Piątek, 21 lutego 2020

imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata

RSS

Potrzeba jeszcze na drogi

09.10.2002 00:00
Jutro kończy się kadencja organów samorządu terytorialnego, dlatego też na ostatniej sesji Rady Miejskiej podsumowano jej działalność.

Przez cztery lata RM działała w 32-osobowym składzie. W trakcie kadencji dwóch radnych złożyło rezygnację, a frekwencja na 41 posiedzeniach wyniosła średnio 93,7 proc. Podczas ich trwania podjęto 479 uchwał dotyczących m.in. budżetu miasta i jego zmian (56 uchwał), bezpieczeństwa i porządku publicznego i utrzymania czystości w mieście (22 uchwały), oświaty i kultury (82 uchwały). 35 uchwał dotyczyło przygotowywania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Zaciąganiu kredytów i pożyczek przez miasto, głównie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, poświęcono 21 uchwał.

Pieniądze te przeznaczano głównie na inwestycje proekologiczne, związane z obniżeniem niskiej emisji pyłów, poprawy stanu technicznego budynków oraz ograniczenie zużycia ciepła. Ponadto radni dziewięciokrotnie oceniali realizację przegłosowanych uchwał. W trakcie kadencji tej rady organy nadzorcze uchyliły dziewięć podjętych przez nią uchwał, co w stosunku do wszystkich przyjętych stanowi 1,5 proc. Na początku kadencji powołano 10 komisji, które podczas mijającej kadencji odbyły ogółem 428 posiedzeń, podczas których wydały 1546 pozytywnych i 47 negatywnych opinii do wniosków skierowanych pod ich obrady. Wystosowały ponadto 352 wnioski do Zarządu Miasta i 11 do przewodniczącego RM w celu dalszej ich realizacji. Frekwencja na posiedzeniach komisji wynosiła średnio 85,3 procent. W obradach komisji uczestniczyło 43 członków spoza rady, którzy mieli możliwość wyrażania opinii w imieniu mieszkańców. 16 października 2000 r. odbyły się trwające dziesięć dni, wybory do dziewięciu rad dzielnic. Zarówno statut każdej z nich oraz zasięg terytorialny został określony uchwałą RM.

Liczebność członków rady dzielnicy jest uzależniona od liczby zamieszkujących na jej obszarze mieszkańców. Głównym zadaniem tych jednostek jest rozdysponowanie środków finansowych wydzielonych dla poszczególnych rad z Urzędu Miasta na cele inwestycyjne, kulturalno - oświatowe oraz na bieżącą działalność. Z pewnością nie wszystkie oczekiwania  społeczne zostały spełnione - mówi Jan Grabowiecki, przewodniczący Rady Miejskiej. Pozostało jeszcze wiele do zrobienia, chociażby w sferze ekologii np. dalsza likwidacja niższej emisji pyłu czy modernizacja oczyszczalni ścieków. Dalszych prac wymaga również poprawa stanu technicznego dróg, w tym budowa bezpiecznych skrzyżowań (...) Niezbędne jest również podejmowanie dalszych działań w kierunku ostatecznego zagospodarowania majątku pozostałego po zlikwidowanej kopalni 1 Maja.

(raj)

  • Numer: 41 (161)
  • Data wydania: 09.10.02