Niedziela, 12 lipca 2020

imieniny: Jana, Pameli, Weroniki

RSS

Ekonowiny: Nasze gminy otrzymają wsparcie

13.08.2019 00:00 sub

Godów, Marklowice, Pszów, Rydułtowy oraz Wodzisław Śląski są na liście gmin, których mieszkańcy otrzymają wsparcie na zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

O szczegółach podczas oficjalnej prezentacji poinformowali m.in. wicemarszałek Wojciech Kałuża i burmistrz Wiesław Janiszewski. - Inwestycja w odnawialne źródła energii to inwestycja w naszą przyszłość. Decyzja o wykorzystaniu wkładu krajowego właśnie w tym naborze, jest w dużej mierze podyktowana istotnym wzrostem zainteresowania społecznego inwestycjami w OZE. Niewątpliwie jest to zasługa szeroko prowadzonych kampanii na rzecz czystego powietrza i likwidacji niskiej emisji, które realizuje rząd jak i samorządy. Mam nadzieję, że projekt realizowany w gminie Czerwionka-Leszczyny przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz komfortu życia mieszkańców Czerwionki-Leszczyn – powiedział wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Burmistrz Wiesław Janiszewski podkreślił, że projekt jest ważny dla mieszkańców. Otrzymają oni dofinansowanie na zakup, budowę lub przebudowę instalacji OZE w budynkach na terenie miasta i gminy. – Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych to wciąż jedno z kluczowych zadań lokalnego samorządu – powiedział burmistrz. Wartość projektu realizowanego w Mieście i Gminie Czerwionka-Leszczyny wynosi 23 mln zł. Wysokość pozyskanego dofinansowania to 21 mln zł. Zadanie obejmuje montaż 765 instalacji OZE.

Przypomnieć warto, że Zarząd Województwa wynegocjował 81,6 mln zł z budżetu państwa czym podwoił pulę dofinansowania dla projektów związanych z budową i przebudową infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w województwie.

W naborze projektów prowadzonym w ramach RPO WSL (Dz. 4.1.3. Odnawialne źródła energii) Zarząd wybrał 4 projekty na kwotę dofinansowania prawie 147 mln zł. Te pieniądze zapewnią na terenie 27 gmin województwa, realizację infrastruktury niezbędnej do korzystania z odnawialnych źródeł energii.

W ramach konkursu na dofinansowanie projektów środkami z RPO WSL (działanie 4.1.3.) zarząd pierwotnie przeznaczył kwotę ok. 76 mln zł. Jednocześnie dokonał podziału tej puli z przeznaczeniem: 30% na wsparcie dla projektów grantowych i 70% dla projektów niegrantowych.

Po zamknięciu naboru okazało się, że do urzędu wpłynęło 125 projektów, a zainteresowanie dofinansowaniem 10-krotnie przekroczyło dostępną alokację. Po ocenie, rekomendacje do wsparcia otrzymało 107 projektów, a kwota niezbędna do ich wsparcia to ponad 750 mln zł. To znacznie przekroczyło dostępne na ten cel środki. Dostępna kwota w konkursie pozwalała na dofinansowanie tylko jednego projektu o charakterze grantowym.

Zarząd podjął więc działania zmierzające do zwiększenia alokacji w konkursie. W pierwszej kolejności zaangażował środki z tzw. rezerwy wykonania, co podniosło pulę do 81,6 mln zł., równocześnie skierował wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów o dodatkowe środki z budżetu państwa. W maju ministerstwo wyraziło zgodę na wykorzystanie dodatkowych 81,6 mln zł z budżetu państwa i dokonanie w tym naborze montażu finansowego ze środkami unijnymi. Taki zabieg podwoił kwotę dostępnej alokacji i umożliwił wybór do dofinansowania kolejnych projektów z listy. Dla wzmocnienia efektu wsparcia i zapewnienia jego jak najszerszego oddziaływania w regionie, zarząd podjął decyzję o zmianie układu procentowego puli w podziale: 64% alokacji na projekty grantowe i 36% na projekty niegrantowe. Dzięki tym zabiegom, z listy projektów grantowych dofinansowanie trafi do trzech wnioskodawców tj.: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego (projekt obejmuje 10 gmin: Godów, Marklowice, Pszów, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Krzyżanowice, Racibórz, Żory, Jastrzębie Zdrój, Rybnik), Gmina i Miasto Czerwionka Leszczyny (1 gmina); Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu (projekt obejmuje 10 gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Żywiec i Łodygowice). Natomiast z listy projektów niegrantowych, dofinansowanie otrzyma jeden projekt, złożony przez gminę Zawiercie. Projekt obejmuje inwestycje na terenie podregionu sosnowieckiego i będzie realizowany na terenie 6 gmin: Irządze, Łazy, Poręba, Szczekociny, Zawiercie, Sosnowiec.

Cała alokacja w Programie Regionalnym, która jest przeznaczona na wsparcie działań w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej wynosi 270, 2 mln zł ( wg. obecnego kursu euro). Nabory prowadzone są przede wszystkim w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT/RIT) i dotychczas ogłoszonych zostało 11 takich naborów, z których 8 zarząd rozstrzygnął wybierając 92 projekty na kwotę dofinansowania ok 102,2 mln zł. Prawie 30 mln zł jest obecnie zaangażowane w trzy subregionalne konkursy, dla których ocena projektów jest w toku. Natomiast obecnie rozstrzygnięty konkurs, jako jedyny w tym obszarze był prowadzony w formule otwartej, czyli dawał możliwość pozyskania przez gminy dodatkowych środków poza pulą przypisaną dla poszczególnych subregionów. W tym roku jest przewidziany jeszcze jeden nabór w ramach puli dedykowanej dla subregionu centralnego. (eco)

  • Numer: 33 (978)
  • Data wydania: 13.08.19
Czytaj e-gazetę