Czwartek, 20 lutego 2020

imieniny: Leona, Ludomiła, Lubomira

RSS

Z OSTATNIEJ CHWILI:

EKONOWINY: Przygotuj się do wymiany kotła

12.02.2019 00:00 red

Od 1 września 2017 roku na terenie województwa śląskiego obowiązują przepisy uchwały antysmogowej. Jakie grożą nam sankcje za nieprzestrzeganie nakazów wynikających z przepisów?

Uchwała poza wprowadzeniem zakazu spalania węgla brunatnego oraz paliw stałych, produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów węglowych i flotokoncentratów oraz ich mieszanek, biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20%, nakazuje wymianę starych kotłów węglowych, których eksploatacja rozpoczęła się przed wejściem w życie uchwały antysmogowej. W zależności od wieku kotła wymiana powinna nastąpić: powyżej 10 lat do 31 grudnia 2021 roku, od 5 do 10 lat do 31 grudnia 2023 roku, poniżej 5 lat do 31 grudnia 2025 roku, kotła klasy 3. lub 4. według normy PN_EN303–5:2012 do 31 grudnia 2027 roku.

Nie tylko wymiana

Wymieniając kocioł, na zgodny z zapisami uchwały antysmogowej, a także chcąc dokonać termomodernizacji budynku, można skorzystać z dofinansowania proponowanego przez samorządy miejskie np. w Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu bądź z ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”. W ramach programu „Czyste Powietrze” można dokonać:

– demontażu i wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe starej generacji, nie spełniające wymagań określonych w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe ( Dz.U. z 2017 r, poz. 1690);

– instalacji urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” a to: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrza, pompy ciepła odbierającego ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami;

– zastosowania odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznej spełniającej wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie do przedsięwzięć określonych w tym punkcie istnieje jedynie w formie pożyczki.

– wykonania termomodernizacji budynków jednorodzinnych tj. docieplenia przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiany i montażu stolarki zewnętrznej, montażu i modernizacji instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Skąd pieniądze?

Zgodnie z zasadami  programu maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji to 53 tysiące zł. Na pozostałą kwotę kosztów kwalifikowanych można zwrócić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki. Przyznana dotacja i pożyczki, mogą być wypłacane po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia jak i jego kolejnych etapów. Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami i współwłaścicielami budynków jednorodzinnych. Wniosek należy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w formie elektronicznej bądź papierowej. Złożenie wniosku w formie elektronicznej wymaga założenia konta w tzw. Portalu Beneficjenta. Wniosek należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem ePUAP. Jeżeli wnioskodawca nie posiada możliwości opatrzenia wniosku podpisem kwalifikowanym lub podpisem ePUAP wniosek powinien zostać przesłany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta jednocześnie wydrukowany i w wersji papierowej przesłany na adres właściwego miejscowo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dotacji uzależniona jest od kwoty miesięcznego dochodu na członka rodziny. Składając wniosek można uzyskać dotację w wysokości:

• do 90% kosztów kwalifikowanych przy dochodzie 600 zł przypadającym na członka rodziny oraz do 10% pożyczki uzupełnienia do wartości dotacji;

• do 80% kosztów kwalifikowanych przy dochodzie od 601 zł do 800 zł przypadającym na członka rodziny oraz do 20% pożyczki uzupełnienia do wartości dotacji;

• do 70% kosztów kwalifikowanych przy dochodzie od 801 zł do 1000 zł przypadającym na członka rodziny oraz do 30% pożyczki uzupełnienia do wartości dotacji;

• do 60% kosztów kwalifikowanych przy dochodzie od 1001 zł do 1200 zł przypadającym na członka rodziny oraz do 40% pożyczki uzupełnienia do wartości dotacji;

• do 50% kosztów kwalifikowanych przy dochodzie od 1201 zł do 1400 zł przypadającym na członka rodziny oraz do 50% pożyczki uzupełnienia do wartości dotacji;

• do 40% kosztów kwalifikowanych przy dochodzie od 1401 zł do 1600 zł przypadającym na członka rodziny oraz do 60% pożyczki uzupełnienia do wartości dotacji;

• do 30% kosztów kwalifikowanych przy dochodzie od 1600 zł przypadającym na członka rodziny oraz do 70% pożyczki uzupełnienia do wartości dotacji.

Kontrola w kotłowni

Jakie grożą nam sankcje za nieprzestrzeganie nakazów wynikających z przepisów uchwały antysmogowej? Jeżeli nie dokonamy wymiany kotła zgodnie z postanowieniami uchwały antysmogowej, na podstawie art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 „Prawo Ochrony Środowiska o ochronie środowiska grozi nam kara grzywny. Funkcjonariusze straży gminnych i miejskich mogą przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych. W ramach kontroli zgodnie z art. 379 ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” strażnicy gminni (miejscy) uprawnieni są do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości, przeprowadzania badań lub wykonania innych niezbędnych czynności kontrolnych, żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. Funkcjonariusze skierują do sądu wniosek o ukaranie danej osoby karą grzywny jeżeli podczas czynności kontrolnych ujawnione zostanie wykroczenie przeciwko przepisom uchwały antysmogowej. W postępowaniu mandatowym zaś kara grzywny za naruszenie przepisów uchwały antysmogowej, może zostać wymierzona do 500 zł. W drodze mandatu karnego grzywną może nas ukarać policja oraz inspektorzy ochrony środowiska. 

Uwaga na zmiany

Od stycznia 2019 roku nastąpiła zmiana w wysokości dotacji dla osób, które skorzystają z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej. Powyżej 1600 zł dochodu na członka rodziny, w przypadku gdy roczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 85,5 tys. zł, dopłata do termomodernizacji wynosi 18% tzw. kosztów kwalifikowanych do 53 tys. zł. Natomiast przy dochodzie wyższym niż 85,5 tyś zł , ale nie przekraczającym 125,5 tys. zł, dopłata wynosi 15%.  Na konferencji z dnia 17 stycznia 2019 roku minister środowiska Henryk Kowalczyk dał do zrozumienia, że warto złożyć wniosek o dofinansowanie szybko, albowiem rząd w przyszłości zamierza to zmienić, a zmiany, czego nie można wykluczyć, nie będą korzystne dla wnioskodawców. Chodzi o kwestie finansowania programu przez Unię Europejską, która nie chce dotować przedsięwzięć zakładających dopłaty do wymiany pieców grzewczych na węgiel.

(AWK)

  • Numer: 7 (1391)
  • Data wydania: 12.02.19
Czytaj e-gazetę