Czwartek, 18 kwietnia 2019

imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsława

RSS

Prawo dla każdego

19.11.2003 00:00
Nie wszystkie odszkodowania są zwolnione z podatku

W sierpniu miałem wypadek. Nie wnosiłem sprawy do sądu, gdyż jego sprawca wypłacił mi odszkodowanie na podstawie zawartej ugody. Oświadczyłem przy tym, że nie wniosę sprawy do sądu. Czy to odszkodowanie jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych? - czytelnik

Niestety, takie odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r., wolne od podatku dochodowego są odszkodowania, jeśli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:
- przewidzianych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
- odpraw i odszkodowań wypłaconych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
- odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
- odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody opodatkowane są na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1,
- odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód.

Zatem nie wszystkie odszkodowania otrzymane przez osoby fizyczne wolne są od podatku dochodowego. Z całą pewnością nie korzystają ze zwolnienia odszkodowania otrzymane na podstawie zawartej między stronami ugody. Z przedstawionego w liście stanu faktycznego wynika, że na skutek zawarcia ugody ze sprawcą wypadku otrzymał pan w 2003 r. odszkodowanie, oświadczając jednocześnie, iż w przyszłości nie będzie przeciwko sprawcy wszczynał postępowania cywilnego lub karnego. Z tego powodu można stwierdzić, że nie jest ono zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ani innego przepisu. W związku z tym dochód z tytułu tego odszkodowania powinien pan doliczyć w zeznaniu podatkowym za 2003 r. do dochodów z innych źródeł. W ten sposób zostanie ono opodatkowane według obowiązującej w tym roku skali podatkowej.

I. Zaniewska „Gazeta Prawna”
  • Numer: 47 (199)
  • Data wydania: 19.11.03