środa, 19 lutego 2020

imieniny: Arnolda, Konrada, Mansweta

RSS

Z OSTATNIEJ CHWILI:

List do Redakcji

21.08.2002 00:00
Redakcja „Nowiny Wodzisławskie”.

W związku z notatką prasową zamieszczoną w dniu 24.07.02 r. w kolumnie „997” pt. Skradli nadpłatę” - Rejonowy Urząd Poczty w Rybniku pragnie wyjaśnić, że zasady doręczania i wypłaty przekazów pocztowych reguluje Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15.03.96 r. w sprawie warunków korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym (Dz. U. nr 40 z 05.04.96 r. poz. 173, &44, 45 i 46). Zgodnie z w/w przepisami przekaz pocztowy, którego adresatem jest jedno z małżonków, może być wypłacony drugiemu mał-żonkowi, o ile żadne z nich nie zgłosiło w tym zakresie pisemnego sprzeciwu. W przypadku nieobecności adresata przekaz można również wypłacić jego przedstawicielowi ustawowemu lub pełnomocnikowi, a także osobie pełnoletniej, zamieszkałej wraz z adresatem, jeżeli wobec takiej formy doręczania adresat nie złożył sprzeciwu na piśmie, a suma przekazu nie przekracza granicznej wartości (obecnie 2,500 zł).

Klient przekonany, że ktoś bezprawnie pobrał adresowany do niego przekaz powinien najpierw ten fakt zgłosić we właściwym Urzędzie Skarbowym, który posiadając dowód nadania uprawniony jest do złożenia reklamacji w najbliższej placówce pocztowej. Na podstawie przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego ustalimy odbiorcę przekazu i zbadamy prawidłowość wypłaty w oparciu o obowiązujące przepisy w/w Rozporządzenia.

Z-ca Dyrektora
Rejonowego Urzędu Poczty
mgr inż. Jacek Zmorek

  • Numer: 34 (154)
  • Data wydania: 21.08.02