Wtorek, 1 grudnia 2020

imieniny: Natalii, Blanki, Eligiusza

RSS

Epidemia na Śląsku:

Zapytaj prawnika: Wypowiedzenie zmieniające

01.10.2019 00:00 red

Odpowiada: Natalia Lewandowska-Fac, radca prawny, mediator

Umowa o pracę na mocy oświadczenia każdej ze stron może zostać wypowiedziana, ale także może zostać zmieniona. Istotą wypowiedzenia zmieniającego nie jest rozwiązanie stosunku pracy, ale zmiana istotnych warunków pracy lub płacy. Wypowiedzenie takie uważa się za dokonane jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. Jeśli pracownik odmówi przyjęcia zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Pracownik aby odmówić przyjęcia zaproponowanych warunków powinien złożyć oświadczenie o odmowie ich przyjęcia przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, gdyż w przeciwnym razie uważa się, że wyraził na nie zgodę. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. Jeśli pracodawca nie zamieścił takiego pouczenia, wówczas pracownik może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków aż do końca okresu wypowiedzenia.

Ważne!

Nie każda zmiana warunków pracy lub płacy wymaga powyższego wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi (w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy) innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, gdy nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

  • Numer: 40 (1423)
  • Data wydania: 01.10.19
Czytaj e-gazetę