Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

RSS

Ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej

21.12.2004 00:00
5 października Rada Ministrów zatwierdziła ostateczny projekt ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej. Nowe propozycje oraz zmiany w dotychczasowych przepisach zostały ujęte w jednej ustawie, która ma uregulować całość zagadnień związanych z polityką innowacyjną państwa i dotyczyć zarówno podmiotów realizujących tę politykę, jak i zasad ich wspierania.
Kredyt technologiczny
   
Przewiduje się stworzenie nowego instrumentu finansowego dla przedsiębiorców, który przeznaczony będzie na sfinansowanie inwestycji polegającej na zastosowaniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej oraz uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię. Kredyt technologiczny będzie udzielany i umarzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego na warunkach nie odbiegających od warunków oferowanych na rynku. Przedsiębiorca, który udokumentuje sprzedaż towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji będzie miał możliwość ubiegania się przez 5 kolejnych lat o umorzenie maksymalnie 50 % wartości kredytu (maksymalnie 10% w każdym roku licząc metodą ciągnioną). BGK będzie dokonywał umorzenia w ratach w wysokości odpowiadającej 20% netto wykazanej na przedkładanych nie częściej niż dwa razy w roku przez przedsiębiorcę fakturach, natomiast wysokość kapitału kredytu technologicznego nie będzie mogła przekroczyć równowartości kwoty 2 mln euro.

Nadawanie statusu centrów badawczo-rozwojowych
   
Celem nadawania przedsiębiorcom statusu CBR jest rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz wzrost popytu na usługi B+R (badawczo-rozwojowe )przez powiązanie statusu CBR z zachętami podatkowymi. Przedsiębiorca, który uzyskał status centrum badawczo-rozwojowego będzie zwolniony z podatku dochodowego z tytułu sprzedaży wyników badań i prac rozwojowych. Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie również zwolnione z podatków w zakresie prowadzonych badań i prac rozwojowych (z podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku leśnego, na zasadach określonych w odrębnych ustawach) oraz będzie zwolnione z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w części wykorzystywanej do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych.

Rozszerzenie zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wspierania innowacyjności
   
Proponuje się rozszerzyć zakres zadań PARP by poprawić warunki wdrażania polityki innowacyjnej, a w szczególności doprowadzić do zwiększenia zainteresowania i wzrostu nakładów na działalność innowacyjną ze strony przedsiębiorstw.

Zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz w ustawie o wyższych szkołach zawodowych
   
Proponowane zmiany umożliwiają uczelniom tworzenie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i centrów transferu technologii. Akademicki inkubator przedsiębiorczości ma działać dla wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami poprzez prowadzenie działalności usługowej szkoleniowej i naukowej, propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości w środowisku akademickim uczelni. Centrum transferu technologii ma działać dla lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz lepszego wykorzystania wyników badań naukowych w gospodarce. Centrum transferu technologii może prowadzić działalność usługową, szkoleniową lub naukową, której zadaniem jest przekazywanie lub sprzedaż wyników badań i prac rozwojowych przedsiębiorcom.
#nowastrona#
Zmiany w przepisach podatkowych
   
Proponuje się zmiany do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku od towarów i usług. Wprowadzenie zmian do przepisów o podatku PIT i CIT ma na celu zmniejszenie istniejących barier i stworzenie zachęty podatkowej dla inwestycji w nowe technologie. Zakłada się możliwość natychmiastowego zaliczenia w koszty wydatków na wdrożenia, niezależnie od wyników prac badawczo-rozwojowych oraz odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na zakup nowej technologii w wysokości nie większej niż 50% (w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.
   
Proponuje się również wprowadzenie opodatkowania 22% stawką podatku VAT usług naukowo-badawczych. W aktualnym polskim stanie prawnym usługi te są zwolnione z podatku VAT, co stanowi barierę dla współpracy jednostek badawczo-rozwojowych z innymi podmiotami gospodarczymi. Jednostki badawczo-rozwojowe ponoszą zwiększone koszty swojej działalności tracąc możliwość odliczenia podatku VAT.
  • Numer: 5253 (662/663)
  • Data wydania: 21.12.04