Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

EKOSERWIS: Fundusz pomaga budować domy energooszczędne

05.08.2014 00:00 red

Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii jest  jednym z celów strategicznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach,  konsekwentnie realizowanym od początku jego istnienia. Fundusz w swojej ofercie ma instrumenty finansowe  wspierające  działania  ograniczające energochłonność budynków, bo to właśnie budynki (a nie przemysł, jak często myślimy) konsumują 40% energii zużywanej w skali całej Unii Europejskiej.

Dofinansowaniem  WFOŚiGW  objęta  jest  budowa  obiektów  użyteczności  publicznej  o  niemal  zerowym  zużyciu  energii  przez  jednostki  sektora  finansów  publicznych,  a także budowa obiektów energooszczędnych przez osoby fizyczne. Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach  jako  pierwszy  w  Polsce uruchomił w 2011 roku pilotażową linię kredytową przeznaczoną dla osób fizycznych „Dom energooszczędny”.

Na  kredyty  przeznaczona  została  kwota  2  mln  złotych.  Z  tych  środków,  w  przeciągu  półtora  roku  (linię uruchomiono 01.07.2011 roku i funkcjonowała do 31.12.2012 roku) udzielono 24 kredyty na łączną kwotę ponad  1.760.000  zł.  Wobec  zainteresowania  kredytobiorców,  Fundusz zdecydował  o  przedłużeniu  linii  na okres kolejnych dwóch lat. Od 01.01.2013 roku wyłonione w przetargu oddziały Banku Ochrony Środowiska w Katowicach i w Częstochowie poprzez 14 swoich placówek w 9 miastach śląskich obsługują osoby fizyczne, budujące nowe budynki spełniające kryteria domu energooszczędnego. Linia będzie funkcjonowała do końca 2014 roku, a do wykorzystania pozostało jeszcze niemal 2.270.000 zł z udostępnionych na ten okres 3 milionów złotych (dotychczas podpisanych zostało 7 umów na łączną kwotę ok. 730.000 zł).

Kto może ubiegać się o kredyt? O kredyt mogą się ubiegać osoby fizyczne, także prowadzące działalność gospodarczą, które planują budowę budynku  energooszczędnego,  to  znaczy  takiego, który  rocznie  zużywa  nie  więcej  niż  50  kWh  energii  na ogrzewanie, wentylację i chłodzenie jednego metra kwadratowego powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze  powietrza (wskaźnik  energii  końcowej  EK).  W  bilansie  energetycznym  wykonywanym  dla potrzeb  kredytu  nie  należy  uwzględniać  energii  potrzebnej  do  przygotowania  ciepłej  wody  użytkowej. Wskaźnik  energii  końcowej  musi  wynikać  ze  świadectwa  energetycznego  budynku opracowanego  przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (tj. uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej  lub  instalacyjnej)  lub  wpisaną  na  listę prowadzoną  przez  ministra  właściwego  do spraw budownictwa. Świadectwo energetyczne budynku stanowi załącznik do wniosku kredytowego.

W banku, razem z wnioskiem kredytowym, należy przedłożyć również:

• dokumenty,   uzgodnienia   i   pozwolenia   zatwierdzające   oraz   uzgadniające   zadanie  inwestycyjne  do realizacji (popularnie nazywane pozwoleniem na budowę) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późniejszymi zmianami),13

• kosztorys zadania,

• harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do wzoru

• wniosku kredytowego,

• dokument potwierdzający prawo własności lub prawo użytkowania nieruchomości,

• zaświadczenie o dochodach kredytobiorcy i poręczycieli.

W  przypadku  osób  prowadzących  działalność  gospodarczą,  niezbędne  będą  również  dokumenty  związane  z ubieganiem się o pomoc publiczną i oświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska, jeżeli wnioskodawca jest zobowiązany do ich wnoszenia.

Na co można uzyskać kredyt?

Składając  wniosek  kredytowy  należy  szczegółowo  określić,  jakie  wydatki  zostaną  pokryte  uzyskanymi środkami. Zakres rzeczowy wniosku (to co będzie kupowane i montowane) musi wynikać z zatwierdzonego projektu budowlanego. Regulamin udzielania kredytu przewiduje pokrywanie następujących wydatków:

• zakup i montaż: niekonwencjonalnych źródeł ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne), wymienników  gruntowych,  układów  wentylacji  mechanicznej  z  odzyskiem  min.  75%  ciepła  –  do  90%  nakładów inwestycyjnych brutto,

• zakup  i  montaż  instalacji  centralnego  ogrzewania  –  do  wysokości  odpowiadającej  wartości  500  zł  na każdy kW zapotrzebowania na ciepło instalacji c.o., wynikającego z dokumentacji projektowej,

• zakup i montaż materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek – do wysokości odpowiadającej  wartości 50 zł na każdy m2  przegród budowlanych, po odliczeniu powierzchni okien i drzwi,

• zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej – do wysokości odpowiadającej wartości 250 zł na każdy m2  stolarki okiennej i drzwiowej.

Całkowita wartość kredytu nie może przekroczyć kwoty 200.000 zł.  Podane powyżej wartości odnoszą się do kwot brutto (z podatkiem VAT). Dla osób fizycznych, dla których  podatek VAT nie stanowi kosztu inwestycji, kwota kredytu zostanie pomniejszona o wysokość tego podatku.

Kredytowaniem mogą być objęte inwestycje realizowane na terenie województwa śląskiego, które zostaną  zakończone  nie  później  niż  18  miesięcy  od  daty  podpisania  umowy  i  udostępnienia  środków.  Umowa  nie  może  być  podpisana  później  niż  do  31.12.2014  roku.  Z  kredytu  mogą  być  finansowane  wyłącznie  faktury  wystawione po dacie złożenia wniosku kredytowego.

Wypłata  kredytu  odbywa  się  bezgotówkowo  poprzez  zapłaty  faktur  przedłożonych  przez  kredytobiorcę.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wypłatę gotówki na wniosek kredytobiorcy, zgodnie  z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do wniosku kredytowego, lecz nie więcej  niż do 75% kwoty kredytu i pod warunkiem rozliczania uruchomionych środków w terminie dwóch miesięcy  od daty ich uruchomienia.

Bank dopuszcza kilka sposobów zabezpieczenia kredytu. W zależności od sytuacji finansowej kredytobiorcy zabezpieczenie  kredytu  może  stanowić:  poręczenie  cywilne,  blokada  lokaty,  gwarancja  bankowa,  lub ubezpieczeniowa, weksel własny in blanco, hipoteka lub inna forma uzgodniona z bankiem.

Na jakich warunkach będą dokonywane spłaty zaciągniętego zobowiązania?

Kredyty  udzielane  są  ze  środków  przekazanych  bankowi  przez  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach  i  dlatego  warunki  ich  udzielania  są  preferencyjne.  Oprocentowanie  kredytu  wynosi  do  0,95  stopy  redyskonta  weksli,  lecz  nie  mniej  niż  3,5%.  W  roku  2014  oprocentowanie kredytu wynosi 3,50%. Jednorazowa prowizja banku wynosi 1% od kwoty przyznanego kredytu. Odsetki są naliczane i płatne w okresach miesięcznych. Szczegółowe warunki spłaty kredytu ustalane są przez bank na podstawie analizy finansowej wnioskodawcy  i  zadania.  Okres  spłaty  nie  może  być  dłuższy  niż  12  lat,  licząc  od  terminu  zakończenia  zadania.  Okres  ten obejmuje również okres ewentualnej karencji spłaty, która nie może być dłuższa niż 12 miesięcy od terminu zakończenia zadania. Kredyt nie podlega umorzeniu.

Środki finansowe WFOŚiGW są środkami publicznymi, dlatego osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą  kredyty  są  udzielane  z  uwzględnieniem  przepisów  dotyczących  pomocy  publicznej.  Wszyscy kredytobiorcy  są  natomiast  zobowiązani  do  zachowania,  przy  wyborze  wykonawców  zadania  i  dostawców materiałów i urządzeń, zasad uczciwej konkurencji gwarantujących wykonanie inwestycji w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

(eko info)

  • Numer: 31 (1160)
  • Data wydania: 05.08.14
Czytaj e-gazetę