Poniedziałek, 27 maja 2019

imieniny: Jana, Juliusza, Radowita

RSS

„ABC” podatnika

17.01.2001 00:00
Na pytania naszych czytelników odpowiadają pracownicy firmy Doradztwo Podatkowe Graczyk i Wspólnicy: Dariusz Graczyk, Marcin Kopka, Beata Fojcik. Archiwalne publikacje w internecie: www.graczyk.com.pl. Pytania od czytelników e-mail: poczta@graczyk.com.pl, tel./fax: 455-52-77
Uwaga firmy małe i średnie, a także te, które mają ,,zawieszoną działalność’’.
Opodatkowaniu w formie zryczałtowanej podlegają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym także w formie spółek cywilnych, jeżeli w poprzednim roku przychody przedsiębiorstwa nie przekroczyły kwoty 470.745 zł.
Objęcie ryczałtem jest automatyczne i nie ma znaczenia przy tym fakt, czy w roku poprzednim podatnik był opodatkowany z tej działalności w sposób zryczałtowany albo na zasadach ogólnych.
Większość osób prowadzących niewielkie przedsiębiorstwa ma świadomość tego, że podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu. Istnieje jednak dość duża grupa osób, które mają tzw. ,,firmy zawieszone’’, co oznacza, że nie opłacają żadnego podatku bo nie wykonują w ciągu roku żadnej sprzedaży. Prawie zawsze okazuje się, że ,,zawieszona działalność’’ mimo wszystko podlega zryczałtowanemu podatkowi od przychodów.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o której pisaliśmy w zeszłym tygodniu nie zezwala na wspólne rozliczenia roczne osób (współ-małżonków), z których co najmniej jedna jest opodatkowana w sposób zryczałtowany.
W związku z powyższym może okazać się, że mając zgłoszoną działalność gospodarczą, która tak naprawdę nie jest wykonywana i nie dokonując zgłoszenia rezygnacji z opodatkowania w sposób zryczałtowany utracimy prawo do wspólnego ze współmał-żonkiem lub dzieckiem rozliczenia rocznego za 2001. Powyższe ograniczenia w rozliczeniu dotyczą także osób opodatkowanych w formie karty podatkowej.

Nowe oblicze starego podatku.
Podatek od wzbogacenia - tak wiele ludzi nazywało opłatę skarbową od umowy kupna, sprzedaży, zamiany, najmu i innych. Czy ta potoczna nazwa będzie nadal w użyciu, wszak zmieniła się podstawa prawna tego podatku, a ustawa nosi tytuł: O podatku od czynności cywilnoprawnych.
Jest to nowy podatek, którym objęto czynności życia codziennego (jak np. umowy kupna i sprzedaży). Nie oznacza to bynajmniej, że od tego roku będą te czynności opodatkowane podwójnie. Równocześnie bowiem z wprowadzeniem tej ustawy, zmieniono przepisy opłaty skarbowej, którym umowy spółki cywilnej, umowy kupna czy zamiany dotychczas podlegały.
Nowe uregulowania prawne wprowadziły szereg zmian proceduralnych zarówno korzystnych dla podatników jak i zmian o charakterze restrykcyjnym. Analizując jednak treść ustawy można powiedzieć, że jest to przepis nowoczesny, w dużej części uwzględniający realia życia codziennego. Na przykład zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli ich wartość nie przekracza 1.000 zł (dotychczas: 50 zł), zwalnia się również od podatku pożyczki dla członków najbliższej rodziny do kwoty 9.057, a dla pozostałych osób do kwoty 1000 zł w ciągu roku. Wyłączono również z opodatkowania transakcje, których jedną ze stron (sprzedawcą lub nabywcą) jest płatnik podatku VAT (dotychczas: jeżeli sprzedawcą był płatnik podatku VAT). Zmniejszono również niektóre stawki procentowe, np. dla umowy kupna sprzedaży nieruchomości ustalono stawkę podatku 2% (dotychczas: 5%), a niektóre czynności w ogóle wykreślono z listy: np. umowy komisowe. Więcej o nowym podatku w następnych numerach

Odliczenia od podatku - zmiany w 2001.
Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadziła nie tylko nowe uregulowania dotyczące wspólnych rozliczeń; katalog zmian jest dość obszerny, jednak najistotniejsze z punktu widzenia wszystkich podatników są zmiany w zakresie odliczeń:
Poniżej prezentujemy krótki przegląd różnic:
• odliczenie z tytułu odpłatnego kształcenia dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych, zawodowych i średnich o uprawnieniach szkół publicznych - obowiązywały do końca 2000 roku - w 2001 skreślono możliwość korzystania z tej ulgi.
• wydatki na odpłatne świadczenia zdrowotne - ulga zniesiona od 2001 jednak przejściowo obowiązuje do końca tego roku.
• ulga budowlana - pozostała utrzymana, jednak wprowadzono ograniczenie czasowe do korzystania z tej ulgi: odliczać można wydatki jedynie przez cztery kolejne lata, licząc od początku roku, w którym rozpoczęto inwestycję.
• zakup literatury i wydawnictw fachowych - od 2001 wydatki odliczane muszą być dokumentowane fakturą VAT.
Skreślono również niektóre odliczenia od dochodu m.in.:
• renty i inne trwałe ciężary oraz alimenty - możliwość odliczeń obowiązywała do końca 2000, w bieżącym roku ulga została zlikwidowana
• wydatki na budowę budynku z lokalami mieszkalnymi na wynajem. - w przypadku rozpoczętych inwestycji można dokonywać odliczeń do końca 2003 w pozostałych przypadkach ulga została wykreślona.
Oczywiście nie są to wszystkie zmiany obowiązujące w podatku dochodowym od 2001, jednak te powyższe dotyczą największej grupy podatników.

Pytanie: Czy można odliczyć sobie wydatki na wykonanie projektu domu jednorodzinnego?
Odpowiedź: Wydatek poniesiony na wykonanie projektu architektonicznego budynku mieszkalnego podlega odliczeniom od podatku na ogólnych zasadach. Należy jednak pamiętać, że udokumentowaniem tego wydatku jest wyłącznie faktura VAT wystawiona przez podmiot, który nie korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Pytanie Remontujemy dom jednorodzinny, w którym mieszkamy od kilku lat. Wykonaliśmy już szereg prac budowlanych (np. naprawa dachu). Jednak wydatki, które ponieśliśmy dotyczyły także: zakupu pieca centralnego ogrzewania, zakupu i montażu bramy garażowej, a także koszty wykonania mebli łazienkowych. Czy można te wydatki w jakikolwiek sposób odliczyć w zeznaniu rocznym?
Odpowiedź: Odliczeniom podlegają wydatki na remont i modernizację budynku (lokalu) mieszkalnego. Zarówno większość robót budowlanych, a także zakup pieca jak i inne tego typu wydatki podlegają odliczeniom bez większych ograniczeń. Wszelkie wydatki dotyczące garażu można rozpatrywać w kategorii odliczeń pod warunkiem, że garaż jest ,,pod jednym dachem’’ z mieszkaniem. Ponieważ odliczeniom podlegają jedynie wydatki związane z substancją budynku (lokalu) mieszkalnego. W przypadku, gdy garaż jest w tym samym budynku, w którym mieszkamy, zakup bramy garażowej kwalifikuje się jako wydatek podlegający odliczeniom.
Zdecydowanie inaczej wygląda sprawa mebli łazienkowych. Ponownie podpierając się definicją remontu i modernizacji mieszkania, odliczyć można np. budowanie wanny czy umowywalki, zakup sanitariatów, a także wydatki dotyczące trwałej zabudowy wnęk i pawlaczy. Pozostałe koszty związane z wykonaniem mebli łazienkowych raczej nie będą mogły być uwzględnione w odliczeniach za 2000 rok.
  • Numer: 3 (71)
  • Data wydania: 17.01.01