środa, 30 września 2020

imieniny: Honoriusza, Wery, Hieronima

RSS

Zapytaj prawnika: Czy oszczędności na rachunku bankowym wchodzą do spadku?

13.08.2019 00:00 red

Odpowiada Natalia Lewandowska-Fac radca prawny, mediator.

Zasadniczo tak, ale prawo bankowe dopuszcza pewien wyjątek. Jeśli posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej poleci za swojego życia pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci), to wypłacona zgodnie z jego dyspozycją kwota nie wchodzi do spadku. Nie jest możliwe dokonanie dyspozycji na rzecz innych niż w/w osób. Kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Obecnie jest to 65 tysięcy zł. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie. Jeśli chodzi o formę polecenia wypłaty na wypadek śmierci, powinna być co najmniej pisemna. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit 65 tysięcy zł, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

  • Numer: 33 (1417)
  • Data wydania: 13.08.19
Czytaj e-gazetę