Wtorek, 29 września 2020

imieniny: Michała, Michaliny, Gabriela

RSS

Konkurs na dyrektora Zamku

27.03.2018 00:00 red.

Starosta odpowiada na zarzuty Marka Labusa

Zwróciliśmy się do starostwa o ustosunkowanie się do tez przedstawionych na naszych łamach przez Marka Labusa, który analizował poprawność przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko dyrektora Zamku Piastowskiego. Oto odpowiedź przygotowana przez służby prasowe Ryszarda Winiarskiego.

Odnosząc się do tezy postawionej przez Pana Labusa w liście do Redakcji, że „regulamin naboru został złamany” informuję, że nie znajduje ona żadnego uzasadnienia prawnego. Dla rzeczowej i prawidłowej oceny sytuacji prawnej konieczne jest bowiem spójne i kompleksowe stosowanie prawa i łączna interpretacja wszystkich jego źródeł, poczynając od aktów wyższego rzędu tj. ustaw aż do zarządzeń starosty. Bezkrytyczne, dowolne, wybiórcze czy fragmentaryczne zestawienie przepisów prawa, jakie zastosował autor listu doprowadziło do nieprawidłowej oceny stanu rzeczy, wprowadzenia w błąd opinii publicznej i godzi w dobre imię samorządu powiatowego.

– Odpowiedź na pytanie nr 1: czy starosta przeprowadzając procedurę naboru i nie mogąc przestrzegać regulaminu naboru, był w stanie tę uchwałę zarządu wykonać?

– Pytanie sugeruje, że starosta przeprowadzając nabór na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej powiatu nie może przestrzegać regulaminu naboru. Jest to nieprawdą. Przeprowadzając procedurę naboru na stanowisko dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu w żaden sposób nie był i nie jest łamany regulaminu naboru. W celu prawidłowego przeprowadzenia takiego naboru konieczne jest bowiem umiejętne i łączne stosowanie przepisów określonych m.in. w ustawie o pracownikach samorządowych, czy ustawie o samorządzie powiatowym. Wykonanie wskazanej przez Pana uchwały zarządu polega na realizacji wszelkich czynności prawnych, decyzyjnych oraz materialno–technicznych, a te realizowane są przy pomocy starostwa powiatowego. Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym to właśnie starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. I tak też stało się w tym przypadku przy realizacji tej uchwały.

– Odpowiedź na pytanie nr 2: która komisja naborowa powinna działać i dlaczego: ta zgodna z regulaminem naboru, ustalona przez starostę czy ta powołana uchwałą zarządu powiatu (niezgodnie z regulaminem naboru)?

– Po raz kolejny autor pytania sugeruje, że komisja konkursowa była niezgodna z regulaminem bądź że mogą funkcjonować np. dwie komisje. Absolutnie nie jest to prawdą. Komisja konkursowa została powołana prawidłowo. Zgodnie z art. 32 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu należy do zadań zarządu powiatu. Skoro takie są ustawowe kompetencje zarządu, to do jego kompetencji należy również rozpoczęcie procedury naboru i ustalenie składu komisji. Komisji takiej może przewodniczyć starosta, ale nie ma takiego obowiązku. Zadania te mogą być wykonane przez inną upoważnioną osobę np. wicestarostę czy sekretarza. W tym konkretnym przypadku zarząd w uchwale określił przewodniczącego. Oczywistym jest, że starosta nie może fizycznie uczestniczyć i wykonywać osobiście wszystkich zadań i czynności leżących w kompetencjach samorządu. Stąd też scedowanie niektórych czynności na inne osoby. Proszę zwrócić uwagę, że aby prawidłowo zrealizować zapisy regulaminu naboru należy zastosować zapisy ustawy o samorządzie powiatowym, co w regulaminie tym jest przytoczone.

– Odpowiedź na pytanie nr 3: po pierwszym nierozstrzygniętym konkursie zarząd powiatu nie podejmował już następnej uchwały w sprawie konkursu. Dlaczego komisja konkursowa powołana przez zarząd powiatu pod koniec roku 2017 nie rozwiązała się po pierwszym nieudanym konkursie? Nie była przecież komisja stałą. Jaka była ewentualna podstawa obowiązywania „starej” uchwały zarządu powiatu o wszczęciu naboru po zakończeniu pierwszej procedury?

– Komisja konkursowa została przez zarząd powiatu, zgodnie z przepisami prawa, powołana do przeprowadzenia naboru. Przez nabór należy rozumieć całą procedurę zmierzającą do obsady wolnego stanowiska. Komisja ta została powołana w ściśle określonym celu – przeprowadzenia naboru na dane stanowisko i wyłonienia najlepszego kandydata do pracy. Z treści uchwały zarządu wynika, że komisja nie została powołana na określony czas, a właśnie w konkretnym celu, zatem pracowała tak długo, aż przeprowadziła nabór i wyłoniła najlepszego kandydata.

Nawiązując do innych tez i wątpliwości poruszonych przez p. Labusa chciałabym odnieść się jeszcze do kilku z nich. Regulamin naboru nie zawiera wykluczeń dla członków komisji konkursowej. Te, o których wspomina autor listu są stosowane w ustawie Prawo zamówień publicznych, a nie w przypadku naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Ponadto autor listu pisze, że Raciborski Festiwal Podróżniczy „Wiatraki” odbywa się na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Informuję, że po raz ostatni wydarzenie to gościło na Zamku w 2014 roku. Jego kolejne edycje odbywały się już w innej lokalizacji. Festiwal nie jest także organizowany przez przedsiębiorcę jak sugeruje autor listu, a przez Stowarzyszenie Artystów i Podróżników „Grupa Rosynant”.

Jako urząd jesteśmy w pełni świadomi bycia pod ciągłym osądem publicznym. Czasem otrzymujemy nawet nieprzychylną ocenę ze strony mediów czy społeczeństwa, z pokorą przyjmujemy i akceptujemy uzasadnioną krytykę i zapewniam, że wyciągamy z niej wnioski. Jednak samorząd powiatowy nie godzi się na bezpodstawne ferowanie wyroków w oparciu o nieprawidłowo sformułowane tezy i stawianie pytań sugerujących jedynie odpowiedź zgodną z założeniami pytającego.

Kończąc informuję, że sprawa poruszona na łamach Nowin Raciborskich jest także przedmiotem analizy dokonywanej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Raciborskiego w ramach postępowania skargowego, które na jednej z najbliższych sesji rozpatrywać będzie rada powiatu.


Odpowiedź przesłał nam Szymon Kura z Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu.

Stanowisko starostwa publikujemy w oryginalnej formie bez skrótów redakcyjnych.

  • Numer: 13 (1345)
  • Data wydania: 27.03.18
Czytaj e-gazetę