Sobota, 15 maja 2021

imieniny: Zofii, Nadziei, Berty

RSS

Wyniki głosowań na 9 sesji Rady Powiatu Raciborskiego z 28 czerwca 2011 roku:

05.07.2011 00:00 red

Wyniki głosowań na 9 sesji Rady Powiatu Raciborskiego z 28 czerwca 2011 roku:

 • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2010 rok (18 głosów za/0 przeciw/4 wstrzymujące się), 
 • uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2010 rok (18/0/4), 
 • uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2011 rok (17/4/0),
 • uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021 (17/3/1),
 • uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu (22 za jednogłośnie),
 • uchwała w sprawie sprostowania treści uzasadnienia do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Raciborskiego (22 za jednogłośnie),
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu (20/0/2),
 • uchwała w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka (22 za jednogłośnie),
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu (21/0/1), 
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2010 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto (22 za jednogłośnie),
 • uchwała w sprawie ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na obszarze Powiatu Raciborskiego (22 za jednogłośnie),
 • uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Iwony Czepczor-Dmytrek i Bogusława Dmytrka na czynności dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Henryka Hildebranda (19/0/3),
 • uchwała w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi Bronisława Tomalika (22 za jednogłośnie),
 • uchwała w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Starostę Raciborskiego (21/0/1),
 • uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu (18/2/1),
 • wniosek do Komendy Wojewódzkiej Policji o reaktywację komisariatu policji w Kuźni Raciborskiej (18/0/3)

 • Numer: 27 (999)
 • Data wydania: 05.07.11