Piątek, 3 lipca 2020

imieniny: Anatola, Jacka, Ottona

RSS

Szybko darowali

16.10.2002 00:00
Radni zdecydowali o umorzeniu przedsiębiorcom niektórych należności podatkowych stanowiących dochód miasta. Wnioskodawcy powinni jednak spełnić określone w ustawie warunki.

Tego typu działania umożliwiła ustawa przygotowana przez Ministerstwo Finansów, która obowiązuje od 1 października i dotyczy jedynie przedsiębiorców. Na podjęcie stosownej uchwały radni mają czas do końca października, a kiedy tego nie zrobią o umorzeniu nie może być mowy. Dlatego też zarówno w Wodzisławiu jak i Rydułtowach zwołano nieplanowane wcześniej sesje Rady Miejskiej.

W Wodzisławiu restrukturyzacją objęci będą przedsiębiorcy, którzy tracą zdolność do konkurowania na rynku przejawiającą się m.in. zmniejszeniem obrotów, wzrostem zapasów i spadkiem zysków oraz generowaniem strat. Umarzane będzie zadłużenie nagromadzone przez firmy do końca czerwca tego roku. Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony do 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy i po obowiązywaniu uchwały RM. Powinien on m.in. przedstawić Zarządowi Miasta program restrukturyzacji, zawierający m.in. podstawowe dane o jego bieżącej sytuacji finansowej oraz uiścić opłatę restrukturyzacyjną. Ponadto zainteresowany przedsiębiorca, w dniu wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, nie powinien posiadać żadnych zaległości. Wykonanie uchwały, w przypadku Wodzisławia, powierza się prezydentowi, a w Rydułtowach burmistrzowi miasta. W pierwszym przypadku radni zgłaszali pewne wątpliwości. W ustawie enigmatycznie określone są warunki. Organem wykonującym postanowienia uchwały jest prezydent i rada nie ma wpływu na to, komu umarza się należności. Podejmujemy tą uchwałę na słowo honoru - stwierdził podczas sesji Janusz Wyleżych.

Obaw tych nie podzielał zarówno skarbnik miasta, Tadeusz Bednorz, jak i prezydent Ireneusz Serwotka. Pierwszy z nich stwierdził, że warunki są ściśle określone, a kontrolę nad całą procedurą sprawować będzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie jest tak, że na ładne oczy komuś umarzamy, a komuś nie. Należy dodać, że w dłuższym okresie czasu miasto na tym skorzysta, bowiem przedsiębiorca dzięki temu utrzyma zakład, a tym samym zatrudnienie - być może nawet je zwiększy. Wówczas podatki będą nadal wpływać - mówi T. Bednorz. 

W Wodzisławiu umorzeniu podlega, wraz z odsetkami za zwłokę, podatek od nieruchomości, środków transportu, podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podobnie jest w Rydułtowach, jednak radni zadecydowali, że nie będą umarzane należności z tytułu podatku od nieruchomości. Ich zdaniem gmina za dużo by na tym straciła. Gdyby kopalnia przedstawiła nam biznes plan, to byśmy musieli darować olbrzymie kwoty, a na to nas nie stać - mówił burmistrz Alfred Sikora.

(raj)

  • Numer: 42 (162)
  • Data wydania: 16.10.02