środa, 12 maja 2021

imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli

RSS

Kącik ZUS

15.10.2013 00:00 red

Beata Kopczyńska, rzecznik prasowy O/ZUS w Rybniku

Jestem na wcześniejszej emeryturze, za dwa miesiące skończę powszechny wiek emerytalny. Jakie dokumenty powinienem złożyć w ZUS, by przeliczono mi na nowo moje świadczenie?

Adam M. z Raciborza

Jeżeli Czytelnik nie składał wniosku o ustalenie kapitału początkowego to powinien wraz z wnioskiem o emeryturę w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego złożyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego, do którego należy dołączyć zaświadczenia o wynagrodzeniu z kolejnych 10 lat kalendarzowych lub dowolnie wybranych 20 lat kalendarzowych przypadających przed 1999 rokiem. Nowa emerytura w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego zostanie obliczona na podstawie wartości kapitału początkowego oraz składek emerytalnych zgromadzonych na indywidualnym koncie po 1 stycznia 1999 r. Natomiast dotychczas pobierana emerytura może ulec przeliczeniu poprzez doliczenie dodatkowego stażu pracy lub przeliczenie podstawy wymiaru emerytury.


Czy osoba, która otrzyma decyzję emerytalną, może wycofać wniosek o emeryturę? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Czytelnik z Markowic


Zgodnie z art. 116 ust 1 ustawy emerytalnej postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zainteresowanemu przysługuje prawo cofnięcia zgłoszonego przez siebie wniosku o emeryturę lub rentę. W trybie art. 116 ust 2 ustawy emerytalnej wniosek o emeryturę lub rentę może być wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji. W razie wycofania wniosku postępowanie w sprawie świadczeń podlega umorzeniu. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli nastąpiło na piśmie lub zostało zgłoszone ustanie do protokołu .


Czy w decyzji emerytalnej, która zawiera odmowę przyznania świadczenia, są wskazane wszystkie przyczyny odmowy, jeśli jest ich więcej niż jedna? Np. przy emeryturze pomostowej: niedostateczny staż i nierozwiązanie stosunku pracy?

Małgorzata Sz.


Organ rentowy ustala prawo do świadczenia z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa. Decyzja zawiera wskazanie rodzaju świadczenia, którego dotyczy, powołania przepisów prawnych na których jest oparta oraz pouczenie o trybie i terminie odwołania. Decyzja przyznająca świadczenie, a także decyzja odmowna zawiera szczegółowe faktyczne i prawne uzasadnienie odmowy. Tak więc w przypadku gdy organ rentowy odmówi prawa do świadczenia w decyzji zostaną wskazane wszystkie elementy uzasadniające brak prawa do świadczenia.


Zamierzam zatrudnić na umowę zlecenie panią do sprzątania powierzchni biurowych. Osoba ta jest na emeryturze. Jakim ubezpieczeniom w ZUS będzie podlegał z tytułu wykonywanej umowy?

Przedsiębiorca z Nędzy


Osoba mająca ustalone prawo do emerytury, która podejmuje pracę na podstawie umowy zlecenia, z tytułu jej wykonywania podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Dobrowolnie może zostać objęta ubezpieczeniem chorobowym. Jeżeli emeryt byłby równocześnie pracownikiem innej firmy, to – niezależnie od wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia z umowy pracę oraz wymiaru czasu pracy – ze zlecenia podlegałby dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jedynie w sytuacji, w której emeryt zawarłby umowę zlecenie z własnym pracodawcą lub wykonywałby ją na rzecz własnego pracodawcy, umowa zlecenie stanowiłaby dla niego tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Natomiast pracodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP za osoby, które osiągnęły wiek wynoszący odpowiednio co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.


 

  • Numer: 42 (1118)
  • Data wydania: 15.10.13