszy na budowę dróg: Regionalna Droga Racibórz-Pszczyna i Droga Główna Południowa, a także poprzez Grupy roboczej ds. transportu zbiorowego, przybliżenia nas do tzw. „unii biletowej” – wspólnego biletu – zapowiada Adam Wawoczny. Subregion będzie także lobbował na rzecz zmiany przepisów prawa dotyczących oświaty na korzyść samorządów.

Zakończyli zadania

W minionym roku zamknięto w Subregionie cztery ważne projekty. Pierwszym z nich była inicjatywa „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. W ramach projektu 466 mieszkańców regionu otrzymało komputer z dostępem do Internetu. Ponadto 53 jednostki (biblioteki, szkoły, ośrodki kultury, świetlice) zostały wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Wartość całkowita projektu to ponad 3,8 mln zł. Drugim z nich był projekt „Nowe wyzwania-nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”, w którym dzięki budowie infrastruktury niezbędnej do dostarczania Internetu 90 mieszkańców Wodzisławia Śląskiego uzyskało komputer z dostępem do internetu. Wartość projektu to ponad 5,4 mln zł. Kolejnym projektem była „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”. Inicjatywa skupiła 8 samorządów, a jej celem było wypracowanie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Na ten cel pozyskano ponad 393 tys. zł. Czwarty zakończony już projekt nosił nazwę „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach” i dotyczył samej gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Wspólnie z gminą i z rybnickim CRIS tworzono nowe warunki współpracy między organizacjami pozarządowymi a urzędem. Wartość całkowita projektu wyniosła ok. 328 tys. zł. Wszystkie trzy projekty uzyskały dofinansowanie w wys. 100 proc. pochodzące z określonych funduszy Unii Europejskiej.

Szymon Kamczyk

  • Numer: 7 (484)
  • Data wydania: 16.02.16
Czytaj e-gazetę