Wtorek, 13 kwietnia 2021

imieniny: Przemysława, Hermenegildy, Marcina

RSS

Co to jest innowacyjność

21.12.2004 00:00
O konkurencyjności gospodarki polskiej w najbliższych latach zdecyduje zdolność do szybkiego wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, technicznych, menedżerskich i organizacyjnych oraz przekształcenia ich w sukces komercyjny. Konkurencyjność oparta na stymulowanym wzroście innowacyjności przyczynia się również do wzrostu zatrudnienia w powstających i rozwijających się przedsiębiorstwach, u ich kooperantów oraz w usługach działających w ich otoczeniu, a więc do przyrostu trwałych miejsc pracy. Podjęcie działań, których celem będzie tworzenie korzystnych warunków dla wzrostu innowacyjności staje się więc koniecznością.
Ze względu na wagę więc tego zagadnienia a także na fakt, że w obecnie uruchomionych i przyszłych programach pomocowych, nie tylko finansowanych ze środków Unii Europejskiej, innowacyjność zgłaszanego pomysłu jest decydującym kryterium w ubieganiu się o pomoc, dobrze jest znać definicje tych pojęć, tak by umiejętnie z nich korzystać choćby uzasadniając potrzebę dofinansowania przedsięwzięcia.
   
Przez innowacyjność gospodarki należy rozumieć zdolność i motywację przedsiębiorców do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków. Innowacyjność oznacza także doskonalenie i rozwój istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych i dotyczących sfery usług, wprowadzanie nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu, doskonalenie i rozwój infrastruktury, zwłaszcza dotyczącej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji.
   
Z innowacyjnością ściśle związane jest pojęcie innowacji technologicznych w obrębie produktów (wyrobów i usług) i procesów. Innowacja technologiczna produktowa jest to wprowadzenie na rynek produktu, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych produktów, lub którego działanie zostało znacząco ulepszone i równocześnie może on dostarczyć konsumentowi obiektywnie nowych lub ulepszonych korzyści. Innowacja technologiczna procesowa jest to przyjęcie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji albo dostarczania produktów. Mogą się z tym wiązać zmiany w zakresie organizacji, technologii, zasobów ludzkich, metod pracy, sprzętu lub kombinacja takich zmian.
  • Numer: 5253 (662/663)
  • Data wydania: 21.12.04